.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę w niedzielę?

Pracodawca wymyślił, żebyśmy sami się zwolnili z jego firmy (która ma rzekome problemy finansowe), rozwiązując z nim umowę o pracę, i zostaniemy przyjęci do jego nowej firmy. Dostaliśmy do podpisania plik dokumentów. W jednym z nich jest wzmianka, że pracę podejmiemy w poniedziałek, natomiast podanie rozwiązanie umowy o pracę mamy złożyć w piątek. Zaczęliśmy tłumaczyć, że te dni dzielą dwa dni wolne od pracy, sobota i niedziela. Czy w tym przypadku zachowujemy ciągłość pracy? Powiedziano nam, żebyśmy złożyli podania o rozwiązanie umowy o pracę dzień wcześniej, co wypada w niedzielę. Czy mogę rozwiązać umowę o pracę w dzień wolny od pracy, tj. w niedzielę? Czy zwalniając się sam, tracę prawo do zasiłku (mam 50 lat ), w przypadku gdybym został zwolniony z nowej firmy ?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę w niedzielę?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron jest możliwe w każdym czasie, jeżeli strony stosunku pracy dojdą do porozumienia co do terminu zakończenia stosunku pracy”.

 

Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne (por. wyrok SN z dnia 20 sierpnia 1997 r., sygn. akt I PKN 232/97, OSNAPiUS 1998, nr 10, poz. 306, odnoszący się do umowy zawartej na czas określony). „Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i n. k.c. w zw. z art. 300 k.p.” (wyrok SN z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 58/00, OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211). Według tezy I wyroku SN z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt I UK 186/09, OSNP 2011, nr 13–14, poz. 189, przyjęcie pracownika w poczet członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej powoduje dorozumiane rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

 

W porozumieniu stron o zakończeniu stosunku pracy należy wskazać datę rozwiązania stosunku pracy – może to być także dzień wolny od pracy, a więc niedziela. Wówczas, jeśli strony podpiszą porozumienie, stosunek pracy rozwiąże się w umówionym terminie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy bezrobotnemu przysługuje zasiłek?

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) „prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:

 

  • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania , łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

 

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

g) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,

h) był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej

i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy”.

Wystąpienie przez pracownika z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Ponadto prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej jeżeli okres jej odbywania wynosił 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy.

 

Zasiłku nie otrzyma bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron.

 

Jeśli to więc pracownik wystąpi z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia i przedstawi pracodawcy taką propozycję, która będzie zawierać wyraźne oświadczenie o chęci rozwiązania umowy w drodze porozumienia i proponowany termin rozwiązania umowy, wówczas zostanie pozbawiony prawa do zasiłku.

 

Jednak w Pana przypadku po rozwiązaniu stosunku pracy w drodze porozumienia stron nawiąże Pan nowy stosunek pracy w innym zakładzie pracy. Jeśli stamtąd zostanie Pan zwolniony za wypowiedzeniem, przy spełnieniu przesłanek o stażu pracy powinien Pan otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu