.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody na sprzedaż mieszkania przez byłego małżonka

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 21.10.2009

Posiadam wraz z byłym mężem lokatorskie własnościowe prawo do mieszkania spółdzielczego. Akt notarialny oraz wpis w księdze wieczystej określa nasze udziały w tym mieszkaniu po połowie. Były mąż nie wyraża zgody ani na sprzedaż, ani na zamianę tego mieszkania na dwa oddzielne lokale. Czy sądowe przeprowadzenie podziału majątku ma w tej sytuacji jakikolwiek sens? Czy istnieją prawne możliwości „zmuszenia” go do sprzedaży lub zamiany mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody na sprzedaż mieszkania przez byłego małżonka

Jak podzielić wspólne mieszkanie po rozwodzie?

Niniejszą sytuację można rozwiązać na dwa sposoby, tj. po pierwsze, może Pani żądać rozstrzygnięcia Waszego sporu przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli; po drugie, może Pani wystąpić o podział majątku wspólnego.

 

Po ustaniu małżeństwa i powstaniu rozdzielności majątkowej przedmiotowe prawo jest Waszą współwłasnością w częściach ułamkowych.

 

Zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Sprzedaż wspólnego mieszkania po rozwodzie przez jednego z małżonków

W tym celu winna Pani wystąpić do sądu rejonowego wydziału cywilnego, właściwego ze względu na miejsce położenia mieszkania, z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd. We wniosku należy wnieść o zezwolenie na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wskazać powody sprzedaży tej nieruchomości (warto powołać świadków na okoliczność, iż rzeczywiście chce Pani sprzedać przedmiotową nieruchomość z uwagi na te przyczyny). Powyższy wniosek powinien być należycie opłacony – opłatą sądową w wysokości 100 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku (tj. potwierdzenie przelewu). Opłata ta może zostać uiszczona także w znakach sądowych, poprzez ich naklejenie na wniosek. Znaczki sądowe nabędzie Pani w kasie sądu.

 

We wniosku swoją osobę określi Pani jako wnioskodawcę (należy wskazać swój adres); byłego męża – jako uczestnika postępowania (należy wskazać jego adres).

Jak dokonać podziału majątku po rozwodzie?

Podziału majątku można dokonać przed notariuszem, jednakże w razie sporu – tylko przed sądem. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział cywilny właściwy ze względu na miejsce położenia mieszkania. Z wnioskiem o podział może wystąpić każdy z byłych małżonków. Wniosek musi zawierać wyliczenie całego Waszego majątku wspólnego. Powinna w nim Pani zaproponować swój sposób podziału.

Jak znieść współwłasność mieszkania po rozwodzie?

Jeśli chodzi o sposoby zniesienia współwłasności mieszkania lub innych rzeczy ruchomych, to możliwe są trzy opcje, a mianowicie:

 

  1. podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty,
  2. przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
  3. licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny).

 

Możliwe jest także kumulowanie (łączenie) tych sposobów, np. przez podział fizyczny części wspólnej nieruchomości i przez sprzedaż pozostałej części. Nie jest też wyłączone ograniczenie zniesienia współwłasności do części wspólnej nieruchomości i do pozostawienia pozostałej części we współwłasności.

 

Wybór sposobu podziału należy do Państwa, w razie braku zgody – o sposobie zadecyduje sąd.

 

Najlepiej dla Państwa byłoby się porozumieć, nawet jeśli podział następuje w trybie sądowym. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują dokonanie w postępowaniu sądowym tzw. zgodnego podziału. Taki zgodny podział jest wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności. Jeżeli projekt podziału nie jest sprzeczny z prawem, nie sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego ani nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych, a projektowany sposób podziału nieruchomości na części został zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku. Na podobnych zasadach notariusz sporządzi stosowny akt notarialny.

 

Nadto w przypadku, gdy do podziału dochodzi przed sądem – warto być zgodnym co do sposobu podziału, albowiem wówczas postępowanie jest tańsze. Jeśli jest zgoda – wówczas wpis sądowy wynosi 300 zł, w razie braku zgodnego projektu podziału – 1000 zł.

 

Dowód uiszczenia opłaty od wniosku we wspomnianej wysokości (czyli albo 300, albo 1000 zł) należy załączyć do wniosku. Opłata może zostać uiszczona w znakach sądowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »