Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

PESEL darczyńcy na deklaracji SD-Z2

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 19.08.2019

Siostra mieszkająca w Kanadzie chce przesłać mi pewną kwotę pieniędzy, wiem, że muszę zgłosić to w urzędzie skarbowy na druku SD-Z2. W zgłoszeniu należy podać dane darczyńcy oraz PESEL. W jakim celu potrzebne są te dane, czy to wiąże się z jakiś sprawdzeniem, jeżeli tak – to z jakim?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

PESEL darczyńcy na deklaracji SD-Z2

Fot. Fotolia

Stosownie do ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 17a. 

1. Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. (…)

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór zeznania podatkowego, a także szczegółowy zakres zawartych w nim danych, uwzględniając w szczególności:

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, oraz jej identyfikator podatkowy,

b) dane dotyczące przedmiotu opodatkowania, w tym nabyte rzeczy i prawa majątkowe, miejsce położenia tych rzeczy lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową, oraz długi i ciężary obciążające nabyte rzeczy i prawa majątkowe, a także nakłady poczynione na rzeczy nabyte w drodze zasiedzenia,

c) dane podatników obowiązanych do złożenia zeznania podatkowego, w tym imiona, nazwiska, adresy i identyfikatory podatkowe, dane stanowiące podstawę zaliczenia do grupy podatkowej, o której mowa w art. 14, oraz wielkość nabytego udziału;

2) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego, uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu podatkowym, posiadania przez zbywcę tytułu prawnego do tych rzeczy lub praw, istnienia długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia - poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia;

3) przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania, uwzględniając konieczność uproszczenia postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia”.

 

Na tej podstawie właściwy minister ustalił wzór zeznania podatkowego. W części C – DANE IDENTYFIKUJĄCE I ADRES ZAMIESZKANIA SPADKODAWCY, DARCZYŃCY LUB INNEJ OSOBY, OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE WŁASNOŚĆ RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE – konieczne jest podanie danych osobowych oraz adresu darczyńcy. W tytule mowa jest tam o danych identyfikujących. Wpisuje się PESEL, a także datę urodzenia.

 

W Polsce do takich danych należą: numer NIP – obecnie dla przedsiębiorców, podatników VAT; numer PESEL dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. PESEL nadawany jest z urzędu lub na wniosek. Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

 

 • przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski; dotyczy to dzieci obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy mieszkają w Polsce, w związku z tym, że uzyskali prawo stałego pobytu oraz cudzoziemców, którzy uzyskali:

  • prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,

  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl,

  • zgodę na pobyt tolerowany,

  • ochronę czasową,

  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

 • przez urząd gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,

 • przez urząd gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,

 • przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,

 • przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.

 

W innych przypadkach numer PESEL można dostać na wniosek:

 

 • taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania - w urzędzie gminy, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy. W innych przypadkach – w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy,

 • osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (na przykład: paszport, akty stanu cywilnego) do właściwego urzędu. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś urząd (na przykład: ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

 

Jeżeli siostra urodziła się w Polsce, to teoretycznie powinna mieć nadany numer PESEL. Numer PESEL to symbol numeryczny, który pozwala na identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Każda z 11 cyfr w numerze PESEL ma swoje znaczenie. Można je podzielić następująco: RRMMDDPPPPK, gdzie:

 

 • RR – to 2 ostanie cyfry roku urodzenia,
 • MM – to miesiąc urodzenia (osoby urodzone po 1999 roku mają inne oznaczenie miesiąca urodzenia",),
 • DD – to dzień urodzenia,
 • PPPP – to liczba porządkowa oznaczająca płeć; u kobiety ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0, 2, 4, 6, 8), a u mężczyzny – nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9),
 • K – to cyfra kontrolna.

 

Numer PESEL darczyńcy – o ile darczyńca go posiada według prawa polskiego lub powinien posiadać – w przypadku, gdy mieszka za granicą, należy podać jako dane identyfikacyjne. Jest on jak odcisk palca. Każda osoba ma tylko jeden numer PESEL. PESEL pozwala na zweryfikowanie innych danych konkretnej osoby wpisanych do zeznania. A bardzo często zdarza się, ze dane wpisane do zeznania nie nie zgadzają się z danymi przy pisanymi do konkretnego numeru PESEL. Fiskus dzięki temu sprawdza, czy dane osoby wpisanej jako darczyńca są prawidłowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X - I =

»Podobne materiały

Wpłaty od rodziców na konto bankowe a rozliczenia z urzędem skarbowym

Mam 24 lata, jestem studentem, nie pracuję i nigdy nie pracowałem. Posiadam dwa konta bankowe, na których mam zgromadzone dzięki rodzicom środki – odpowiednio 90 i 20 tys. zł. Ponadto regularnie wpłacam na swoje konta 3-4 tys. zł miesięcznie, również od rodziców. Jednorazowo wpłaciłem także 66

 

Darowizna od babci dla wnuczki

Otrzymałam od babci w formie darowizny 40 00 zł. Czy muszę od tego zapłacić podatek? Jako skorzystać ze zwolnienia?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »