.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wysokość alimentów na żonę i dzieci

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 13.01.2010 • Zaktualizowane: 12.09.2012

Jeśli zdecyduję się na rozwód, jakiej wysokości alimenty mogą zostać mi zasądzone na dwoje dzieci i żonę, jeżeli zarabiam około 2,5 tys. zł miesięcznie? Chciałbym również wiedzieć, czy to prawda, że jeśli mnie nie będzie stać na spłatę alimentów, to będzie musiała płacić je na przykład moja mama albo brat? I czy w przypadku, kiedy nie będę mógł płacić, a posiadam dom (wartość ok. 600 tys. zł), to czy np. będę musiał sprzedać dom lub samochód (wartość 35 tys. zł), żeby mieć z czego zapłacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysokość alimentów na żonę i dzieci

Od czego zależy wysokość zasądzanych alimentów na żonę i dzieci?

Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, jakie alimenty na dzieci mogą zostać Panu zasądzone w przypadku rozwodu. Wynika to z tego, iż zakres obowiązku alimentacyjnego nie jest uzależniony wyłącznie od zarobków zobowiązanego i jego stanu majątkowego. Wysokość alimentów zależy również od wielu innych czynników i okoliczności konkretnego przypadku.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Pan, jako ojciec dzieci, jest zobowiązany do łożenia na ich utrzymanie. Stosownie do art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Natomiast według art. 135 § 2 Kodeksu rodzinnego, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Jeżeli chodzi o obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności, to zastosowanie będzie miał art. 132 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Czy dziadki mogą być obciążeni alimentami na rzecz wnuczków?

Stosownie do powyższego artykułu Pana mama mogłaby być obciążona alimentami na rzecz Pańskich dzieci, ale tylko wówczas, gdy:

 

  1. nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności – ta sytuacja obecnie nie zaistnieje, bo jest Pan zobowiązany do alimentacji dzieci w pierwszej kolejności;
  2. osoba ta (zobowiązany w pierwszej kolejności) nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi;
  3. uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

 

Aby obciążyć Pana mamę (ale już brata nie, bo nie jest on w kręgu osób zobowiązanych do alimentacji Pana dzieci) alimentami na Pana dzieci, musiałaby zaistnieć sytuacja, w której zostałby Pan pozbawiony możliwości zarobkowych np. z powodu utraty zdolności do pracy, albo takiego wzrostu kosztów własnego utrzymania, że świadczenie na rzecz dziecka stałoby się niemożliwe z Pana strony.

 

Jeżeli znajdzie się Pan w sytuacji, w której nie będzie Pan w stanie płacić alimentów, lub ich po prostu płacić nie będzie, a egzekucja tych alimentów będzie nieskuteczna, to dzieci będą mogły żądać alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności, np. od swojej babci.

 

Należy pamiętać, że zobowiązany w dalszej kolejności nie płaci alimentów w zamian za zobowiązanego w pierwszej kolejności, ale należy ustalić na nowo zakres obowiązku alimentacyjnego tej osoby. Nie jest tak, że np. Pan zostanie zobowiązany do płacenia na dzieci po 500 zł miesięcznie, to w przypadku gdyby nie był Pan w stanie płacić tych alimentów, Pana mama zostanie zobowiązana do płacenia alimentów właśnie w takiej wysokości. Jeżeli taka sytuacja zaistniałaby, wówczas sąd na podstawie możliwości zarobkowych zobowiązanego w dalszej kolejności ustali alimenty.

Usprawiedliwione potrzeby dzieci a wysokość alimentów

Wysokość alimentów, jakich Pana żona może żądać, jest uzależniona od tego, jakie potrzeby mają dzieci, jakie możliwości finansowe ma Pan, jako ich ojciec, kto na co dzień będzie się opiekował dziećmi (któremu z rodziców sąd w wyroku rozwodowym powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej), a także od tego w jakim stopniu czyni Pan osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dzieci.

 

Sąd, ustalając wysokość alimentów, jakie powinien Pan płacić na dzieci, weźmie pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dzieci i Pana możliwości zarobkowe i majątkowe.

 

Kodeks rodzinny nie zawiera katalogu usprawiedliwionych potrzeb dzieci, które powinny być zaspokajane przez ich rodziców. Zawsze o tym, jakie usprawiedliwione potrzeby mają uprawnieni do alimentów, decydują okoliczności danego przypadku. Usprawiedliwione potrzeby dzieci to te związane z zapewnieniem im pożywienia, ubrania, należytych warunków nauki, zabawy, wypoczynku, rekreacji, możliwości rozwijania talentów i zainteresowań, a także mieszkania i te związane ze stanem ich zdrowia. Usprawiedliwione potrzeby dzieci to te, których zaspokojenie zapewni im prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, odpowiedni do wieku i ich uzdolnień.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 października 1969 r. (sygn. akt. III CRN 350/69), usprawiedliwione potrzeby dzieci powinny być oceniane nie tylko na podstawie wieku, lecz również na podstawie miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i wielu okoliczności każdego konkretnego przypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd alimentów.

 

Należy pamiętać, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej ze swoimi rodzicami. Jeżeli żyje Pan na wysokiej stopie życiowej, to Pana dzieci mają prawo do ubiegania się o takie alimenty, które pozwoliłyby im na życie na podobnym poziomie.

Co sąd będzie brał pod uwagę ustalając wysokość alimentów na dzieci?

Z drugiej strony – jak już wspomniałem – wysokość ewentualnych alimentów na dzieci będzie uzależniona od Pana możliwości zarobkowych i majątkowych.

 

Możliwości zarobkowych nie należy utożsamiać z wysokością obecnie uzyskiwanego dochodu z pracy. W ocenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów mieszczą się również także te niewykorzystane, jeżeli są tylko realne.

 

Sąd, ustalając wysokość alimentów, weźmie pod uwagę nie tyle Pana obecne zarobki, ale oceni, jakie zarobki mógłby Pan obiektywnie uzyskiwać ze względu na Pana wykształcenie, doświadczenie zarobkowe, wiek, stan zdrowia.

 

Sąd może uznać, że ze względu na powyższe warunki jest Pan w stanie osiągnąć obiektywnie wyższe zarobki niż uzyskiwane obecnie – np. stwierdzi, że z Pana wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, w Pana wieku oraz stanie zdrowia, Pańskie możliwości zarobkowe są wyższe niż 2000 zł miesięcznie.

 

Sąd z całą pewnością weźmie pod uwagę to, że jest Pan właścicielem nieruchomości o znacznej wartości.

Punktem wyjścia do ustalenia alimentów na rzecz dzieci będzie kwota żądana przez ich matkę. Zostanie Pan zobowiązany do płacenia alimentów w sytuacji, w której sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi ich matce i ustali, że miejscem zamieszkania dzieci jest miejsce zamieszkania ich matki.

 

Należy pamiętać, że nie istnieje zasada, iż oboje rodzice mają zaspokajać potrzeby dzieci w równym stopniu, to znaczy, że oboje rodzice mają obowiązek przeznaczać na utrzymanie dzieci równe kwoty. Każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do utrzymania dzieci stosownie do własnych możliwości zarobkowych i majątkowych.

W toku postępowania o alimenty (rozwodowego) sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pana dzieci, a następnie ustali możliwości zarobkowe ich rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty.

 

Sąd weźmie też pod uwagę, jakie Pan ma potrzeby i czy są one zaspokajane.

 

Trudno też wskazać, jakie alimenty są zasądzane w sprawach, w których ojcowie dzieci mają podobne do Pana zarobki i możliwości majątkowe (własność domu). Jako że wysokość alimentów zależy nie tylko od zarobków i posiadanego majątku, a od wielu innych okoliczności, można się spotkać z alimentami w wysokości 200 zł na dziecko, ale także i 1000 zł miesięcznie.

Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu

W przypadku zalegania z płatnością alimentów, matka dzieci w ich imieniu, jako Pański wierzyciel, będzie mogła wszcząć przeciwko Panu postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania tych należności.

 

Jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel złoży wniosek o taką egzekucję, to wówczas komornik zajmie Panu nieruchomość, oszacuje ją, przeprowadzi licytację, w wyniku której zostanie przeniesiona własność nieruchomości na nabywcę.

 

Również samochód może podlegać zajęciu i sprzedaży w drodze licytacji, jest to egzekucja z ruchomości.

 

Egzekucja z ruchomości i nieruchomości nie jest zbyt opłacalna dla dłużnika. Musi on bowiem ponieść wysokie koszty egzekucji, koszt oszacowania przedmiotów egzekucji. Pierwsza licytacja zajętych rzeczy odbywa się z ceną wywoławczą stanowiącą 3/4 wartości licytowanej rzeczy. Druga licytacja, jeżeli pierwsza nie przyniesie skutku, odbywa się z ceną wywoławczą 2/3 ceny oszacowania.

 

Często się zdarza, że komornik zajmuje nieruchomość nawet w celu wyegzekwowania niewielkich kwot np. 1000 zł. Może to zrobić, ale ze względu na wielką dysproporcję pomiędzy egzekwowaną kwotą, a wartością nieruchomości można skutecznie ubiegać się o wyłączenie spod egzekucji nieruchomości. Jeżeli kwota zaległości będzie znaczna, komornik przeprowadzi egzekucję.

 

Tu należy zaznaczyć, że w pierwszej kolejności komornik będzie prowadził egzekucję z Pana wynagrodzenia za pracę. Może Panu zająć 60% wynagrodzenia.

 

Jeżeli alimenty będą zasądzone, to musi Pan pamiętać, że od niezapłaconych alimentów należą się wierzycielowi odsetki ustawowe, które obecnie wynoszą 13% w skali roku. Koszty egzekucji przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę wynoszą 8% potrącanych kwot. Przy egzekucji z nieruchomości koszty są bardzo wysokie (w zależności od wartości nieruchomości).

 

Z uwagi na powyższe, lepiej jest nie doprowadzać do powstania zaległości w płaceniu alimentów, ponieważ na egzekucji tych alimentów może Pan wiele stracić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - dziewięć =

10.07.2015

Jaki Facet zwiąże się z kobietą, której nie chce się robić i niszczy komuś życie ? Trzeba było nie być jędzą i nie sugerować się tym jak inni mają dobrze, a TOBIE wiecznie źle.
Małżeństwa rozpadają się z powodu \'\'pieniędzy\'\' i braku czasu, bądź zaniedbania małżonka.
1. Pieniędzy? Chcesz od niego kasę, gdzie to zapewne on żywił cię przez całe małżeństwo ! Pomyśl kto zrobił więcej nadgodzin w pracy ZAMIAST LEŻEĆ W DOMU !!
2. To nie jest brak czasu tylko brak chęci spędzania czasu razem. Nudzisz go siedzeniem przed TV, zmuszaniem do sprzątania, zakupami itp
3. Zawsze jest czas na siłownie, fitness itp tylko trzeba ruszyć się z kanapy !
Brak pieniędzy przy 2 os jest niemożliwy przy zarobkach po 1500 netto na głowę. Jest to brak osoby zdolnej do prowadzenia wydatków
Brak czasu to lenistwo. Znam osoby aktywne fizycznie, które wstają z uśmiechem, a nie żalem bo muszą iść do pracy. Po pracy jest czas na spacerek, wspólne gotowanie itp.
Zastanówcie się w trakcie małżeństwa co robicie i jak to naprawić, a nie po rozwodzie jak załatwić byłego.
Przykład:
Po rozwodzie znajomy dostał bardzo wysokie alimenty na żonę i 2 dzieci. W 3 lata zniszczył się tak od pracy, że nie miał już chęci na nic poza snem. Niestety dziecko zachorowało i nie było pieniędzy na operację i leki. Facet z uwagi na śmieciowe umowy, bądź ich brak nie mógł wziąć kredytu. Była żona żerowała na nim i wolała siedzieć w domu i czekać na alimenty. Kolejna osoba z brakiem zdolności kredytowej.
W efekcie spotkał ich tragiczny los.
Moim zdaniem gdyby była żona poszła do pracy i dogadała się z znajomym mieli by wszystko i nowych partnerów w życiu. Przez żonę stracili chęć do życia.
Pamiętajcie, że karma wraca !

Tomek

20.02.2011

W przypadku zajęć alimentacyjnych do 60% ale nie musi pozostawać kwota wolna od potrąceń w wys. płacy minimalnej.

Irena

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl