Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kaucji za mieszkanie

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 10.06.2015

Czy przysługuje zwrot zrewaloryzowanej kaucji i w jakiej wysokości po zwrocie mieszkania do zasobów komunalnych po zmarłej, samotne żyjącej krewnej? Kaucja za mieszkanie została wpłacona w 1998 r. w wysokości 30-krotnego czynszu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej zależy od okresu, w jakim kaucja ta została wpłacona. Obowiązują w tym zakresie trzy okresy wpłacenia kaucji.

 

Pierwszy okres, pod rządami aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gdy kaucja została wpłacona po 10 lipca 2001 r. W tym wypadku podstawą zwrotu i waloryzacji kaucji jest art. 6 ust. 3 i 4 ustawy.

 

„Art. 6. 1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

 

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

 

1)  dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;

2)  jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

 

3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

 

4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.

 

Drugi okres wpłacenia kaucji to czas obowiązywania ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.), a więc od dnia 12 listopada 1994 r. do dnia 9 lipca 2001 r. Wysokość kaucji wpłacanej pod rządami tej ustawy ustalona była w odniesieniu do wartości odtworzeniowej lokalu. Kaucja nie mogła jednak wynosić więcej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

 

W związku z art. 36 ust. 2 aktualnie obowiązującej ustawy, kaucja wpłacona w tym okresie podlega zwrotowi w kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej obowiązującej w dniu jej zwrotu.

 

„Art. 36. 2. Kaucja wpłacona przez najemcę w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art. 39, podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu, w terminie określonym w ust. 1. Zwrócona kwota nie może być jednak niższa od kwoty kaucji wpłaconej przez najemcę”.

 

Zgodnie zaś z art. 9 ust. 8 ustawy „wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia l m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego”.

 

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłasza w dzienniku urzędowym województwa co 6 miesięcy w drodze obwieszczenia wojewoda.

 

Tak więc kaucja wpłacona w 1989 roku podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności wynajmującego w kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej obowiązującej w dniu jej zwrotu.

 

I trzeci okres czasowy wpłacenia kaucji, od którego uzależniona jest możliwość i sposób jej waloryzacji, to okres przed dniem 12 listopada 1994 r. Przepisy obowiązującej ustawy nie przewidują waloryzacji tej kaucji. Dlatego też w tej sytuacji o waloryzacje kaucji należy zwrócić się do sądu.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że obowiązują trzy następujące podstawy prawne waloryzacji zwracanej kwoty kaucji mieszkaniowej:

 

  1. Podstawą waloryzacji kaucji mieszkaniowej wpłaconej w okresie po dniu 9 lipca 2001 r. jest cytowany przepis art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  2. Podstawą waloryzacji kaucji mieszkaniowej wpłaconej w okresie od dnia 12 listopada 1994 r. do dnia 9 lipca 2001 r. jest cytowany przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  3. Podstawą waloryzacji kaucji mieszkaniowej wpłaconej w okresie przed dniem 12 listopada 1994 r. jest przepis art. 3581 § 3 Kodeksu cywilnego.

 

Tak jak wyżej napisałam, podstawą waloryzacji będzie w Pani wypadku art. 36 ust. 2 ustawy. W załączeniu wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus pięć =

»Podobne materiały

Sprzedaż mieszkania zakupionego z bonifikatą a zakończenie budowy domu

Niebawem wykupuję z bonifikatą lokal w budynku komunalnym. Czy jeśli sprzedam go przed upływem pięciu lat od dnia zakupu, uzyskane pieniądze będę mógł przeznaczyć na zakończenie budowy domu, nie musząc zwracać bonifikaty? Jeśli nie, na co innego mogę przeznaczyć te środki, nie tracąc prawa

 

Czy gmina może odmówić sprzedaży mieszkania głównemu najemcy?

Moja mama już jako wdowa wykupiła pięć lat temu mieszkanie od gminy i mi (córce) je darowała. Po dwóch latach wyszła za mąż za sąsiada (kawalera), który zameldował ją u siebie. Teraz on ma możliwość wykupienia mieszkania, ale gmina się nie zgadza, ponieważ jego żona wcześniej wykupiła swoje mieszkan

 

Pozew o opróżnienie lokalu

Po śmierci rodziców moja siostra – razem ze mną i naszym bratem – została najemcą mieszkania komunalnego. Wyprowadziła się z niego, ale nadal przychodzi i demoluje lokal, niszczy nasze rzeczy. Chcemy pozbawić ją praw do mieszkania. Jak napisać pozew o opróżnienie lokalu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »