.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zalewanie przez sąsiada wodami opadowymi po podniesieniu terenu

Sąsiad podniósł poziom swojej działki o 60 cm i utworzył w kierunku mojej posesji spadek z kostki brukowej o pow. ok. 700 m2, ponadto również na grunt odprowadza deszczówkę z rynien dachowych (brak miejskiej kanalizacji deszczowej). To spowodowało, że moja działka nawet po niewielkich opadach jest zalewana wodami opadowymi - woda sięga kostek. Mieszkam w tym domu od 20 lat i nigdy nie było takich problemów, sąsiad się pobudował przed 4 laty, a z czasem uwidoczniły się skutki jego działań w postaci zalewania mojego gruntu. Gdzie się mogę zgłosić z takim problemem i jaka jest podstawa prawna do przeciwdziałania takim naruszeniom mojej własności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zalewanie przez sąsiada wodami opadowymi po podniesieniu terenu

Zakaz odprowadzania wód na grunty sąsiednie

Jak wynika z opisu, roboty budowlane wykonane przez sąsiada zmieniły naturalny spływ wody i w wyniku tego zalewane jest Pana podwórko. Aby jednak z całą pewnością móc stwierdzić, że wykonane przez sąsiada prace zmieniły kierunek spływu wód opadowych, będzie potrzeby specjalista – biegły hydrolog.

 

Art. 234 ustawy – Prawo wodne odnosi się do sytuacji, gdy na skutek np. robót budowlanych, nawiezienia gruntu, utwardzenia, doszło do naruszenia naturalnych stosunków wodnych, przy czym musi być to naruszenie tego rodzaju, iż powoduje szkodę dla gruntów sąsiednich. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

 

Obowiązek właściciela naprawienia szkód wywołanych zmianą odpływu wód

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

 

Zmianą stanu wody na gruncie jest każde działanie, którego efektem jest zmiana ilościowa wody oraz zmiana w zakresie jej przepływu przez grunt. Zmianą taką będzie także zmiana stanu wód podziemnych, gdy wpływa na zmianę ilości wody na gruncie.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie wyjaśniające zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich

W orzecznictwie podkreśla się, iż wydanie decyzji w trybie ustawy – Prawo wodne wymaga przeprowadzenia wnikliwego postępowania wyjaśniającego, pozwalającego na jednoznaczne stwierdzenie czy właściciel dokonał zmiany stosunków wodnych na swoim gruncie i czy zmiany te szkodzą gruntom sąsiednim. Wszędzie tam, gdzie sprawa nie jest oczywista i w drodze logicznego myślenia po stosownych ustaleniach stanu faktycznego nie da się wykazać tych dwóch elementów, czyli faktu naruszenia stosunków wodnych ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich, organy administracji z reguły obowiązane są do uzyskania stosownej ekspertyzy biegłego z zakresu hydrologii, która okoliczności wykaże (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2015 r. II OSK 1621/13, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. II OSK 1538/11, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 lipca 2010 IV SA/Wa 586/10 LEX 668618, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 10 czerwca 2010 r. II SA/Bk 137/10 LEX 668564).

 

Spowodowanie przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie to takie działanie, które ingeruje w naturalny stan wody na danym terenie, związany z jego ukształtowaniem, warunkami przyrodniczymi i hydrologicznymi (por. m.in.: wyrok WSA w Łodzi z 4 lipca 2013 r. sygn. II SA/Łd 336/13 dostępny w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach NSA pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl, zwanej dalej: „CBOSA”). Może ono polegać np. na wykonaniu robót budowlanych (wybetonowaniu działki lub wzniesieniu murowanego ogrodzenia), a także na wykonaniu innego rodzaju prac powodujących określone zmiany na gruncie właściciela nieruchomości.

 

Skarga do gminy na zalewanie gruntów przez sąsiada

Należy złożyć skargę do gminy – wójta lub burmistrza, prezydenta – w zależności od rodzaju gminy. Musi Pan sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania w związku ze zmianą stanu wody na gruncie, dołączyć do niego dowód na tytuł prawny do nieruchomości; mapę terenu z oznaczeniem gruntów, na których nastąpiła zmiana stanu wody; dowody na powstanie szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy, zeznania świadków).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu