Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewystawienie zagrożenia oceną niedostateczną

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 21.09.2018

Jestem matką ucznia kl. II gimnazjum. Chodzi o brak wystawienia zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu w dniu spotkania z rodzicami na zebraniu miesiąc przed radą pedagogiczną. Uczeń na I semestr miał ocenę pozytywną. W dniu zebrania 22.05 oceny jego również nie wskazywały na to, że będzie zagrożony. Napisałam do nauczycielki o braku propozycji oceny. Wystawiła ją dopiero 30.05 (przed długim weekendem) i było to 1/2. Po weekendzie nie pozwoliła na poprawę żadnego sprawdzianu, a w dniu 7.06 wystawiła ocenę roczną 1. Byłam u niej dnia 8.06, aby porozmawiać. Zaparła się, że nie będzie go pytać i już. Co robić? Zgodnie że statutem szkoły rodzice muszą być poinformowani o ocenach na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej. Rada będzie 12.06.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewystawienie zagrożenia oceną niedostateczną

Zgodnie z art. 44g ustawy z dnia 7 września 2004 r. przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

Niedopełnienie obowiązku poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania lub brak dowodu, że taką informację rodzice uzyskali może być przesłanką do zgłoszenia przez nich do dyrektora szkoły zastrzeżenia w sprawie ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Jeżeli dyrektor uzna zastrzeżenia za zasadne, roczne oceny klasyfikacyjne ustali powołana przez niego komisja:

 

  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej,
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania.

 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny (§ 19 ust. 6 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). 

 

Zgodnie z art. 44m „począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć”.

 

Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, jednak uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, to jest zobowiązany do powołania komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Natomiast jeżeli dyrektor szkoły uzna, że uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, to uczeń pozostaje z oceną ustaloną podczas egzaminu poprawkowego. O swoim rozstrzygnięciu o zgłoszonym zastrzeżeniu dyrektor szkoły powiadamia ucznia lub jego rodziców na piśmie. 

 

Jeżeli uczeń lub jego rodzice mają zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora szkoły, mogą wystąpić do kuratora oświaty o zbadanie zaistniałej sytuacji.

 

Jest to właściwie jedyne możliwe rozwiązanie, bowiem przepisy prawa nie regulują sytuacji, w której rodziców nie powiadomiono skutecznie o zagrożeniu oceną niedostateczną. Pierwszym krokiem jest więc zgłoszenie zastrzeżeń w sprawie ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny i wnioskowanie o egzamin poprawkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 5 =

»Podobne materiały

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Sytuacja nauczyciela po zamknięciu gimnazjum

Jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, to mój 35. rok „przy tablicy”. Od września 2017 roku moje gimnazjum zostanie wchłonięte przez szkołę podstawową. Niestety, dla wielu z nas nie będzie godzin. Bedą zwolnienia. W styczniu tego roku ukończyłam 56 lat, w świetle nowego prawa emerytal

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »