Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie zarządcy przymusowego

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 03.09.2018

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Niestety zarząd działa nieudolnie i zamierzam wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego. Jak wygląda ta kwestia od strony prawnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, jeżeli zarząd nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel lokalu może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie.

 

Na mocy tego przepisy, każdy właściciel lokalu może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, jeśli zarząd nie wypełnia swoich obowiązków lub narusza zasady prawidłowej gospodarki.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 21 października 2014 roku (sygn. akt: II Ca 736/14) stwierdził, że niewypełnianie obowiązków i naruszanie zasad prawidłowej gospodarki należy rozumieć dość szeroko. Oprócz różnych czynów niezgodnych z prawem, będzie ono obejmowało także niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych na zarządcę lub na zarząd ustawą oraz umową właścicieli, albo umową o zarządzanie, a także niewykonywanie uchwał właścicieli lokali i sprawowanie zarządu w taki sposób, że stan nieruchomości ulega pogorszeniu (w tym niedokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji, remontów, itp.).

 

Przed sądem należy udowodnić, że zarząd nie wypełnia swoich obowiązków lub narusza zasady prawidłowej gospodarki.

 

Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Zgodnie z art. 606 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.

 

Postępowanie o ustanowienie zarządcy przymusowego toczy się w trybie nieprocesowym, a zatem w sprawie występują wnioskodawca oraz uczestnicy. Uczestnikami są wszyscy pozostali właściciele lokali we wspólnocie, a wyznaczenie rozprawy jest obligatoryjne. We wniosku można wskazać kandydata na zarządcę. Według art. 607 Kodeksu postępowania cywilnego do wniosku należy dołączyć odpis księgi wieczystej nieruchomości, wskazujący, że wnioskodawca jest właścicielem lokalu. Do wniosku należy też dołączyć wykaz uczestników postępowania (spis właścicieli lokali).

 

Wniosek do sądu podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł (art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Dowód uiszczenia opłaty trzeba załączyć do wniosku.

 

Rola zarządcy przymusowego sprowadza się do zastępowania zarządu wspólnoty mieszkaniowej w wykonywaniu obowiązków, a prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu zarządcy przymusowego pozbawia dotychczasowy zarząd jego praw. Innymi słowy, w okresie wyznaczonym przez sąd zarządca przymusowy pełni funkcję zarządu. W konsekwencji oznacza to, że zarządca przymusowy nie może dokonywać czynności wychodzących poza zakres uprawnień, jakie ma zarząd wspólnoty (fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 marca 2010 roku, sygn. akt: II SA/Go 9/10).

 

Do obowiązków zarządu według ustawy o własności lokali należy m.in.:

– kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowanie jej na zewnątrz

(art. 21 ust. 1 ww. ustawy),

– dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy (art. 30 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy),

– składanie właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności (art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),

– zwoływanie zebrania ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku (art. 30 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + siedem =

»Podobne materiały

Eksmisja za psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny

Chciałabym wiedzieć, jak doprowadzić do eksmisji brata z mieszkania rodziców. Brat przed kilkunastu laty opuścił żonę, zaraz potem stracił pracę i zaczął żyć jak „niebieski ptak”. Kilka lat temu, nie mając się gdzie podziać, wprowadził się do rodziców, gdzie był zresztą zameldowany.

 

Zmuszenie brata do zabrania swoich rzeczy z mojego mieszkania

W moim mieszkaniu mieszkał brat, który jednak po ślubie wyprowadził się gdzieś z żoną. Pozostawił w jednym z pokoi swoje stare rzeczy, w tym meble, i zamknął go na klucz. Jak mogę go zmusić do opróżnienia pomieszczenia? Chcemy z mężem zrobić remont.

 

Sprzedaż mieszkania po niecałych 5 latach od zakupu a bonifikata

Wykupiłam mieszkanie z bonifikatą 60% od spółdzielni mieszkaniowej we wrześniu 2015 r. W 2020 chciałabym sprzedać je i środki ze sprzedaży przeznaczyć na zakup większego mieszkania. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać zwrotu udzielonej bonifikaty? W akcie notarialnym zawarty jest pkt dotyczący

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »