.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wycena szkody po zalaniu mieszkania

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 19.09.2013 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Moi rodzice mieszkają w bloku. Ponad tydzień temu ich mieszkanie zostało zalane przez sąsiadów z góry (pękł wężyk z ciepłą wodą). Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sąsiadów. Był likwidator, zrobił zdjęcia, spisał informacje, a już dwa dni później rodzice otrzymali kosztorys szkody i przelew na konto. Kwota przyznana rodzicom jest bardzo mała. Wycena ubezpieczyciela jest dziwna. Na przykład uwzględniono konieczność wymiany parkietu, ale tylko na powierzchni 1 m2. Tymczasem parkiet ma z 10 lat i nie ma szansy dokupić materiałów tylko na 1 m2. To samo dotyczy malowania ściany (trzeba pomalować całą, a nie tylko kawałek) i wymiany płytek (nie da się dokupić kilku płytek, bo już ich nie produkują). Czy możemy odwołać się od wyceny szkody sporządzonej przez ubezpieczyciela? Czy poprosić jakąś firmę remontową o wycenę materiałów i robocizny, a potem tę wycenę przedstawić ubezpieczycielowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycena szkody po zalaniu mieszkania

Na jakiej podstawie ubezpieczyciel dokonuje wyceny powstałej szkody?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż każdy ubezpieczyciel ma swoje kosztorysy, na podstawie których dokonuje wyceny powstałej szkody. Co do zasady ubezpieczyciel wycenia szkodę, uwzględniając materiały, jak i robociznę na jednostkę powierzchni, która uległa zniszczeniu. Nie ulega jednak wątpliwości, iż taka wycena nie może być oderwana od realiów i winna uwzględniać także okoliczność, czy istnieje możliwość naprawy jedynie części zniszczonego mienia, czy tylko całości. W opisanej przez Panią sprawie mamy do czynienia z drugą sytuacją, bowiem trudno wyobrazić sobie pomalowanie jedynie części ściany przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych ścian, czy też wymianę jedynie trzech płytek ściennych lub metra parkietu.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

Zasadne jest zatem odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela, w którym to odwołaniu należy zamieścić dokładny opis szkody, jak i kosztorys. Mile widziany w takiej sytuacji jest kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego z zakresu kosztorysowania robót remontowo-budowlanych. Kosztorys taki jest dosyć kosztowny, ale przy wygraniu sprawy można koszty jego sporządzenia doliczyć do przysługującego Pani rodzicom roszczenia.

Ubezpieczyciel winien bowiem pokryć szkody w takim zakresie, który pozwoli przywrócić mieszkanie do stanu sprzed szkody.

 

Zatem zasadne jest wniesienie odwołania, w którym Pani rodzice wskażą powstałe szkody i kosztorys ich naprawy. Gdyby ubezpieczyciel w dalszym ciągu odmawiał wypłaty odszkodowania, wówczas należy wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. W takiej sytuacji Pani rodzice powinni wytoczyć powództwo o zapłatę przeciwko firmie ubezpieczeniowej.

 

Istotna w niniejszej sprawie jest treść art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

„Art. 20. 1. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2. W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń. Zasadę tę stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”.

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczeniowej

Dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, tj. wartości dochodzonego roszczenia. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Należy także liczyć się z poniesieniem kosztów na opinię biegłego sądowego, który na Państwa wniosek dokona wyceny powstałej szkody i kosztów jej naprawy. Mimo że wcześniej zamówiliby Państwo kosztorys, nie będzie on brany pod uwagę na równi z opinią biegłego sądowego. Będzie natomiast traktowany jako dokument prywatny. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd, po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru, może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Sąd orzekający może pozostawić prawo wyboru biegłego sędziemu wyznaczonemu lub sądowi wezwanemu.

 

Należy wskazać na treść art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Jak określić wysokość szkody powstałej w wyniku zalania mieszkania?

W określeniu wysokości szkody powstałej na skutek zalania pomocna będzie także dokumentacja fotograficzna, którą powinni Państwo wykonać jak najszybciej.

Ponadto należy wskazać na treść art. 363 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 363. § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili”.

Powyższe może stanowić także argument w walce z ubezpieczycielem, bowiem mogą Państwo wnosić o naprawę szkody przez samego ubezpieczyciela lub zapłatę rachunków – przedstawionych przez Państwa – za remont mieszkania, a wystawionych przez firmę remontową.

 

Reasumując, w chwili obecnej Pani rodzice powinni jak najszybciej sporządzić odwołanie od wyceny ubezpieczyciela, w którym winno się znajdować zestawienie szkód i kosztorys ich naprawienia. Zasadne jest także dołączenie dokumentacji fotograficznej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl