.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odwołanie od pozbawienia renty z tytułu niezdolności do pracy a rejestracja w urzędzie pracy i podjęcie zatrudnienia

• Opublikowano: 19-06-2022 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Półtora roku temu ZUS pozbawił mnie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Odwołałem się od tej decyzji i sprawa toczy się przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Przez ten czas pozostaję bez środków do życia, rodzinę musi utrzymywać żona. Rentę pobierałem przez 11 lat, obecnie mam 30 lat. Czy mogę zarejestrować się jako osoba bezrobotna w UP celem pobrania zasiłku albo by założyć działalność gospodarczą i uzyskać wsparcia dla nowych przedsiębiorców z UE? Czy taki krok nie przekreśli sprawy mojego odwołania od decyzji ZUS? Obawiam się, że jak się zarejestruję jako bezrobotny lub założę działalność gospodarczą, to ZUS użyje tego jako argumentu w sądzie, że jestem zdolny do pracy. Z drugiej strony ta sprawa ciągnie się i pewnie potrwa jeszcze kilka miesięcy, a ja jestem bez środków do życia. Jak ta cała sytuacja wygląda od strony prawnej? Czy osoba bezrobotna zarejestrowana w UP lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie może się starać o przyznanie renty socjalnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odwołanie od pozbawienia renty z tytułu niezdolności do pracy a rejestracja w urzędzie pracy i podjęcie zatrudnienia

Warunki przyznania statusu osoby bezrobotnej

Trudno odmówić Pańskiemu rozumowaniu logiki, ale nie jest tak źle, jak Pan zakłada. Rzeczywiście rejestracja w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej wymaga spełnienia szeregu warunków. Brak zatrudnienia nie oznacza bowiem, że można zarejestrować się w urzędzie i korzystać ze wsparcia. Należy pamiętać, że jednym z zasadniczych warunków do rejestracji w urzędzie jest zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Obecnie jest Pan na etapie zakończenia pobierania renty na skutek decyzji ZUS. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 

  1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:
   – nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
   – w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
   a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:
   (…) pkt 3 pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.”

 

Renta socjalna jako świadczenie nie zostało wymienione ww. przepisie. Zatem spełnia Pan przesłanki do rejestracji.

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy – uprawnienia

Jednak nawet posiadając rentę socjalną można jako osoba niepełnosprawna zarejestrować się jako poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu (o czym nie wszyscy urzędnicy w urzędzie wiedzą i wprowadzają w błąd, nie pozwalając się rejestrować), o czym mówi art. 11.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj.:

 

„Art. 11. 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), zwanej dalej »ustawą o promocji«.

2. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

1) szkoleń;

2) stażu;

3) prac interwencyjnych;

4) przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

5) badań lekarskich, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;

6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;

7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji.”

 

Zatem jako osoba poszukująca pracy nie jest Pan wyłączony z prawa do renty socjalnej.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie w sprawie odmowy przyznania renty socjalnej

Jeżeli zatem zarejestruje się Pan w urzędzie pracy i otrzyma odpowiednią propozycję pracy, to może ją Pan przyjąć. Jako bezrobotny może się Pan także ubiegać o dofinansowanie do pierwszej działalności gospodarczej? Natomiast co do toczącej się sprawy sądowej, która dotyczy odmowy przyznania Panu renty socjalnej, muszę stwierdzić, że rejestracja w PUP i podjęcie zatrudnienia albo rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą niestety wpłynąć na Pana sprawę toczącą się obecnie przed sądem, ponieważ przedmiotem tej sprawy jest przyznanie renty socjalnej z powodu Pana niezdolności do pracy. Podjęcie pracy stoi w sprzeczności z Pana roszczeniem, aczkolwiek może Pan podnieść argument, iż powodował Panem zupełny brak środków do życia i niejako sytuacja życiowa zmusiła Pana do podjęcia tych kroków. Niestety, nie jestem w stanie wskazać, jak zachowa się w tej sytuacji sąd, ponieważ jest to bardzo indywidualne uznanie przez osobą sędziego na podstawie rozpatrywanego materiału dowodowego.

 

Ograniczenia w zarobkowaniu rencistów

Oczywiście prawo nie zabrania osobom pobierającym rentę socjalną podjęcia dodatkowego zatrudnienia, z tym że prawo do renty ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodów przekraczających 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez GUS dla celów emerytalnych. Co istotne, do przychodów zaliczane są nie tylko wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, lecz także otrzymywane kwoty:

 

 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • zasiłku i dodatku wyrównawczego.

 

Renta socjalna zostanie zawieszona również w przypadku przekroczenia wcześniej wspomnianego progu przychodu z tytułu:

 

 • umowy najmu i podnajmu,
 • umowy dzierżawy i poddzierżawy.

 

Nie każdy przychód osiągany przez rencistę będzie prowadził do zmniejszenia lub zawieszenia renty. Skutku takiego nie wywoła przychód osiągnięty w czasie, gdy nie przysługiwało prawo do renty. Dotyczy to zarówno przychodu osiągniętego przed przyznaniem renty, jak i przychodu uzyskanego po ustaniu prawa do tego świadczenia.

 

Zatem, tak jak napisałam, jeżeli materiał dowodowy nie wskazuje na zarabianie przez Pana poprzez pracę na pełny etat, rejestracja w PUP nie powinna Panu zaszkodzić, jak też sam fakt podjęcia zatrudnienia czy rozpoczęcia działalności z uwzględnieniem ograniczenia w dochodach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu