Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie jestem ojcem dziecka, na które płacę alimenty, co robić?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 14.12.2014

Od 19 lat płacę alimenty na dziecko. Nie utrzymuję z nim ani z jego matką żadnych kontaktów. Jak sformułować pismo do komornika z zapytaniem o sytuację edukacyjną tego dziecka? Co w przypadku, gdy okaże się, że nie powinienem płacić alimentów od momentu uzyskania przez nie pełnoletności? Jest jeszcze ważniejsza sprawa – właśnie się dowiedziałem, że nie mogę być ojcem tego dziecka. Co mam zrobić z tą wiedzą? Płacę na dziecko, które kiedyś uznałem, bo uwierzyłem jego matce, a dziś czuję się oszukany. Co z alimentami w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa jest bardziej złożona prawnie, niż na pozór mogłoby się wydawać. Będzie prościej, jeśli Pańskie dziecko – w sensie prawnym (a to liczy się dla komornika) – zrzeknie się alimentów oraz (jeśli Pan będzie sobie tego życzył) zawrze z Panem umowę o zrzeczenie się dziedziczenia po Panu.

 

Dotyczące relacji prawnych między rodzicami a dziećmi przepisy prawa materialnego ustawodawca skoncentrował w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Prawdopodobnie czeka Pana załatwianie zagadnień w sądzie cywilnym, więc przydać się może Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.). Warto mieć na uwadze również Kodeks cywilny (K.c.).

 

Dalej używam określeń: „dziecko”, „Pańskie dziecko”, ponieważ tak jest prościej od strony językowej oraz w ten sposób akcentuje się znaczenie ojcostwa jako więzi prawnej. Pamiętam wszakże, że chodzi o doprowadzenie do tego, by stan prawny zgadzał się ze stanem rzeczywistym – przynajmniej (jako minimum) do ustania ciążącego na Panu obowiązku alimentacyjnego wobec tamtego już pełnoletniego (art. 10 K.c.) człowieka.

 

Proszę opracować plan własnego działania z uwzględnieniem możliwości np. czasowych. Zanim przystąpi Pan do sporządzania planu, proszę również rozważyć możliwości dowodowe, w tym: dostępność, kolejność przedstawiania, sposób uzyskania (niektóre odpisy dokumentów mogą być wykonane „na poczekaniu”, a o niektóre akta sąd lub prokurator będzie potrzebował występować do określonego organu). Należy z całą powagą potraktować prawny obowiązek udowodnienia okoliczności (faktów), z których wywodzi się skutki prawne (art. 232 K.p.c., art. 6 K.c.). Bez dowodów, w tym dowodów z dokumentów (art. 244 i następne K.p.c.), trudno przewidywać sukces Pańskich działań; może za wyjątkiem zakończenia alimentacji.

 

Dobra merytoryczna argumentacja, powiązanie jej z dowodami oraz odnoszenie się do stanowisk innych osób (art. 230 K.p.c.) są bardzo ważne w postępowaniu dowodowym (art. 227-315 K.p.c.). Jeśli powyższy zarys zagadnień dowodowych Pana nie zniechęca do załatwienia sprawy zgodnie z prawem i (w miarę) kompleksowo, to proszę przygotować się na założenie paru segregatorów z dokumentacją – zarówno dotychczasowych, jak i nowych spraw.

 

Pan, jako strona postępowania (w tym postępowania komorniczego), ma prawo zapoznawać się z aktami postępowania, robić notatki, wnioskować o kopie lub odpisy. Proponuję – bez wyjawiania kontekstu sytuacyjnego (ponieważ dyskrecja jest ważna) – zapoznać się z aktami, przynajmniej komorniczymi i sądowymi lub administracyjnymi (dotyczącymi uznania dziecka przez Pana). Skoro Pan płaci alimenty „przez komornika”, to wypada zorientować się, czy jest Pan zadłużony (z tytułu alimentów) i przystąpić do płacenia alimentów wprost wierzycielowi alimentacyjnemu (bez pośrednictwa innych osób, w tym bez udziału komornika i bez kosztów komorniczych); do czasu wygaśnięcia prawnego obowiązku alimentacyjnego. Akta sprawy sądowej o alimenty zapewne znajdzie Pan w sądzie – może w archiwum danego sądu; akta archiwalne również Pan ma prawo przeglądać oraz notować i uzyskiwać odpisy lub kopie z akt. Wiele osób koncentruje się na meritum, np. pomijając „cyferki” i „numerki”, ale zachęcam Pana do uważnego (analitycznego) podejścia do zagadnienia, w tym do notowania oznaczeń (sygnatur) spraw, numerów rachunków bankowych. Warto (zapewne u komornika) sprawdzić, czy alimenty są kierowane do wierzyciela alimentacyjnego, czy „do rąk” jego matki.

 

Podczas wizyty w kancelarii komorniczej Pan będzie miał okazję wyrobić sobie zdanie, czy egzekucja świadczeń jest prowadzona rzeczywiście bezstronnie, czy też będą przed Panem mnożyć trudności (np. „akta się zapodziały”, „proszę przyjść później”). Jeśli nie otrzyma Pan akt, to warto zażądać pisemnego potwierdzenia, że nie udostępniono Panu akt – ze wskazaniem przyczyny.

 

Komornik jest organem wykonawczym – wykonuje tytuły wykonawcze, niekiedy tytuły egzekucyjne (art. 777 K.p.c.). Jeśli nawet dany komornik okaże się całkowicie bezstronny, współczujący i wyrozumiały, to i tak będzie obowiązany prowadzić dalej egzekucję. Wierzyciel przecież może skierować egzekucję do innego komornika. Proszę mieć to na uwadze.

 

Bez dokładnej analizy akt (w tym akt komorniczych), nie sposób jest doradzać Panu jakichkolwiek „ruchów prawnych” przeciwko samej egzekucji, np. kierowania powództw przeciwegzekucyjnych (art. 844 i następne K.p.c.). Proszę mnie dobrze zrozumieć: Daleki jestem od twierdzenia, że egzekucja jest prowadzona prawidłowo, ale również daleki jestem od kierowania Pańskiej uwagi na sprawy szczegółowe, a przecież szczególnie ważne jest coś innego.

 

Dopóki będzie trwał prawny obowiązek alimentacyjny, warto postarać się o zminimalizowanie kosztów. Koszty komornicze są spore. Zatem płacenie alimentów na rachunek wierzyciela alimentacyjnego powinno być dobrym rozwiązaniem. Najlepiej byłoby to załatwić na drodze sądowej. Można by tak załatwić również – ewentualnie potrzebną – zmianę osoby, do której kierowane są płacone przez Pana alimenty. Władza rodzicielska (art. 92 i następne K.r.o.) ustała wraz z uzyskaniem pełnoletności przez owo dziecko; zatem trudno znaleźć powód dalszego kierowania alimentów do tamtej Pani.

 

Od Pana, od Pańskiej roztropności zależy, kiedy Pan wyjawi, że wie o tym, co Pan wskazał w swym pytaniu. Może Pan – przynajmniej do czasu skontaktowania się z prokuratorem – wcześniej skierować do sądu sam pozew o zmianę sposobu płacenia alimentów. Takie żądanie wystarczyłoby oprzeć wyłącznie na osiągnięciu pełnoletności (art. 10 K.c.) przez wierzyciela alimentacyjnego (bez wskazywania dodatkowych okoliczności). Mógłby Pan również zażądać – nawet bez wskazywania „strategicznych okoliczności” – zobowiązania wierzyciela alimentacyjnego do przedstawiania informacji o pobieraniu nauki (zapewne przez przedkładanie sukcesywnie stosownych zaświadczeń). Zapewne informowanie o stanie cywilnym również byłoby właściwe; osoba osiemnastoletnia może zawrzeć małżeństwo (art. 10 K.r.o.).

 

Jeśli nie utrzymuje Pan kontaktu z dzieckiem i jego matką, to zapewne trudno jest (byłoby) Panu określić stan majątkowy tych osób oraz bycie przez nie we wspólnym gospodarstwie domowym z kimś innym, np. z mężem tamtej Pani (niekoniecznie z biologicznym ojcem dziecka). Dlatego może być Panu trudno – bez żądania przedstawiania dowodów przez wierzyciela alimentacyjnego – wskazywać dowody odnośnie do uzasadnionych potrzeb wierzyciela alimentacyjnego. Być może nieco łatwiej byłoby Panu zażądać, by obowiązek alimentacyjny został rozłożony na oboje (art. 135 K.r.o.) rodziców (w rozumienia prawa).

 

Określone okoliczności, np. Pańskie małe możliwości zarobkowe lub majątkowe, mogą uzasadniać obniżenie alimentów (art. 135 K.r.o.); w sprawie z powództwa o obniżenie alimentów. Może byłoby z tych powodów powoływać się na zasady współżycia społecznego (art. 1441 K.r.o.).

 

Gdyby Pan zdecydował się na szybkie „wyłożenie karty na stół” (stosując popularne określenie), to wtedy nawet wchodziłoby w grę – w przypadku możliwości udowodnienia „strategicznych okoliczności” – mogłoby wchodzić powództwo o uchylenie alimentów na podstawie artykułu 1441 K.r.o.: „Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”. Ewentualne wygranie takiej sprawy skutkowałoby zakończeniem alimentacji, ale nadal pozostałaby więź prawna o charakterze ojciec – syn.

 

Więź taka oznacza między innymi to, że aktualny wierzyciel alimentacyjny mógłby być zobowiązany do alimentacji wobec Pana (art. 128 i następne K.r.o.) oraz nadal byłby „na liście” Pańskich (przyszłych) spadkobierców ustawowych (art. 931 i następne K.c.), w dodatku uprawnionych do zachowku po Panu (art. 931 i następne K.c.). Dopiero po Pańskiej śmierci – zapewne w postępowaniu sądowym – okazałoby się, na ile prawnie skuteczne byłoby ewentualne wydziedziczenie go (art. 1008 i następne K.c.) w Pańskim testamencie (art. 941 i następne K.c.), ewentualnie pominięcie go w testamencie.

 

Proszę więc rozważyć możliwość zwrócenia się do prokuratora z wnioskiem o to, by prokurator wystąpił z powództwem o zaprzeczenie Pańskiego ojcostwa; prokurator może wystąpić z takim powództwem na podstawie artykułu 86 K.r.o.: „Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania”. Dlaczego prokurator, a nie Pan? Ponieważ minął już czas, w którym Pan mógł samodzielnie wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Artykuł 78 K.r.o. stanowi:

 

„§ 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.”

 

Prokurator zapewne będzie oczekiwał przedstawienia dowodów, np. wyników badań. Dlatego proszę się spokojnie zastanowić nad kolejnością podejmowanych działań oraz nad ich zakresem w określonym czasie. O potrzebie zachowania dyskrecji jestem tak przekonany, że przypominam Panu o tym jeszcze raz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 6 =

»Podobne materiały

Umowa na okres próbny a zwolnienie lekarskie

Miałam 3-miesięczną umowę o pracę na okres próbny. Przed końcem umowy zachorowałam i choruję do dnia dzisiejszego. Pracodawca wypłacił mi chorobowe za okres do ustania umowy. Co mam robić dalej (nie mam świadectwa pracy i jestem nadal na zwolnieniu)?

 

Złożenie pozwu o alimenty, gdy ojciec dziecka mieszka za granicą

Z dawnego związku (nie byliśmy z partnerem małżeństwem) mam 14-letniego syna. Jego ojciec uznał go za swoje dziecko dopiero w 2002 roku. Wtedy też zawarliśmy pisemną umowę, że będzie przekazywał mi ustaloną kwotę pieniędzy na opiekę nad synem. Robił to jednak nieregularnie, później zupełnie zaniecha

 

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Dostałem postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na dwoje dzieci od daty wniesienia pozwu o rozwód na kwotę 1400 zł. Moje dochody wynoszą 2800 zł netto, spłacam kredyt hipoteczny, rodzicom daję na opłaty i utrzymanie. Żona przed wniesieniem sprawy o rozwód wystąpiła o alimenty, ale na sali rozpraw

 

Podział majątku i przepisanie połowy mieszkania na dziecko

Rozwodzę się z mężem, który postanowił przepisać swoją część naszego mieszkania na naszego syna, który ma 15 lat. Czy jest taka możliwość? Jak to przeprowadzić?

 

Kontakty z dzieckiem po rozpadzie konkubinatu

W jaki sposób ustalić kontakty z dzieckiem po rozpadzie konkubinatu? Chciałbym mieć jak największy kontakt z synem (obecnie ośmioletnim), niestety była partnerka go utrudnia, dąży do tego, by za wszelką cenę dopasować terminy moich spotkań z synem do swoich planów, nie chce uwzględniać moich zobowią

 

Solidarność dłużników

Jestem właścicielką znikomej ilości udziałów w sporej kamienicy. Sąd ustalił zarządcę nieruchomości – jednego ze współwłaścicieli. Ten przestał regulować swoje czynsze oraz opłaty eksploatacyjne za całą kamienicę. Dostałam informację o zajęciu mojego konta na 20 tys. zł z tytułu zale

 

Przeznaczenie pieniędzy na budowę domu ze sprzedaży domu z darowizny

Moja mama ma 92 lata, jest wprawdzie sprawna umysłowo, ale nie chodzi, choruje. Mieszka ze mną w moim mieszkaniu. Mama posiada stary dom, który mi zapisała w testamencie. Jestem jej jedyną spadkobierczynią. Chciałabym ten dom sprzedać. Jak to najlepiej zrobić? Czy mama powinna mi go przekazać za życ

 

Obnażanie się dziadka przed wnuczką

Moja 6-letnia córka powiedziała mi, że jej dziadek (a mój ojciec) się przed nią obnażał. Pokazywał jej swoje intymne części ciała i kazał je oglądać. Zdarzenie miało miejsce kilka razy. Sprawa jest już u prokuratury. Teraz czekam na datę przesłuchania. Co grozi za to ojcu? Chciałabym, żeby poniósł s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »