Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 17.05.2013

Mój ojciec jest alkoholikiem. Niedawno wyprowadził się z domu i zamieszkał z konkubiną, z którą urządzają libacje alkoholowe. Chciałabym mu pomóc, ale jest to bardzo trudne. Czy można skierować ojca na przymusowe leczenie? Czy można go ubezwłasnowolnić, choćby ze względu na to, że wykazuje on zapędy samobójcze? Czy sąd może zakazać konkubinie zbliżania się do ojca (wpędza go ona w coraz większy nałóg)? Ojciec obecnie ma jeszcze pracę. Czy jeśli podda się leczeniu, może zostać zwolniony? Załączam dokumentację związaną ze sprawą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Czy osobę uzależnioną od alkoholu można wysłać na przymusowe leczenie?

 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi możliwe jest poddanie osoby uzależnionej od alkoholu leczeniu. W zasadzie leczenie to jest dobrowolne, ale ustawa przewiduje wyjątki. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: „osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”. Na badanie kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Kto może wystąpić z wnioskiem o skierowanie osoby uzależnionej na badania?

 

Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na badanie może zwrócić się każda osoba, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądowym trzeba jednak pamiętać, że jedynie wystąpienie wymienionych wyżej (art. 24) przesłanek może uzasadnić orzeczenie o przymusowym leczeniu odwykowym (postanowienie Sądu Najwyższego z 9 listopada 2007 r., sygn. V CSK 241/07; postanowienie SN z 4 października 1972 r., sygn. III CRN 222/72; uchwała pełnego składu izby cywilnej SN z 26 marca 1986 r., sygn. CZP 72/85).

Zakłócanie spokoju i porządku publicznego przez osobę nadużywającą alkoholu

Jak wynikałoby z Pani pisma, jest Pani osobą pełnoletnią, zatem zarzut dotyczący demoralizacji małoletnich nie znajduje tu zastosowania. Rozkład rodziny też byłoby trudno udowodnić, ponieważ, o ile zrozumiałam, mieszkacie Państwo osobno, a Pana ojciec nie ma bezpośredniego wpływu na Państwa relacje w postaci np. pijackich awantur, znęcania się nad członkiem rodziny itp. Takie zachowania byłyby przyczyną rozkładu rodziny, który uzasadniałby wystąpienie ze stosownym wnioskiem. Natomiast niewątpliwie przydałyby się zeznania sąsiadów w kwestii ewentualnego zakłócania spokoju i porządku publicznego. Proszę zatem spróbować zwrócić się do nich o pomoc.

Dowody mające świadczyć o uzależnieniu od alkoholu

Istotne będą tu też dowody w postaci notatek z interwencji policji (jeśli ojciec zakłóca spokój, wszczyna awantury), zeznań świadków, w tym rodziny, zaświadczeń np. od psychologa, informacji od dzielnicowego, rachunków z izby wytrzeźwień. Oczywiście wiele zależy od konkretnego przypadku, gdyż nieraz zarówno alkoholizm, jak i związane z nim naganne zachowania są ewidentne i wiadome wielu osobom postronnym, a zdarzy się i tak, że dramat rozgrywać się będzie tylko w czterech ścianach.

Kto orzeka o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego?

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku. Przymusowe doprowadzenie przez policję do zakładu leczniczego osoby uchylającej się od wykonania tego obowiązku następuje w wyniku zarządzenia sądu.

Ustanowienie kuratora na czas trwania leczenia osoby uzależnionej od alkoholu

Ponadto, orzekając o obowiązku poddania się leczeniu, sąd może ustanowić na czas jego trwania nadzór kuratora. Osoba, wobec której ustanowiony został nadzór, ma obowiązek stawiania się na wezwanie sądu lub kuratora i wykonywania ich poleceń, dotyczących takiego postępowania, które może się przyczynić do skrócenia czasu trwania obowiązku poddania się leczeniu. Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

 

Przykro mi to stwierdzić, ale proces umieszczenia na przymusowym leczeniu jest trudny, a sam leczony nie ponosi zbyt wielu konsekwencji za przerwanie go lub szybki powrót do stanu sprzed terapii.

Jeśli już sąd orzeknie o konieczności leczenia, to może okazać się, że będzie to leczenie ambulatoryjne. Wiele wówczas będzie zależało od dobrej woli osoby poddanej leczeniu. Może zdarzyć się tak, że osoba ta zgłosi się do poradni kilka razy, jednak nie zakończy terapii. I całą procedurę będzie trzeba zaczynać od nowa.

W przypadku leczenia stacjonarnego największym problemem jest brak miejsc i związane z tym długie terminy oczekiwania na przyjęcie. Ponadto gdy osoba zobowiązana do leczenia nie stawi się do zakładu, wówczas policja ma prawo ją tam doprowadzić siłą. Pod warunkiem że tę osobę znajdzie.

 

Samo leczenie także wydaje się problematyczne, zwłaszcza że terapia wymaga współdziałania i chęci poddania się leczeniu. W przypadku osób kierowanych na przymusowy odwyk takiej woli współpracy zazwyczaj nie ma.

 

Trzeba wziąć także pod uwagę i ten aspekt sprawy, że mocą art. 35 wspomnianej ustawy sąd, który ewentualnie nałoży na Pani ojca obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, może dojść do wniosku, że na skutek takiego uzależnienia zachodzi potrzeba całkowitego jego ubezwłasnowolnienia.

Czy alkoholizm jest przesłanką do ubezwłasnowolnienia?

Alkoholizm jest jedną z przesłanek ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego, wymienionych bezpośrednio w Kodeksie cywilnym (K.c.). Jeśli ktoś na skutek alkoholizmu nie może pokierować swoim postępowaniem, to wówczas można zgłosić do sądu okręgowego wniosek o jego ubezwłasnowolnienie.

 Co oznacza ubezwłasnowolnienie całkowite?

Ubezwłasnowolnienie całkowite oznacza, że dana osoba zupełnie nie może podejmować żadnych decyzji i dokonywać czynności prawnych (poza drobnymi czynnościami życia codziennego – zakup gazety, podstawowych artykułów spożywczych itd.). Dla osoby takiej sąd ustanawia opiekuna, który reprezentuje ubezwłasnowolnionego i podejmuje za niego decyzje, zarządza jego majątkiem (pod kontrolą sądu). Czynności prawne dokonane przez ubezwłasnowolnionego całkowicie są nieważne.

 

Ubezwłasnowolnienie całkowite będzie uzasadnione wówczas, gdy dana osoba na skutek uzależnienia od alkoholu ma ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem. Oznacza to, że może ona dokonywać pewnych czynności samodzielnie, co do innych musi mieć zgodę swojego przedstawiciela ustawowego. Postępowanie przed sądem toczy się z udziałem prokuratora, właściwy jest sąd okręgowy według miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite?

Co ważne, wniosek mogą złożyć jedynie małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy oraz prokurator. Oprócz wnioskodawcy uczestnikami postępowania są z mocy prawa: małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona, jeśli ma ona przedstawiciela ustawowego – to ten przedstawiciel. W postępowaniu bierze udział prokurator. Podczas postępowania osoba, która ma zostać ubezwłasnowolniona, jest badana przez biegłych psychiatrów, którzy mają stwierdzić, czy zachodzą przyczyny uzasadniające je. Osoba taka może zostać skierowana na obserwację w szpitalu.

Jeżeli jednak Pani ojciec pracuje i nie ma z tym większych problemów, powyższe postępowanie mogłoby okazać się chybione, ponieważ udowodnienie myśli samobójczych ojca, jako przesłanki częściowego choćby ubezwłasnowolnienia, byłoby tu niezwykle utrudnione.

 

Jeśli chodzi o konkubinę ojca, to jeżeli nie udowodni się jej żadnych przejawów przemocy wobec Pani ojca (zawiadomienie do prokuratury), to w zasadzie nie ma prawnych możliwości zabronienia jej kontaktu z nim.

Czy można rozwiązać umowę o pracę z osobą przebywającą na zwolnieniu lekarskim?

W zasadzie w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim nie ma możliwości rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Niemniej jednak przepisy dają sposobność rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z tak zwanych przyczyn przez niego niezawinionych, a więc między innymi z powodu choroby.

 

Taką możliwość daje konstrukcja przepisu art. 53 Kodeksu pracy, który wskazuje, że w praktyce można rozwiązać umowę z pracownikiem, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale dopiero po pewnym okresie, w którym korzysta on z ochrony, a więc wtedy, gdy:

 

  1. niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy),
  2. niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową).

 

W przypadku zaistnienia powyższych warunków rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem następuje w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia z tak zwanych przyczyn przez niego niezawinionych, a więc między innymi z powodu choroby.

Czy po ustaniu umowy o pracę można skorzystać z zasiłku chorobowego?

Zasadniczo rozwiązanie umowy o pracę powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego. Pomimo to, gdy ustanie ubezpieczenie chorobowe po utracie pracy, można skorzystać ze świadczeń z tytułu zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie trwania umowy i trwa nadal mimo ustania stosunku pracy. Zasiłek ten może przysługiwać także wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu stosunku pracy, jednakże pod warunkiem, że były pracownik zachoruje nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, niezdolność zaś do pracy trwa co najmniej 30 dni. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 4 =

24.04.2018

Pochodze z rodziny z wielopokoleniowym problemem alkoholizmu, mozna probowac im pomoc, ale jesli im to pasuje i nei widza w tym problemu, to niestety trzeba ich zostawic samym sobie. Wiem, ze to strasznie brzmi, jakbym chciala opisac wszystko wyszloby z tego kilka stron, a chcialam tylko krotki komentarz dodac, moja mama zapila sie na smierc, a ojciec idzie w jej kierunku, ja w koncu sie poddalam, bo jedyne co to trace nerwy, zdrowie i pieniadze, dla osoby, ktorej nic nie jestem winna, nie mam obowiazku sie nim zajmowac, nic to nei daje, bo on najzwyczajniej ma to gdzies, wiec trzeba tylko czekac, az sam na sobie wykona wyrok.

Justi

22.04.2015

Witam.
Napisze kilka słow o mocy wyrokow sadowych wydawanych przez RP a dotyczaczych leczenia przymusowego alkoholikow.
Moj brat dwukrotnie miał sadowy przymusowy nakaz leczenia. Pierwszy raz pojechał sam od osrodka ale zanim dotarł napił sie i go nieprzyjeto (dobrze wiedział jakie sa zasady). Drugi raz policja \"Pana\" zawiozła ale odmowił podpisania zgody na leczenie. O czym tu mowic, alkoholicy smieja sie z wyrokow. Posłowie tak zawziecie jak o swoje stołki powinni zajac sie natychmiast problemem alkoholizmu w Polsce, bo niedługo rodziny przestana sie tworzyc a dzieci beda sie rodzic z przypadku.

Mirijam

»Podobne materiały

Ubezwłasnowolnienie członka rodziny i obowiązki opiekuna prawnego

Złożyłam dokumenty o ubezwłasnowolnienie brata, który jest po ciężkim urazie mózgu i jest alkoholikiem. Mieszka sam, wymaga opieki. Jego stan ciągle się pogarsza, ulega licznym wypadkom. Chciałabym, by trafił do domu opieki, ale on się na to nie zgadza. Jakie będą moje prawa i obowiązki, jeżeli brat

 

Umieszczenie osoby chorej psychicznie w domu opieki

Moja ciotka od wielu lat leczy się psychiatrycznie. Zajmuje się nią wuj (jest jej opiekunem prawnym), niestety z uwagi na pracę nie może zapewnić jej całodobowej opieki, której ciotka z pewnością wymaga (ma urojenia, odmawia przyjmowania posiłków i leków, w dodatku jest agresywna). Chciałbym, żeby c

 

Różnica między całkowitym a częściowym ubezwłasnowolnieniem

Jestem osobą niepełnosprawną (zanik mięśni kończyn dolnych i górnych). Brat wystąpił do sądu z wnioskiem o częściowe ubezwłasnowolnienie. Jaka jest różnica między całkowitym a częściowym ubezwłasnowolnieniem i jakie są tego skutki? Czy opiekun prawny bez mojej zgody może wysłać mnie na przymusowe le

 

Ubezwłasnowolnienie a zdjęcie zajęć komorniczych z emerytury

Chcę złożyć do sądu okręgowego wniosek o ubezwłasnowolnienie ojca, jest osobą w wieku 80 lat, bardzo schorowaną fizycznie i psychicznie.Na wniosek komornika sądowego ma kilka zajęć swojej emerytury z ZUS-u, ojciec podpisywał różne umowy, których nie opłacał z tego względu, że choruje. Czy po ubezwła

 

Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może przekazać majątek swojemu kuratorowi?

Jestem kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, osoba ta chce przekazać mi swój majątek, a dokładnie – nieruchomość. Czy mogę jako kurator przyjąć taką darowiznę? Jeżeli tak, to co powinienem zrobić, aby dopełnić formalności?

 

Rozłożenie spłaty spadku na raty

Odbyła się sprawa spadkowa między mną a siostrą o dom po rodzicach. Sąd zdecydował, że muszę spłacić siostrę ze spadku(ok. 250 tys. zł). Myślałem, że otrzymam kredyt z banku, lecz tak się nie stało. Termin spłaty spadku wyznaczony przez sąd już minął i boję się, że siostra przekaże tę sprawę komorni

 

Zalewanie posesji po remoncie drogi gminnej

Podczas remontu drogi gminnej został podniesiony jej teren poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na już istniejącą. Od tego czasu przy większych ulewach płynąca z całej ulicy woda spływa na moją posesję, gdyż mieszkam na końcu drogi. Po interwencji pracownicy gminy przeczyścili tylko przepust drog

 

Jakie świadczenia dla bliskich po śmierci rodzica?

Zmarła moja teściowa. Zasiłek pogrzebowy z ZUS wzięła siostra męża. Chciałabym zapytać, czy nam, mężowi i mnie, też się coś należy –  jakiś zasiłek albo odszkodowanie z PZU lub z ZUS. Jeśli tak, to w jakim terminie można składać podanie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »