.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niewystawienie zagrożenia oceną niedostateczną

Jestem matką ucznia kl. II gimnazjum. Chodzi o brak wystawienia zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu w dniu spotkania z rodzicami na zebraniu miesiąc przed radą pedagogiczną. Uczeń na I semestr miał ocenę pozytywną. W dniu zebrania 22.05 oceny jego również nie wskazywały na to, że będzie zagrożony. Napisałam do nauczycielki o braku propozycji oceny. Wystawiła ją dopiero 30.05 (przed długim weekendem) i było to 1/2. Po weekendzie nie pozwoliła na poprawę żadnego sprawdzianu, a w dniu 7.06 wystawiła ocenę roczną 1. Byłam u niej dnia 8.06, aby porozmawiać. Zaparła się, że nie będzie go pytać i już. Co robić? Zgodnie że statutem szkoły rodzice muszą być poinformowani o ocenach na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej. Rada będzie 12.06.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niewystawienie zagrożenia oceną niedostateczną

Obowiązek poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

Zgodnie z art. 44g ustawy z dnia 7 września 2004 r. przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

Niedopełnienie obowiązku poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania lub brak dowodu, że taką informację rodzice uzyskali może być przesłanką do zgłoszenia przez nich do dyrektora szkoły zastrzeżenia w sprawie ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Jeżeli dyrektor uzna zastrzeżenia za zasadne, roczne oceny klasyfikacyjne ustali powołana przez niego komisja:

 

  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej,
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania.

 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny (§ 19 ust. 6 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przystąpienie do egzaminu poprawkowego po uzyskaniu oceny niedostatecznej w wyniku klasyfikacji rocznej

Zgodnie z art. 44m „począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć”.

 

Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, jednak uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, to jest zobowiązany do powołania komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Natomiast jeżeli dyrektor szkoły uzna, że uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, to uczeń pozostaje z oceną ustaloną podczas egzaminu poprawkowego. O swoim rozstrzygnięciu o zgłoszonym zastrzeżeniu dyrektor szkoły powiadamia ucznia lub jego rodziców na piśmie. 

 

Jeżeli uczeń lub jego rodzice mają zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora szkoły, mogą wystąpić do kuratora oświaty o zbadanie zaistniałej sytuacji.

 

Jest to właściwie jedyne możliwe rozwiązanie, bowiem przepisy prawa nie regulują sytuacji, w której rodziców nie powiadomiono skutecznie o zagrożeniu oceną niedostateczną. Pierwszym krokiem jest więc zgłoszenie zastrzeżeń w sprawie ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny i wnioskowanie o egzamin poprawkowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu