.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ślub za granicą i formalności w Polsce

Od wielu lat mieszkam za granicą, niedawno wziąłem ślub z kobietą, która mieszka w Polsce. Czy żona według prawa polskiego musi zarejestrować nasze małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego? Czy po rejestracji i przyjęciu mojego nazwiska oraz pozostawieniu obecnego żona będzie potrzebowała mojej zgody i podpisu w przypadku decyzji o sprzedaży nieruchomości, które nabyła przed ślubem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ślub za granicą i formalności w Polsce

Zarejestrowanie zawartego za granicą związku małżeńskiego w polskim urzędzie stanu cywilnego

Przyjmuję, że Pańska żona posiada obywatelstwo polskie.

 

Oznacza to, że może ona dokonać czynności nazywanej w prawie polskim umiejscowieniem aktu małżeństwa zawartego za granicą Polski przez obywatela polskiego.

 

Pańska małżonka ma prawo zarejestrować zawarty z Panem związek małżeński w polskim urzędzie stanu cywilnego właściwym dla jej miejsca stałego zameldowania w Polsce.

 

Ustawa polska Prawo o aktach stanu cywilnego wskazuje:

 

„Art. 73. 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

 

2. Wpisanie wzmianki dodatkowej lub zamieszczenie przypisku w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia organu państwa obcego w sprawie niemajątkowej należącej w Polsce do drogi sądowej może nastąpić, jeżeli orzeczenie to zostało uznane przez sąd polski, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

 

3. Na podstawie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą wpisuje się z urzędu wzmianki dodatkowe lub zamieszcza przypiski w akcie stanu cywilnego sporządzonym w polskich księgach stanu cywilnego, jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego przesłano do kraju w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę aktów stanu cywilnego.

 

4. Kierownik urzędu stanu cywilnego może wpisać wzmiankę dodatkową lub zamieścić przypisek na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a nie wymagającego uznania”.

 

Poświadczone przez konsula polskie tłumaczenie wraz z oryginałem musi zostać wraz z wnioskiem o tzw. umiejscowienie, czyli rejestrację, dostarczone do polskiego urzędu stanu cywilnego. We wniosku o rejestrację określam,y jakie nazwisko będą nosić zarówno małżonkowie, jak i ich dzieci.

 

Dokumenty te można dostarczyć do polskiego USC osobiście lub za pośrednictwem konsulatu.

Umiejscowienie aktu małżeństwa za pośrednictwem Konsulatu

Do konsulatu należy dostarczyć:

 

 • Odpis aktu małżeństwa wystawiony przez właściwy urząd.
 • Tłumaczenie aktu małżeństwa na język polski przez tłumacza przysięgłego bądź wydział konsularny.
 • wniosek do kierownika USC właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce o umiejscowienie aktu małżeństwa (formularz dostępny w konsulacie lub do pobrania poniżej), autentyczność podpisu wnioskodawcy powinna zostać potwierdzona przez notariusza lub konsula RP. W przypadku, kiedy żaden z małżonków nie miał w Polsce miejsca zamieszkania lub z innych powodów nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania, wniosek należy skierować do USC Warszawa-Śródmieście.
 • Jeżeli w akcie małżeństwa brak jest dat i miejsc urodzenia małżonków oraz imion rodowych rodziców, należy przedstawić odpisy aktów urodzenia obojga małżonków. Jeżeli jeden z małżonków jest cudzoziemcem, akt urodzenia należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Opłatę konsularną za umiejscowienie aktu stanu cywilnego oraz dodatkowe pobierane są opłaty za ewentualne sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia oraz poświadczenie własnoręczności podpisu odręcznego.

 

Dodam, że według naszego Prawa ksiąg aktu stanu cywilnego:

 

„Art. 62.

1. Do aktu małżeństwa wpisuje się:

 

 1. nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania;
 2. miejsce i datę zawarcia małżeństwa;
 3. nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępujących w związek małżeński;
 4. nazwiska i imiona świadków;
 5. nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa;
 6. stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. (…)

 

Art. 18.

1. Akt stanu cywilnego powinien zawierać tylko dane wymagane przez prawo. W szczególności w akcie stanu cywilnego nie można zamieszczać danych naruszających dobra osobiste.

 

2. Na wniosek osób zainteresowanych, organów państwowych lub z urzędu skreśla się część wpisu dotyczącą danych, które stosownie do ust. 1 nie mogą być zamieszczone w akcie stanu cywilnego”.

 

Te same dane – w zasadzie – wpisywane są w razie umiejscowienia małżeństwa zawartego za granicą. Brać jednak trzeba pod uwagę dodatkowo przepisy z zakresu Prawa prywatnego międzynarodowego, zwłaszcza w kwestii zawierania małżeństw przez osoby o różnym obywatelstwie i państwowości.

 

W przypadku wystąpienia do kierownika urzędu stanu cywilnego drogą pocztową, do dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć wniosek do właściwego kierownika USC – podpis na takim wniosku musi być poświadczony przez konsula RP.

Polskie odpisy aktu stanu cywilnego

Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Ponadto, po przyjęciu wniosku urząd stanu cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego. Po zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu, urząd stanu cywilnego sporządza polskie odpisy aktu stanu cywilnego. Odpisy te są wydawane zainteresowanemu wraz z decyzją kierownika USC. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty, doręczenie ich następuje za pośrednictwem ambasady.

 

Rejestracja przez obywatela polskiego swego małżeństwa zawartego za granicą nie jest obowiązkowa, a w związku z tym w razie niedokonania tego nie ma żadnych kar.

 

Wskażę, że zgodnie z polskimi przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe:

 

„Art. 51. 1. Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu.

 

2. W razie braku wspólnego prawa ojczystego stosuje się prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a w razie braku miejsca zamieszkania w tym samym państwie – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają miejsca zwykłego pobytu w tym samym państwie, stosuje się prawo państwa, z którym małżonkowie w inny sposób są wspólnie najściślej związani.

 

Art. 52. 1. Małżonkowie mogą poddać swe stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Wyboru prawa można dokonać także przed zawarciem małżeństwa.

 

2. Majątkowa umowa małżeńska podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z przepisem ust. 1. W razie braku wyboru prawa, do majątkowej umowy małżeńskiej stosuje się prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami z chwili zawarcia umowy.

 

3. Dokonując wyboru prawa dla stosunków majątkowych małżeńskich lub majątkowej umowy małżeńskiej wystarczy zachować formę przewidzianą dla majątkowych umów małżeńskich przez prawo wybrane lub prawo państwa, w którym do wyboru prawa doszło”.

Czy jest potrzebna zgoda małżonka na zbycie nieruchomości zakupionej przed ślubem?

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami według polskiej ustawy podlegają każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu małżonków. W przypadku braku takiego wspólnego prawa ojczystego, stosowane jest prawo wspólnego miejsca zamieszkania, a gdy brak jest takiego miejsca, stosowane jest prawo polskie.

 

W razie wyboru prawa polskiego prawo to ma zastosowanie do stosunków majątkowych pomiędzy państwem po zawarciu małżeństwa.

 

Według polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). (…)

 

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (…)”.

 

W tej sytuacji, po zarejestrowaniu Państwa małżeństwa w Polsce, przyjęciu Pańskiego nazwiska i pozostawieniu obecnego Pańska żona nie będzie potrzebowała Pańskiej zgody, a tym samym i Pańskiego podpisu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych przez nią przed zawarciem małżeństwa z Panem.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl