Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchybienie godności zawodu nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.02.2017

Nauczycielka mojej 13-letniej córki okazała się być bardzo niesolidna. Doszło do sprzeczki telefonicznej i pod wpływem wzburzenia wysłałem do niej SMS, w którym napisałem, co o niej myślę, używając wulgaryzmów. Ona natomiast zachowała się całkiem jak nie-pedagog. Wysłała do mojej córki e-maila, w którym zacytowała w całości mojego SMS-a. Co mówi prawo o takiej postawie nauczyciela? Przecież użyła wulgaryzmów osoby dorosłej w stosunku do nieletniego ucznia? Cytat czy nie – wulgaryzm to wulgaryzm.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo polskie nie reguluje kwestii odpowiedzialności nauczycieli za używanie wulgaryzmów wobec uczniów. Jednakże za zachowanie godzące w godność zawodu nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

Odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wynikającym z Karty Nauczyciela podlegają wszyscy nauczyciele bez względu na sposób zatrudnienia czy poziom stopnia awansu zawodowego.

 

Przez uchybienie godności zawodu nauczyciela należy rozumieć wszelkie zachowania nauczyciela, które nie mogą być akceptowane z uwagi na dobro wychowywanej młodzieży i prawidłowe funkcjonowanie systemu szkolnego, podważają zaufanie nie tylko do obwinionego nauczyciela, ale również innych nauczycieli, zaprzeczając wartościom dotyczącym wzajemnego szacunku, kultury i poszanowania godności, które nauczyciel powinien przekazywać uczniom. Podstawą do zakwalifikowania przewinienia jako uchybienia godności zawodu nauczyciela – niezależnie od miejsca jego popełnienia – będzie zatem stanowić jego treść, np.: wszelkie przejawy przemocy fizycznej i stosowanie nacisku psychicznego wobec ucznia; naruszenie godności ucznia; niestosowne zachowanie się, które w sposób ewidentny narusza ogólne normy etyczne i normy zachowania przyjęte w środowisku szkolnym (oświatowym).

 

Postępowanie dyscyplinarne rozpoczyna się w chwili, gdy wojewoda, po otrzymaniu wiadomości o fakcie wskazującym na uchybienie godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Tak więc jeśli uważa Pan, że nauczyciel uchybił godności zawodu nauczyciela, powinien Pan wnieść oficjalną skargę bądź do dyrektora szkoły, bądź do organu prowadzącego.

 

Jednocześnie pragnę zauważyć, że nauczyciel korzysta z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, więc Pana zachowanie (wysłanie wulgaryzmów w SMS-ie) także może stać się podstawą postępowania – niestety w tym przypadku sądowego.

 

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) – nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

W praktyce oznacza to, że organ prowadzący występuje w obronie nauczycieli z urzędu. Przestępstwa przeciwko nauczycielom (i dyrektorom) są ścigane z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego. Poszkodowany nauczyciel nie musi sam sporządzać aktu oskarżenia, nie ponosi też kosztów sądowych, a przed sądem występuje za niego prokurator.

 

Wśród czynów zabronionych w stosunku do funkcjonariuszy publicznych wymienić można:

 

  • naruszenie nietykalności cielesnej,
  • znieważenie,
  • zniesławienie,
  • czynną napaść.

 

Przedmiotem ochrony jest godność i powaga funkcjonariusza lub osoby mu przybranej, a pośrednio powaga organu, który reprezentuje lub godność i powaga konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czynność sprawcza polega na znieważaniu oraz na znieważaniu lub poniżaniu. Za znieważenie należy uznać wyrażenie przez daną osobę pogardy dla innej osoby (w tym przypadku dla funkcjonariusza publicznego). Poniżanie należy rozumieć jako upokarzanie, hańbienie, lżenie, wyraz pogardy.

 

Przedmiotem ochrony jest tu cześć. Potocznie cześć określa się jako szacunek, poważanie, uznanie.

 

Znieważyć można nie tylko słownie, ale także pismem, wizerunkiem, działaniem lub zaniechaniem, czy też obelżywym gestem. O tym, czy dane zachowanie można uznać za znieważenie, każdorazowo decyduje sąd, po uwzględnieniu zwyczajów społecznych czy środowiskowych.

 

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego Kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku.

 

Podsumowując – jeśli uważa Pan, że nauczyciel uchybił godności zawodu, powinien Pan wnieść oficjalną skargę do dyrektora lub organu prowadzącego. Przy czym w opisanej przez Pana sprawie z dużą dozą prawdopodobieństwa nauczyciel zostanie oczyszczony z zarzutów uchybienia godności, jeśli wykaże, że tylko cytował Pana wypowiedź z przesłanego przez Pana SMS-a.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus VI =

»Podobne materiały

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Przedszkole publiczne

Czy istnieją jakieś przeszkody prawne uniemożliwiające osobie fizycznej prowadzenie przedszkola publicznego? Mamy już szkołę publiczną, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Tymczasem w gminie mówią, że oni chętnie wydadzą na to zgodę, ale nie mogą, ponieważ prowadzenie przedszkoli publicz

 

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie pieniądze, skoro st

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »