.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podział mieszkania kupionego przed ślubem na kredyt

Nasze mieszkanie zakupiłem przed ślubem jeszcze jako kawaler, było zakupione w kredycie, który spłacałem sam. Po kilku latach pojawiła się możliwość finansowania w innym banku przy pomocy kredytu refinansowego. Teraz, będąc małżeństwem, musieliśmy nową umowę kredytową podpisać wspólnie. Kredyt nadal spłacałem sam. Dodatkowo łożyłem na utrzymanie domu, czynsze, prąd, internet i wszystkie opłaty, dzieci. Żona znalazła pracę i ze swoich dochodów zabezpieczała później kwestię żywności w domu. Jakby wyglądał podział tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podział mieszkania kupionego przed ślubem na kredyt

Czy mieszkanie zakupione przed ślubem przez jednego z małżonków wchodzi do majątku wspólnego?

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:


„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

Według natomiast art. 33:


„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spłata kredytu z majątku wspólnego zaciągniętego na sfinansowanie zakupu mieszkania należącego do majątku osobistego jednego z małżonków

Jak Pan widzi, jeżeli nabył Pan lokal przed zawarciem małżeństwa, to wszedł on do Pana majątku osobistego, do którego praw nie ma Pana była żona. Może ona jednak żądać zwrotu połowy spłaconych rat kredytu z majątku wspólnego, który zaciągnął najpierw Pan a potem Pana żona razem z Panem na sfinansowanie zakupu tego mieszkania.

Już w czasie małżeństwa nie może Pan twierdzić, że kredyt Pan spłacał sam z Pana wynagrodzenia, gdyż wynagrodzenie za pracę uzyskiwane w trakcie trwania wspólności majątkowej (jeżeli nie została zawarta intercyza) jest majątkiem wspólnym. Płacił Pan więc z majątku wspólnego zadłużenie na swój lokal.

Wskazuje Pan także, że dodatkowo łożył Pan na utrzymanie domu, czynsz, energię elektryczną, Internet i wszystkie opłaty oraz na dzieci. To wynikało z Pana obowiązków ojcowskich i jako męża. Tak też to przyjmie sąd.

Wskutek rozwodu, moim zdaniem, sąd przyzna Panu mieszkanie ze spłatą połowy wszystkich rat, które zostały spłacone za to mieszkanie w trakcie trwania wspólności majątkowej. Oczywiście z lokalu proszę się nie wyprowadzać. Podstawą takich rozliczeń jest paragraf 3 art. 45. Zgodnie z tym artykułem:


„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.
§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Podział majątku i żądanie zwrotu połowy zapłaconych rat z majątku wspólnego na majątek osobisty którym jest lokal mieszkalny.

Jeżeli więc Pana była żona nie jest już współwłaścicielem mieszkania (a z okoliczności wynika, że nie), w sprawie o podział majątku będzie się prawdopodobnie domagała zwrotu połowy zapłaconych rat z majątku wspólnego na Pana majątek osobisty, którym jest lokal mieszkalny.

Oczywiście zapewne z majątku wspólnego były dokonywane inne nakłady na mieszkanie. W przypadku udowodnienia przez żonę poczynionych przez nią nakładów lub wydatków, będzie Pan zobowiązany zwrócić jej tę kwotę przy ewentualnym podziale majątku.

Co do wyprowadzki żony po rozwodzie, oczywiście jako właściciel mieszkania będzie mógł Pan zażądać, by żona we wskazanym terminie opuściła lokal. Jeżeli nie uczyni tego dobrowolnie, będzie Pan mógł wystąpić na drogę postępowania sądowego o eksmisję żony. Jednakże eksmitować żonę można jedynie po rozwodzie, w trakcie małżeństwa ma ona takie samo prawo zamieszkiwania w Pana mieszkaniu jak Pan. Z tym jednak proszę zaczekać, bowiem jeśli dzieci są małoletnie, żądanie przez Pana eksmisji może być przez sąd odebrane jako działanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu