.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pracodawca nie chce zaliczyć stażu pracy z powodu braku świadectwa pracy - co zrobić?

• Opublikowano: 26-09-2022 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Pracodawca nie chce zaliczyć 5 lat stażu pracy, bo nie dostarczyłem świadectwa pracy. Biuro, w którym pracowałem, zostało w latach transformacji zlikwidowane i w międzyczasie archiwa biura w powodzi zostały zniszczone. Jedynym dowodem mojego zatrudnienia są księgi finansowe, w których wyszczególnione są moje zarobki. Ponadto posiadam książeczkowy dowód, w którym są pieczątki zatrudnienie i umowy o pracę. Niestety pani kadrowa twierdzi, że w Rp-7 muszą być wypełnione wszystkie rubryki. Co w takim przypadku mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pracodawca nie chce zaliczyć stażu pracy z powodu braku świadectwa pracy - co zrobić?

Udowodnienie stosunku pracy

Obecnie w praktyce wypełnia się druk ERP-7, który także zawiera informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osiąganym w okresach minionych przez pracownika przechodzącego na emeryturę lub rentę.

 

Podstawą prawną działania pracodawcy (główną) jest art. 125a § 1 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

„Art. 125a [Obowiązki płatnika]

1. Płatnik składek jest zobowiązany, na żądanie organu rentowego, do wystawienia dokumentów (zaświadczeń) w celu udowodnienia okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, oraz okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7 pkt 1, z uwzględnieniem ust. 2 i 5”.

 

A także § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.08.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego:

 

„§ 11 [Wystawianie niezbędnych dokumentów przez płatników] Płatnik składek wystawia dokumenty niezbędne do ustalenia kapitału początkowego dla osób, za które opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, oraz dla osób, które pozostawały w stosunku służby przed dniem 1 stycznia 1999 r. i nie spełnią warunków do nabycia prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgromadzenie brakującej dokumentacji

Warto także dodać, iż zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia, co chyba miało miejsce u Pana, płatnik składek prowadzi Pana wniosek i kompletuje dokumentacje. Ale zasadniczo w Pana sytuacji, obowiązek zgromadzenia brakującej obciąża Pana:

 

„§ 10 [Prowadzenie przez płatnika postępowania wyjaśniającego]

1. Płatnik składek może, za zgodą ubezpieczonego wyrażoną na piśmie, prowadzić postępowanie wyjaśniające w celu zebrania dokumentacji służącej ustaleniu kapitału początkowego.

2. W ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, obecni płatnicy składek mogą zwrócić się do byłych płatników składek o przekazanie dokumentacji dotyczącej ubezpieczonych, dołączając kopię oświadczenia ubezpieczonego o wyrażeniu zgody na przekazanie dokumentacji.

3. W razie niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, obowiązek skompletowania dokumentacji obciąża ubezpieczonego”.

 

W sytuacji braku dokumentacji niezbędnej do wypełnienia zaświadczenia należy w stosownych rubrykach druku ERP-7 umieścić informację o braku tej dokumentacji – np. brak listy płac, brak karty wynagrodzenia, brak karty zasiłkowej lub innych elementów dokumentacji płacowej pracownika.

Podstawa wymiaru składek

Zasadniczo, w przypadku brakującej dokumentacji, wskazane jest skontaktowanie się z ZUS-em, gdyż jest możliwe potwierdzanie przez organ okresów składkowych i nieskładkowych. Posiadany przez Pana stary dowód osobisty jest dobrym dowodem na pozostawanie w stosunku pracy, podobnie jak umowy o pracę lub zeznania świadków. Nawiązując także do mojej informacji w pytaniu, ZUS powinien także potwierdzić okresy ubezpieczenia przed 1999 r., jeżeli były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Można także podać okres pracy, nazwę zakładu pracy lub nazwisko pracodawcy i adres byłego miejsca pracy oraz numer konta płatnika (NKP) – na formularzu ZUS ERP-6, aby uzyskać potrzebne dane.

 

W przypadku całkowitego braku możliwości udowodnienia wysokości osiąganego wynagrodzenia w danym okresie podstawą do podjętych czynności przy ustaleniu podstawy wymiaru składek, może być art. 15 ust. 2a ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

„Art. 15 [Podstawa wymiaru]

2a. Jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu