.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opóźnienie w odbiorze mieszkania od dewelopera - czy można żądać odszkodowania?

Autor: Anna Sufin

Zakupiłem mieszkanie od dewelopera. Termin odbioru technicznego i zgoda na użytkowanie według umowy to 30.06, natomiast przepisania własności 30.07. Mieszkanie zakupione na kredyt, obecnie wynajmuję mieszkanie, którego najem się kończy z końcem miesiąca. Nadal nie odebrałem mieszkania, nie ma nawet odbioru technicznego, czy jestem w stanie coś z tym zrobić? Czy mogę oczekiwać od dewelopera jakiegoś odszkodowania czy odsetek z powodu opóźnienia w odbiorze mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opóźnienie w odbiorze mieszkania od dewelopera - czy można żądać odszkodowania?

Umowa na realizację budowy mieszkania

Terminy odbioru określa § 7 zawartej umowy, terminy zawarcia umowy przeniesienia własności – § 10. W z § 10 ust. 2 określono, że termin zawarcia umowy przeniesienia własności ulega przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jej zawarcie lub przedłużenia postępowań administracyjnych.

 

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 6 umowy może Pan odstąpić od umowy w przypadku niezawarcia w terminie umowy przeniesienia własności, ale wtedy musiałby Pan jeszcze wyznaczyć deweloperowi termin 120 dni na zawarcie takiej umowy i odstąpienie mogłoby nastąpić po upływie tych 120 dni. Domyślam się oczywiście, że takie rozwiązanie Pana nie interesuje.

Kara umowna od dewelopera

W § 11 ust. 5 umowy przewiduje na Pana rzecz karę umowną na wypadek niezawarcia umowy przeniesienia własności w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 z powodów zawinionych przez dewelopera (tj. w przypadku „zwłoki”). Może Pan żądać kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od całości ceny za każdy dzień zwłoki, do wysokości 4% tej ceny.

 

Zgodnie z art. 484 kodeksu cywilnego:

 

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana”.

 

W Pana wypadku w umowie nie postanowiono, by mógł Pan żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Odszkodowanie za opóźnienie

Tym samym gdyby deweloper – z powodów leżących po jego stronie (aktualnie nie podaje Pan, z jakich powodów następują opóźnienia) – nie zawarł umowy przeniesienia własności w terminie wyznaczonym w umowie (tj. do 30 lipca, ale również później, jeśli nastąpiłoby przedłużenie terminu na warunkach z § 10 ust. 3), może Pan żądać zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki. Ponieważ zastrzeżono karę umowną w ten sposób, nie może Pan żądać dodatkowego odszkodowania z tytułu tej zwłoki. W pierwszej kolejności proponuję zatem wysłać pismo do dewelopera z zapytaniem o przyczyny zwłoki, termin oddania lokalu do odbioru i przeniesienia własności z przedłożeniem dokumentów dowodzących przedłużenie terminu albo brak winy w jego niedotrzymaniu. Po ustaleniu stanu faktycznego można dopiero rozważyć, czy żądanie kary umownej byłoby zasadne.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl