.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podniesienie pochyłości terenu przez sąsiada bez pozwolenia

• Opublikowano: 26-09-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Czy sąsiad miał prawo podnieść pochyłość terenu o 1 metr bez pozwolenia, przy mojej działce? Nie dotyczy to działki budowlanej. Jakie przepisy to regulują?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podniesienie pochyłości terenu przez sąsiada bez pozwolenia

Podniesienie poziomu gruntu

Sąsiad nie musi uzyskiwać zgody sąsiada na podniesienie poziomu gruntu, ale musi przy tym zachować się zgodnie z przepisami.

Zasadniczo nawiezienie ziemi na działkę rolną (jak rozumiem chodzi o taką, skoro nie chodzi o budowlaną) w celu podwyższenia jej terenu, bez zmiany sposobu zagospodarowania działki, bez zmiany jej rolniczego charakteru, nie wymaga procedury na poziomie administracyjnym – w zakresie prawa budowlanego czy ustawy o ochronie gruntów rolnych. Jeśli faktycznie nie zmieni naturalnego spływu wody ze szkodą dla działek sąsiednich, to także nie wymaga żadnych pozwoleń w tym zakresie.

Ziemia jako odpad

Gleba i ziemia z wykopów budowlanych jest odpadem, jeżeli nie pochodzi z terenu budowy i nie jest wykorzystana na terenie budowy. Taki odpad należy kwalifikuje się na podstawie katalogu odpadów jako grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów, budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) podgrupa 17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania), oznacza symbolem 17 05 03 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB), 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2, „z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się: osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8”.

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356) określa warunki odzysku odpadów o kodzie 17 05 04, pod warunkiem m.in.

 

  • wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk);

  • utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny;

  • do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej).

 

Od zasady prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów na podstawie zezwolenia, ustawa o odpadach przewiduje wyjątki określone w art. 45. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z obowiązku tego zwalnia się m.in. osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne. Zgodnie zaś z art. 27 ust. 9 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącymi przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów, do wykorzystywania na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 10.

 

Aktualnie, tj. od dnia 26 czerwca 2015 r., w miejsce rozporządzenia z dnia 21 marca 2006 r., obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. Z 2015 r., poz. 796) wydane na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o odpadach z 2012 r.

Wykorzystywanie odpadów

Do zastosowania wyjątku określonego w art. 45 niezbędne jest ustalenie następującego stanu faktycznego. Po pierwsze – organ winien dokładnie ustalić, jaki rodzaj odpadów jest przedmiotem postępowania. Po drugie – winien ustalić, czy odpady zostały zgromadzone w takich ilościach, które pozwolą na ich bezpieczne wykorzystanie za pomocą metod odzysku, określonych w przepisach wykonawczych (opisanych wyżej). Po trzecie – organ musi ustalić, czy odpady mogą być wykorzystane na potrzeby własne.

 

Z załącznika nr 1 do tego rozporządzenia (pkt 1 załącznika) wynika bowiem, że wszystkie ww. odpady mogą służyć do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk) pod warunkiem, że:

 

  1. planowane działania są lub będą określone w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w trybie przepisów prawa budowlanego, albo w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.) lub ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., nr 121, poz. 1266 ze zm.),
  2. wypełnianie odpadami prowadzi się do rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych z zastrzeżeniem, że warstwę powierzchniową o grubości od 1 do 1,5 m należy formować w sposób zapewniający jej funkcję glebotwórczą lub w sposób odpowiadający docelowemu przeznaczeniu terenu; w przypadku stosowania zagospodarowania metodami bezglebowymi z przeznaczeniem terenu na użytki zielone, tereny rekreacyjne, leśne wypełnianie terenu odpadami o kodach 01 01 02, 01 04 12 i 01 04 81 można stosować do poziomu otaczającej powierzchni,
  3. odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem poddaje się kruszeniu w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie natomiast z punktem 5. ww. załącznika odpady mogą zostać wykorzystane do utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, z tym że utwardzanie to nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Jak zatem wynika z powyższych regulacji, aby prawidłowo ustalić, czy posiadacz odpadów może poddać je odzyskowi w ramach bezpiecznego wykorzystania na potrzeby własne, niezbędne jest dokładne ustalenie, jakiego rodzaju są to odpady, aby prawidłowo określić nie tylko dopuszczalne metody ich odzysku, lecz również warunki odzysku w procesie odzysku

Należy w tym miejscu podkreślić, że możliwe metody i warunki odzysku odpadów określają ww. przepisy wykonawcze w odniesieniu do konkretnie oznaczonych odpadów. Po prawidłowym ustaleniu rodzaju odpadów istniejących na działce jest możliwe zweryfikowanie, czy przedstawione przez posiadacza odpadów zamierzenia inwestycyjne odpowiadają dopuszczalnym metodom i warunkom ich odzysku.

Podniesienie pochyłości

Niwelacja terenu nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, jeśli nie narusza Pan stosunków wodnych, może odbyć się bez zezwoleń czy też tworzenia instalacji, o których mowa w ustawie o odpadach.

 

Nawiezienie ziemi to dozwolona gospodarka odpadami polegającą na niwelowaniu powierzchni terenów przez osobę fizyczną na potrzeby własne i jako taka nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz jest prowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach. Przepisy rozporządzenia nie mówią o maksymalnej grubości podsypania.

 

Jeśli ilości przekraczają dozwolone normy – konieczne jest zezwolenie. Należy złożyć skargę do Wydziału Ochrony Środowiska. Jeśli naruszyło to stosunki wodne – należy złożyć skargę do wójta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu