Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyznanie opieki prawnej nad dzieckiem siostry

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.10.2014

Staram się o przyznanie opieki prawnej nad synem mojej siostry. Dziecko przebywa ze mną od 5 lat, matka odwiedza je sporadycznie, a ojciec w ogóle, ale płaci alimenty. Jestem z dzieckiem bardzo związana. Jego rodzice zgadzają się na przyznanie mi opieki nad chłopcem, właśnie piszę o to wniosek do sądu. Czy w uzasadnieniu wniosku mogę napisać, że rodzice zgadzają się na adopcję? Czy mogę opisać stan psychiczny dziecka zarówno u mnie, jak i podczas kontaktów z rodzicami (negatywnie)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Faktycznie sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Podstawę prawną dla Pani pytania stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego w dalszej części ustawą. Istotnym problemem jest kwestia uzyskania zgody na przysposobienie od biologicznych rodziców. Zgodnie bowiem z art. 119 § 1 „do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody”.

 

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby rodzice byli pozbawieni praw rodzicielskich. Zgoda rodziców na przysposobienie nie jest wymagana, gdy:

 

  • zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • są nieznani albo gdy porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

 

W razie wystąpienia którejkolwiek z tych przesłanek potrzeba zgody odpada. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, ale władza rodzicielska nie została mu przyznana.

 

Jeżeli dziecko ma oboje rodziców, każde z nich musi wyrazić zgodę na przysposobienie. Nie wystarczy więc zgoda tylko jednego z nich w wypadku, gdy drugie zgody tej odmawia. Również bierne zachowanie się drugiego rodzica, które nie stawia się przed sądem i nie składa żadnego oświadczenia, uniemożliwia orzeczenie przysposobienia, skoro zgoda, o której mowa, w systemie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi prawo osobiste rodziców, a jednocześnie niezbędną przesłankę przysposobienia. Rozbieżność zdań rodziców co do zgody na przysposobienie dziecka nie może być rozstrzygana przez sąd ani w trybie art. 97 § 2, ani art. 24.

 

Proszę jednak pamiętać, iż odmowa zgody rodziców na przysposobienie ich dziecka, sprzeczna z dobrem dziecka i interesem społecznym, zwłaszcza podyktowana wyłącznie egoistycznymi pobudkami, nieliczącymi się zupełnie z dobrem dziecka, uzasadnia pozbawienie władzy rodzicielskiej. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 15 września 1951 r. (sygn. akt C. 715/51, LexPolonica nr 367844, OSN 1953, nr II, poz. 37).

 

Oczywiście we wniosku powinna Pani wskazać, że rodzice wyrażają zgodę na przysposobienie. Jednakże sąd wezwie ich na rozprawę, gdzie będą musieli potwierdzić swoje stanowisko. Podobnie rzecz się ma z opisem stanu faktycznego. Jak najbardziej powinna Pani wykazać i przedstawić stan i kondycję psychiczną dziecka. Jednakże sąd z urzędu może skierować dziecko na badania w rodzinnym ośrodku diagnostycznym.

 

Przepisy o przysposobienie uległy diametralnej zmianie. Art. 1141 § 1 ustawy wskazuje na kwalifikacje osoby przysposabiającej. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego.

 

Zgodnie z § 2 „między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku”.

 

Brzmienie § 1 przepisu zostało nadane ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Przepis ten, tak jak dotychczas, ustanawia przesłanki odnoszące się do osoby przysposabiającego, poszerzając je o dodatkowe wymagania. Tak więc od 1 stycznia 2012 r. przesłankami tymi są:

 

  1. pełna zdolność do czynności prawnych,
  2. posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
  3. posiadanie opinii kwalifikacyjnej oraz świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny,
  4. odpowiednia różnica wieku między przysposabiającym a przysposobionym.

 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinną pieczę zastępczą. W Pani wypadku więc posiadanie opinii nie jest konieczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + pięć =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Jestem zatrudniona od wielu lat u jednego pracodawcy na czas nieokreślony. Przez pewien czas byłam kelnerką, następnie awansowałam na menadżera restauracji. Przez ten czas rzadko korzystałam z urlopu czy zwolnień. Obecnie jednak przebywam na długim zwolnieniu lekarskim. Chciałabym wrócić do pracy, a

 

Ustalenie opiekuna małoletniego dziecka na wypadek choroby lub śmierci

Dziecko jest wychowywane tylko przez matkę. Ojciec dziecka uchyla się od płacenia alimentów. Mężczyzna ten nie interesuje się zbytnio własnym dzieckiem. Czy matka może ustalić ewentualnego opiekuna małoletniego dziecka? Chodzi o zabezpieczenie przyszłości dziecka, gdyby matka nagle zachorowała i uma

 

Wniosek o przysposobienie

Małżonek chciałby przysposobić moją córkę. Dziecko nosi moje panieńskie nazwisko. Biologiczny ojciec nigdy nie uznał córki, nie łoży na jej utrzymanie. Ja także nie chciałam ustalać ojcostwa. W akcie urodzenia widnieje tylko imię biologicznego ojca mojego dziecka. Czy w takiej sytuacji konieczn

 

Oddalenie pozwu rozwodowego przez sąd – pozytywne i negatywne przesłanki

Rok temu odbyła się nasza pierwsza rozprawa rozwodowa, pozew złożyłam ja, biorąc winę na siebie, aby nie rozdrapywać ran. Rozwodu sąd nie orzekł. Ustaliliśmy, że przez rok zobaczymy, jak się życie ułoży, tym bardziej że mąż przed sądem wiele obiecywał, ale niestety na tych obietnicach się skończyło.

 

Ostrzeżenie w księdze wieczystej a wpisanie nowych właścicieli

Czy na podstawie numeru księgi wieczystej można znaleźć lub dowiedzieć się, czy istnieje druga księga dla tej samej nieruchomości? Pytam, ponieważ po śmierci ojca (15 lat temu) wszyscy jego spadkobiercy w sądzie przyjęli spadek (nieruchomość). Niestety w księdze wieczystej pod numerem, który podała

 

Zamknięcie starej działalności i otworzenie nowej

Z dniem 01.01.2016 zostałem wykreślony z CEiDG po upływie 24 miesięcy od zawieszenia działalności gospodarczej. Chciałbym zamknąć poprzednią działalność i otworzyć nową. Jednakże nie dokonałem zamknięcia po wykreśleniu z CEiDG. Chciałbym spytać, jakie konsekwencje mogą mnie spotkać z tego powodu, po

 

Jak i gdzie otrzymać zaświadczenie A1?

W Polsce prowadzę działalność, ale usługi świadczę na zlecenie szwedzkiej firmy na terenie Szwecji. Zostałam poproszona o zorganizowanie zaświadczenie A1. Jak się za to zabrać i gdzie się udać aby otrzymać zaświadczenie A1?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »