.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Naliczanie odsetek przez spółdzielnię

• Autor: Jakub Bonowicz

Mam problem z centralnym ogrzewaniem. Mój blok należy do spółdzielni. Już po poprzednim okresie grzewczym miałam niedopłatę 1500 zł – jakoś to przyjęłam, choć kwota wydała mi się zdecydowanie zbyt duża. Obecne rozliczenie wykazało, że mam kolejną niedopłatę – tym razem wynoszącą 4000 zł. To niemożliwe – mam małe mieszkanie (40 m), grzeję oszczędnie. Złożyłam reklamację do spółdzielni, jestem jednak lekceważona. Prosiłam też o wyjaśnienie sposobu naliczania opłat. Czy spółdzielnia może naliczać odsetki i skierować sprawę do sądu mimo braku wyjaśnienia moich wątpliwości? Gdzie mam szukać pomocy, skoro jestem pewna, że liczniki źle działają lub opłaty są zawyżane? Czy mogę domagać się demontażu podzielników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Naliczanie odsetek przez spółdzielnię

Wnoszenie opłat przez członków spółdzielni

 

Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, wnoszą opłaty na pokrycie kosztów związanych z:

 

 • eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
 • eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

 

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą opłaty na pokrycie kosztów związanych z:

 

 • eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
 • eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
 • eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

 

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni wnoszą opłaty na pokrycie kosztów związanych z:

 

 • eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
 • eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
 • eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

 

Członkowie spółdzielni powinni dodatkowo uczestniczyć w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie muszą uczestniczyć w tych kosztach, jednakże mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

 

Zarząd spółdzielni zobowiązany jest prowadzić odrębnie dla każdej nieruchomości:

 

 • ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
 • ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana wysokości opłat w spółdzielni

 O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat musi być uzasadniona na piśmie.

 

W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni (w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych), spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić Panią co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości tych opłat również wymaga uzasadnienia na piśmie.

 

Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.

 

Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

Zaskarżenie uchwały spółdzielni – możliwość zaskarżenia do sądu 

Wskazana przez Panią kwota, którą ma Pani uiścić w związku z rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania, może budzić zdziwienie i uzasadnione wątpliwości co do zasadności jej wysokości. Sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewania będzie znajdował się w regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, który został przyjęty w formie uchwały spółdzielni. Należy wskazać, że uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 

Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

Możliwość żądania wskazania podstawy rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Odnośnie Pani żądań dotyczących sposobu rozliczania ciepła przez Panią jako członka spółdzielni mieszkaniowej – zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, a konkretnie z jej art. 81 „członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni”.

 

Jest to Pani uprawnienie, którego wykonania może Pani żądać od spółdzielni.

 

Skierowanie powództwa do sądu przez spółdzielnię i możliwość przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy

 

Spółdzielnia może wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową z pozwem o zapłatę należności za centralne ogrzewanie. Wtedy będzie mogła Pani bronić swoich interesów w postępowaniu sądowym, będzie istniała możliwość powołania biegłego, który zbada zasadność i sposób naliczania opłaty za ogrzewanie. Jeżeli okaże się, iż opłata została naliczona niesłusznie bądź była wynikiem wady instalacji, której nie miała Pani możliwości zgłoszenia ani wykrycia, sąd może uznać Pani racje.

 

Być może przyczyną tak wysokiej niedopłaty jest awaria zaworu termostatycznego bądź też inna awaria instalacji grzewczej. Za stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz lokalu mieszkalnym (w tym zaworów termoregulacyjnych) powinna odpowiadać spółdzielnia, jednakże należałoby sprawdzić w regulaminie bądź statucie spółdzielni, czy powyższa kwestia nie została uregulowana w sposób odrębny.

 

Możliwość wygrania procesu zależy w dużej mierze od powołanego biegłego i jego opinii.

Naliczanie odsetek 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel (spółdzielnia) może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W Pani przypadku fakt wniesienia reklamacji nie spowoduje zawieszenia naliczania odsetek od wymagalnej sumy pieniężnej.

Prośba o demontaż podzielników

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby poddanie powyższej kwestii do obrad walnego zgromadzenia, które mogłoby podjąć stosowną uchwałę. Dobrze byłoby skonsultować się również z innymi członkami spółdzielni i dowiedzieć się, czy mają również zastrzeżenia co do rozliczania się poprzez system podzielników cieczowych (wyparkowych).

 

Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 

Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

 

 1. rady;
 2. przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

 

W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli, zarząd zwołuje je także na żądanie:

 

 • 1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;
 • zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków spółdzielni.

 

Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

 

Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

 

Uprawnieni do żądania zwołania walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie określonym przez statut.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu