.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Program Posiłek w domu i szkole - kryteria dochodowe dla obywateli Ukrainy

• Opublikowano: 27-01-2023 • Autor: Adam Dąbrowski

Mam pytanie dotyczące świadczeń z pomocy społecznej dla Ukraińców*. Czy dziecko uchodźcy z Ukrainy posiadające PESEL i uczęszczające do przedszkola może korzystać z dofinansowania wyżywienia i na jakich warunkach? Chodzi konkretnie o pomoc w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”. Jakie należy zastosować kryterium dochodowe? Poinformowano mnie ustnie w MOPS, iż wobec dzieci z Ukrainy ubiegających się o dofinansowanie dożywiania w szkole (przedszkolu) stosuje kryterium wynikające z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 600 zł na osobę. Oni uważają, że dzieci z Ukrainy nie podlegają zapisom programu „Posiłek w domu i szkole”, tj. powiększonemu kryterium dochodowemu do 150%. Proszę o wyjaśnienia!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Program Posiłek w domu i szkole - kryteria dochodowe dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy w ramach świadczeń polskiej pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 26 obywatelom Ukrainy przysługują:

 

 1. świadczenia rodzinne,
 2. świadczenie wychowawcze, czyli tak zwane 500+,
 3. świadczenie Dobry Start, czyli tzw. 300+,
 4. świadczenie rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 5. dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
  pod warunkiem, że obywatel Ukrainy zamieszkuje z dzieckiem w Polsce.

 

Zgodnie ze wskazana ustawą uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na pomoc społeczną – udzielaną przez ośrodki pomocy społecznej na terenie danej gminy (miasta). Jest ona udzielana bez standardowego wywiadu środowiskowego. Obejmuje ona różne świadczenia:

 

 • pieniężne – mogą być to stałe, okresowe lub doraźne zasiłki pokrywające podstawowe potrzeby życiowe;
 • niepieniężne – np. w postaci zapewnienie tymczasowego mieszkania, żywności, odzieży itp.

 

Z założenia pomoc społeczna i świadczenia oferowane w jej ramach mają na celu wspierać osoby i rodziny o najniższych dochodach lub bez środków do życia, czyli zagrożonych ubóstwem w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie z odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej

Obywatele Ukrainy, uczęszczający do szkoły, mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej na tych samych zasadach co pozostali uczniowie szkoły. Powinni więc co do zasady ponosić odpłatność za korzystanie z posiłków. Można starać się o zwolnienie z odpłatności na zasadach określonych w art. 106 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe, np. z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny. Możliwe jest również znalezienie sponsorów, którzy sfinansują obiady dzieciom.

 

Obecnie, na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy mogą zostać objęci pomocą społeczną na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Oznacza to, że na podstawie przepisów tej ustawy można objąć rodzinę z Ukrainy pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania dziecka w szkole.

 

Dla kogo program „Posiłek w szkole i w domu” – kryteria

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.

 

 1. dla osoby samotnie gospodarującej 1164 zł,
 2. a w przypadku rodzin kwoty 900 zł.

 

W przypadku dzieci korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków może być inne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy.

Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jednakże badane jest spełnienie kryterium dochodowego.

 

Wiele gmin decyduje się na to, że osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, a jednocześnie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio kwoty 1552 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1200 zł dla osoby w rodzinie, otrzymują pomoc w formie posiłku za odpłatnością w wysokości np.: 25% kosztu posiłku.

 

Stosowanie różnych kryteriów dochodowych

Podsumowując tę cześć naszych rozważań: w oparciu o ustawę o pomocy społecznej obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r., poz. 1296). Rozporządzenie ustala kryteria dochodowe dla osoby:

 

 • samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł;
 • w rodzinie – w wysokości 600 zł.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada dofinansowanie, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Odrębnie jest traktowana osoba samotna oraz odrębnie rodzina. I wychodzi nam:

 

 1. dla osoby samotnie gospodarującej 1164 zł ( 776 *150%),
 2. a w przypadku rodzin, kwoty 900 zł ( 600 * 150%).

 

Tak więc kryterium dochodowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” jest wyższe niż kryterium dochodowe dla potrzeb uzyskania świadczeń na zasadach ogólnych.

 

Trzy statusu obywateli Ukrainy w Polsce

Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, którym pomoc społeczna może być przyznana, mamy do czynienia z osobami, które z mocy przepisów prawa mogą mieć trzy statusy i w zależności od nich przysługiwać im będzie różnego rodzaju pomoc.

 

 • Po pierwsze – osoby, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy o pomocy społecznej (w szczególności osoby posiadające ochronę międzynarodową, tj. status uchodźcy lub ochronę tymczasową) – dla nich dedykowane są świadczenia wskazane w art. 92 tej ustawy i realizowane są przez starostę/PCPR.
 • Po drugie – osoby, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby przebywające na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo pobyt tolerowany) – dla nich ustawa przewiduje pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego, a zadanie to jest realizowane przez gminę/OPS lub CUS.
 • No i po trzecie – osoby objęte specustawą. Osoby, które na podstawie specustawy mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej (ze wszystkich świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to osoby o statusie legalnego pobytu po spełnieniu warunków wskazanych w art. 2 ust. 1 specustawy (uciekinierzy wojenni) i uzyskaniu numeru PESEL, wskazana w art. 29 (czyli osoby o statusie UKR). Drugą grupę stanowią osoby przebywające legalnie w Polsce przed wybuchem wojny, których członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy.

 

Dla tych osób specustawa przewidziała niewielkie odstępstwa w zakresie postępowania o przyznanie świadczeń, do których należą:

 

 • brak konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego – świadczenia przyznaje się na podstawie oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz – w przypadku uciekinierów wojennych – o tym, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3 (okoliczności posiadania innego statusu legalnego pobytu w Polsce), składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 • przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego jedynie w razie wątpliwości co do treści zawartych w oświadczeniu.

 

Pomoc zagwarantowana w specustawie

Te przekazywane przez wojewodów środki pochodzą z Funduszu Pomocy, także utworzonego specustawą. I aktualnie – zgodnie z zapotrzebowaniem – wojewodowie finansują gminom w całości przyznane świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. W szkole to jeden gorący posiłek doraźnie bez decyzji przez okres 2 miesięcy (wg ustawy o pomocy społecznej). Po upływie tego czasu – zasiłek celowy na zakup posiłku albo posiłek jako świadczenie niepieniężne (art. 48b ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), ale poza programem „Posiłek w szkole i w domu”, z wymogiem wydania decyzji, a zatem i spełnienia kryterium dochodowego. W przedszkolu to jeden gorący posiłek doraźnie, a na pozostałą część całodziennego wyżywienia zasiłek celowy przyznawany decyzją, natomiast po upływie dwóch miesięcy – całodzienne wyżywienie potwierdzone decyzją.

 

Stosowane przez ośrodki pomocy społecznej kryteria dochodowe co do obywateli Ukrainy to trochę sprawa uznaniowa, jeśli ośrodek uznaje, że Program „Posiłek w szkole…” nie ma zastosowania, to stosuje kryterium z ustawy o pomocy społecznej. Zalecam więc złożenie formalnego wniosku co do przyznania posiłków, bo jeśli będzie niekorzystny, można się odwołać, ale wtedy poznamy też argumenty drugiej strony. Tyko tą drogą jest Pani w stanie doprowadzić do tego, że świadczenie w ramach Programu przyznane będzie na mocy specustawy, a nie tylko samej ustawy o pomocy społecznej.

 

* Opis sprawy z września 2022 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu