Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepłacenie czynszu a spłata długu przez osoby zameldowane w lokalu

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 20.07.2010

Niedawno wyszłam za mąż. Mąż jest jeszcze zameldowany w swoim domu rodzinnym (łącznie z ojcem, który jest głównym najemcą mieszkania, i ciężarną siostrą). Niedawno przyszło z sądu pismo informujące o rozprawie o eksmisję ich rodziny z powodu niepłacenia czynszu przez wiele lat (dług wynosi ok. 20 000 zł). Kto będzie musiał spłacić ten dług? Ojciec męża czy także mój mąż? Jak zabezpieczyć się przed ściąganiem należności przez komornika z wypłaty mojego męża (lub później także z mojej)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niepłacenie czynszu a spłata długu przez osoby zameldowane w lokalu

Kto odpowiada za zapłatę zaległego czynszu?

Na podstawie art. 6881 § 1 Kodeksu cywilnego „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Natomiast zgodnie z § 2 tegoż artykułu „odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

Zgodnie z art. 485 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu mi. dokumentem urzędowym”.

W oparciu o art. 491 § 1 K.p.c. „wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty”.

§ 3 tegoż artykułu wskazuje, że nakaz zapłaty doręcza się stronom; pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami.

Zgodnie z art. 493 § 1 K.p.c. „pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie”.

Natomiast zgodnie z § 2 tegoż artykułu „jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy″.

W oparciu o art. 494 § 2 należy przyjąć, że „nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku”.

Na podstawie art. 496 K.p.c. „po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza”.

Wyrok nakazujący opróżnienie lokalu socjalnego

Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego „w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu”.

Natomiast w ustęp 4 tego artykułu mówi, że sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec kobiet w ciąży, chyba że mogą one zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Opierając się na przedstawionym przez Panią stanie faktycznym oraz mając na względzie przytoczone powyżej przepisy prawne, należy stwierdzić, że Pani mąż odpowiada za zobowiązania czynszowe solidarnie z innymi dorosłymi osobami zamieszkującymi lokal, za który narosło wspominane zadłużenie. Pojęcie „solidarnie” oznacza, że każdy z domowników odpowiada do kwoty 20 000 zł i właściciel może wybrać, od kogo będzie prowadził egzekucję i domagał się spłaty długu za niepłacony czynsz.

Nakaz zapłaty zaległego czynszu

Sama eksmisja nie powoduje jeszcze zasądzenia zapłaty kwoty zaległego czynszu (chyba że powództwo jest i o eksmisję, i o zapłatę). Co do zasady bowiem zobowiązania za zaległy czynsz dochodzone są w postępowaniu nakazowym. Nakaz zapłaty wydawany jest w oparciu o powództwo złożone na urzędowym formularzu i potwierdzone odpowiednimi dowodami zalegania z czynszem.

W przypadku otrzymania takiego nakazu zapłaty, aby uwolnić się od konieczności zapłaty czynszu, należy wnieść sprzeciw w terminie zakreślonym przez sąd. Podstawą uwolnienia się od zobowiązania za czynsz jest wykazanie, że dana osoba mimo zameldowania faktycznie w danym lokalu nie mieszkała (a wiec nie miała statusu domownika). W przypadku podniesienia i udowodnienia takiego zarzutu Pani mąż byłby zwolniony od ponoszenia opłat czynszowych za okres faktycznego niezamieszkiwania w lokalu Nakaz ten bowiem (jeżeli nie wniesiono co do niego zaskarżenia) ma status wyroku sadowego i co za tym idzie – nadaje się do wykonania w postępowaniu egzekucyjnym.

Samo nieodpowiadanie na nakaz zapłaty nie może skutkować uwolnieniem od odpowiedzialności za zobowiązania czynszowe, nawet gdy faktycznie dana osoba nie zamieszkuje pod danym adresem (i jest np. tylko tam zameldowana). Spoczywa bowiem na niej obowiązek wykazania, iż mimo zameldowania nie przebywa pod określonym adresem.

Eksmisja kobiety w ciąży

Siostra męża, o ile nie jest w stanie zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas zamieszkiwany, ze względu na swoją ciążę otrzyma uprawnienie do lokalu socjalnego i jej eksmisja zostanie wstrzymana do czasu przyznania przez gminę takiego lokalu. Co do Pani męża i jego ojca to wydaje się, że nie zachodzą przesłanki obligatoryjnego orzekania o lokalu socjalnym – zostaną wiec eksmitowani bez takiego uprawnienia.

Eksmisja będzie miała taki skutek, że za dotychczasowe zobowiązania, które narosły do momentu wyrokowania, odpowiedzialni będą Pani mąż, jego ojciec i siostra męża. Po eksmisji za zapłatę comiesięcznego odszkodowania odpowiedzialna będzie już tylko osoba, której wstrzymano eksmisję.

 

Nadmieniam, że jeżeli któreś ze zobowiązanych pokryje dług ponad swój „udział”, będzie miało w stosunku do pozostałych dłużników roszczenie regresowe o zwrot wydatków ponad swoją część długu.

Czy żona będzie odpowiadała za zobowiązania męża sprzed zawarcia małżeństwa?

Co do ewentualnej odpowiedzialności Pani za zobowiązania męża, to uspokajając Panią, można stwierdzić, że nie ma takiej prawnej możliwości, aby odpowiadała Pani za zobowiązania męża sprzed małżeństwa (małżonkowie solidarnie odpowiadają za zaciągnięte przez jednego zobowiązania, o ile przeznaczone one zostały na zaspokojenie wspólnych potrzeb rodziny). Odpowiada on bowiem za nie ze swojego majątku odrębnego i z tej części majątku wspólnego, która w przypadku podziału przypadłaby jemu (np. z pobranego wynagrodzenia, nagród w pracy itp.).

 

Oczywiście można dobrowolnie uregulować zasądzona kwotę i nie angażować komornika do postępowania.

 

Prawdopodobnie jednak wierzyciel nie zgodzi się na to, aby każdy z dłużników odpowiadał tylko za cześć długu, gdyż solidarność zobowiązania lepiej go zabezpiecza, ponieważ może żądać całości świadczenia od każdego z dłużników (świadczenie całości przez jednego dłużnika zwalnia pozostałych ze zobowiązania).

 

Dodam jeszcze, że opłata od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł, należy się jeszcze liczyć z kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony, kosztami dojazdu ewentualnych świadków na rozprawę sądową – nie jest więc możliwe stwierdzenie, ile wyniosą koszty postępowania (na pewno nie mniej niż 200 zł).

 

Tak jak już napisałem, pozew o eksmisję nie jest tożsamy z powództwem o zapłatę zaległego czynszu – jeśli chodzi o czynsz, to główny lokator może próbować jeszcze umówić się z właścicielem lokalu co do rozłożenia zaległości na raty. Natomiast sąd w ewentualnym postępowaniu o zapłatę może rozłożyć zaległość na raty według swojego uznania.

 

Za zobowiązania lokatorzy odpowiadają solidarnie – tzn. nie można powiedzieć, że po zapłaceniu połowy jest się zwolnionym z zapłaty reszty. Dopiero po spłaceniu całości długu każdy z dłużników będzie wolny od obciążeń.

 

Oczywiście ciężarna siostra męża, mimo że otrzyma lokal socjalny, w dalszym ciągu będzie odpowiadała za powstałe zadłużenie razem z ojcem i Pani mężem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (7):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - IV =

23.11.2016

Dziecko NIE ODPOWIADA za okres kiedy było niepełnoletnie!!! Trzeba się odwołać do sądu i WALCZYĆ !!!!! Nie wolno obciążyć dziecka za długi które powstały w czasie kiedy nie było pełnoletnie

vxvx

07.11.2012

Starajcie się o lokal socjalny. Mój ojciec był najemcą 20 lat w lokalu komunalnym, potem za długi został wyeksmitowany do socjalnego. Nie płaci nadal, ale eksmisja mu nie grozi, bo gdzie? A na bruk nie wolno. Nie mają schronisk ani zastępczych i nic nie zrobią. Nie będą eksmitować ludzi z socjalnych:) Nie mają prawa:)

Andrzej

18.10.2012

Wczoraj dowiedziałam się, że komornik będzie zabierał mi od tego miesiąca z pensji 500 zł. Wyprowadziłam się od rodziców jak miałam 17 lat, a oni narobili długów za czynsz, a że nie mają z czego im ściągać, to z mojej wypłaty chcą. Nawet nie wiedziałam, że sprawa w sądzie była. Byłam tam zameldowana do 20 roku życia, bo dostali mieszkanie socjalne. Teraz nie wiem, co zrobić. Jako jedyna z rodziny staram się żyć uczciwie i płacić wszystko na czas... niestety, płacę za nich wszystkich. Jutro się dowiem, ile tego jest dokładnie. Na razie dług wynosi 21 tys. przez 5,5 roku po 500 zł, odsetki nalicza dodatkowo ok. 12 tys. Nie wiem jeszcze, czy ten dług został podzielony. Jeśli tak, to resztę również będę musiała spłacać?

wdwm

09.10.2012

Mam dokładnie to samo. I podpisuje się pod tym. To nie nasza wina ze rodzice nie płacą czynszu a dopiero wchodzimy w doroslosc. Przez to chore prawo też utone w dlugach. Rodzic ma obowiązek utrzymywać dziecko póki się uczy. Tymczasem może mieć to gdzieś. Nie pracować w ogóle albo na czarno. A państwo czeka tylko aż my młodzi ludzie znajdziemy pracę i to nam się oberwie... my musimy płacić za ich błędy. Dziwny kraj. Patologia

Under

28.08.2012

Ja mieszkam z rodzicami, ktorzy nie płacą i wszedłem właśnie w dorosłość nie mam szans na godną pracę i start w życiu od teraz bedzie ciążyć na mnie dług za mieszkanie nie mam dokąd pójść. Zanim skończę naukę będzie to taka kwota że głowa mała i patologia żadnej ochrony młodych ludzi ze strony rządu. Koło się zamyka [moderowany].

S.

15.05.2012

Nie mogę znieść takich lokatorów za darmo, co myślą, że mogą sobie mieszkać...."bo im się należy"

Kasia

01.11.2011

Nie płacisz bedzie nakaz sadowy do spłaty zadłużenia.Wpłacisz małe co nie co i na jakiś czas dadzą spokój.Mozesz w ten sposób kombinowac do woli długie lata.Taka jest nasza Polska a ty głupi płac i płacz całe swoje nedzne salary.

Aniela

»Podobne materiały

Niepłacący lokator – rozwiązanie umowy najmu, eksmisja, egzekucja należności za czynsz

Wynajmuję mieszkanie, płacę z tego tytułu podatki. Podpisałam na rok umowę najmu z lokatorem. Po 3 miesiącach lokator przestał regularnie płacić, aż w końcu oboje zdecydowaliśmy, że dalsza współpraca nie ma sensu i że rozwiążemy umowę, jak tylko znajdę nowego najemcę. Ustaliliśmy także, że ja o

 

Solidarność dłużników

Jestem właścicielką znikomej ilości udziałów w sporej kamienicy. Sąd ustalił zarządcę nieruchomości – jednego ze współwłaścicieli. Ten przestał regulować swoje czynsze oraz opłaty eksploatacyjne za całą kamienicę. Dostałam informację o zajęciu mojego konta na 20 tys. zł z tytułu zale

 

Zaległości czynszowe

Moja siostra (32 lata) była zameldowana w lokalu, w którym tak naprawdę nie mieszkała. Najemcą mieszkania jest nasz ojciec. Ponieważ tata nie regulował należności za mieszkanie, powstały zaległości czynszowe w kwocie ok. 19 tys. zł. Sąd wydał decyzję o eksmisji. Czy w związku z tym, że siostra była

 

Zaległy czynsz po rodzicach

Niedawno zmarł mój ojczym, a ojciec mojego brata. Dowiedzieliśmy się, że rodzice od około 10 lat nie płacili czynszu. Od dawna był wyrok o eksmisję, ale gmina nie miała lokalu socjalnego. Z rodzicami mieszkał mój brat (ja nie mieszkałam tam nigdy). Teraz spółdzielnia straszy brata, że będzie odpowia

 

Roszczenie o zapłatę czynszu

Lokator, który zajmował moje mieszkanie w Warszawie, przez dłuższy czas nie płacił czynszu. W jaki sposób mogę dochodzić roszczenia o zapłatę czynszu? Ile może trwać postępowanie i ile będzie kosztować?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »