Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Autor: Tomasz Wójt • Opublikowane: 10.12.2013

Zamieniono mi karę pozbawienia wolności (w wymiarze roku) na dozór elektroniczny. Czy w takim przypadku jest możliwe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie, o które Pan pyta, uregulowane są w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Na wstępie zaznaczę, że możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary w systemie dozoru elektronicznego pojawiła się dopiero w dniu 25 lipca 2012 r., kiedy wszedł w życie dodany do tej ustawy przepis art. 33a. Brzmi on:

 

„1. O warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu. 

2. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może złożyć również sądowy kurator zawodowy. 

3. Udzielając warunkowego przedterminowego zwolnienia sąd uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego [zob. art. 30].

4. Udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. W razie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia stosuje się odpowiednio art. 31 i art. 32”. 

 

Z powyższego przepisu wynika, że nie jest dopuszczalne warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, jeśli skazany odbywa zastępczą karę pozbawienia wolności. Ma to miejsce np. w sytuacji, gdy skazany na grzywnę jej nie uiścił i zamieniono mu ją na karę pozbawienia wolności.

 

Ustawa, którą przywołałem na początku porady, nie określa warunków, w których może nastąpić warunkowe przedterminowe zwolnienie. Należy zatem sięgnąć do regulacji z Kodeksu karnego (w skrócie: K.k.).

 

Zgodnie z art. 78 K.k.:

 

„§ 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych kary.

§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary”.

 

Po odbyciu połowy kary w systemie dozoru elektronicznego (poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w art. 78 § 2 i 3 K.k.) można zatem składać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

 

Jeśli chodzi o przesłanki zwolnienia, to mowa jest o tzw. pozytywnej prognozie kryminologicznej. Zgodnie z art. 77 K.k.:

 

„§ 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa”.

 

Proszę jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy: jeśli skazany do końca odbędzie karę w systemie dozoru elektronicznego – uważa się ją za odbytą. Jeśli złoży wniosek o udzielenie przedterminowego zwolnienia, a sąd przychyli się do takiego wniosku – obowiązany jest nałożyć okres próby, który trwa minimum 2 lata. Wynika to z art. 80 K.k.:

 

„W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat (…)”.

 

Należy pamiętać o licznych obowiązkach związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem. Zgodnie z art. 159 Kodeksu karnego wykonawczego:

 

„§ 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, oraz nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 Kodeksu karnego, a jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem, za które skazany odbywa karę, nie została naprawiona, orzec obowiązek określony w art. 72 § 2 Kodeksu karnego. Wobec skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 Kodeksu karnego, a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności oddanie pod dozór jest obowiązkowe.

§ 2. Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:

1) bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,

2) zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby,

3) niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,

4) wykonywania nałożonych na niego obowiązków

– o czym sąd poucza warunkowo zwolnionego.

§ 3. W razie oddania pod dozór sąd poucza skazanego o obowiązku wynikającym z art. 169 § 2”.

 

 

 

Stan prawny z 02.11.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - III =

»Podobne materiały

Urlop wychowawczy a zapisanie dziecka do przedszkola

Od 2010 r. jestem zatrudniona w jednej firmie i mam umowę na czas nieokreślony. Od 01.06.2016 r. przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 31.05. W sierpniu oddział firmy, w której pracowałam, został przeniesiony do innego miasta oddalonego o 50 km od poprzedniej lokalizacji, co wyklucz

 

Czy mogę odzyskać własny wkład w majątek małżeński?

Chcę rozstać się z mężem. Czy lepsza będzie separacja czy rozwód? Czy mogę odzyskać własny wkład w majątek małżeński? Przekazałam ok. 150 tys. zł z mojego majątku na nasz wspólny majątek. Co robić?

 

Areszt elektroniczny

W załączniku przesyłam skan wyroku. Nie zostały wykonane zasądzone prace społeczne oraz niezapłacona została grzywna (tylko jej połowa). W związku z tym mój mąż trafił do aresztu. Złożył wniosek o dozór elektroniczny, który wpłynął do sądu ponad 3 tygodnie temu. Wszystkie pomiary i opinie zostały ze

 

Odbywanie kary więzienia a możliwość wcześniejszego zwolnienia

Mój brat został skazany na rok więzienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Wyrok został odwieszony. Od czego zależy wysokość kaucji? Czy po warunkowym wcześniejszym zwolnieniu lub zwolnieniu z powodu wpłacenia kaucji brat będzie mógł przekroczyć granice kraju? Dodam, że mieszka od kilku

 

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Otrzymałem z sądu wezwanie do stawienia się w areszcie w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę. Czy jeśli zapłacę grzywnę, to zostanę zwolniony z odbycia kary pozbawienia wolności?

 

Nadgodziny dla pedagoga szkolnego

Mam pytanie dotyczące nadgodzin dla pedagoga szkolnego. W szkole pracuje dwóch pedagogów na pełnym etacie. Jeden z nich jest na 2-miesiecznym zwolnieniu lekarskim. Czy mogę drugiemu pedagogowi dać nadgodziny (maksymalnie 12 godzin w miesiącu)? Czy w ogóle mogę pedagogowi szkolnemu płacić za nadgodzi

 

Termin wypowiedzenia umowy najmu

Mój brat miał zawartą umowę najmu mieszkania do 31 lipca 2012 roku*. Po tym dniu umowa została przedłużona. Oświadczenie woli było złożone w formie ustnej, więc niestety nie ma dokumentów potwierdzających przedłużenie umowy. Wynajmujący przebywa za granicą, więc wszystkimi sprawami zajmuje się jego

 

Odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

W 2001 r. mój tata kupił mieszkanie z bonifikatą. Tata sprzedał nieruchomość w 2005 r. Część pieniędzy przekazał mnie i mojemu mężowi na mieszkanie, które kupiliśmy na kredyt. Teraz gmina żąda zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty! Nie mamy takich pieniędzy. Co możemy zrobić, aby gmina odstąpiła od żądan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »