.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do wojska i przejście na emeryturę

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 07.03.2019 • Zaktualizowane: 21.01.2021

W 1995 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą pełniłem do 2009 z powodu wygaśnięcia kontraktu. Dziś mogę wrócić do wojska. Czy po przesłużeniu roku i 3 miesięcy będę mógł przejść na emeryturę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powrót do wojska i przejście na emeryturę

Przesłanki nabycia emerytury wojskowej

W pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1037), zwanej dalej także „u.z.e.z.” Artykuł 12 i n. u.z.e.z. przewidują ogólne przesłanki nabycia emerytury wojskowej. Stanowią one jak niżej:

 

„Art. 12. Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, z zastrzeżeniem art. 12a, z wyjątkiem żołnierza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą.

 

Art. 12a. Do okresów służby wojskowej, od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury, zalicza się okres urlopu wychowawczego w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata.

 

Art. 13. 1. Jako równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim traktuje się:

1) przypadające w czasie od dnia 1 września 1939 r. okresy:

a) działalności w ruchu oporu, z wyłączeniem tajnego nauczania,

b) służby w armiach sojuszniczych,

c) pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy;

2) okresy służby uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej.

2. Nie traktuje się jako służby w Wojsku Polskim służby w latach 1944–1956 w Informacji Wojskowej, sądownictwie wojskowym i w prokuraturze wojskowej, jeżeli emerytowi udowodniono w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego stosowanie represji wobec osób podejrzanych lub skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości Polski.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, należy do właściwości Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. O dokonanych ustaleniach Komisja  powiadamia właściwy wojskowy organ emerytalny”.

Okresy służby wojskowej zaliczane do stażu emerytalnego

Zgodnie z powyższymi przepisami emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. Przy czym do okresu tego wlicza się także okres urlopu wychowawczego w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata (art. 12a u.z.e.z.).

 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza zwrot „15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim”. Określenie „okres służby wojskowej w Wojsku Polskim” oznacza służbę zasadniczą (z poboru) i zawodową (tak: K. Jankowska, I. Jędrasik-Jankowska, Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, [w:], Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, Warszawa 2011, komentarz do art. 12).

 

Jako równorzędne ze służbą wojskową traktowane są przypadające w czasie od dnia 1 września 1939 r. okresy:

 

  • działalności w ruchu oporu, z wyłączeniem tajnego nauczania,
  • służby w armiach sojuszniczych,
  • pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy;
    oraz okresy służby uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej (art. 13 ust. 1 i 2 u.z.e.z.).

 

Nie jest jednak możliwe nabycie prawa do emerytury wojskowej w sytuacji, gdy wcześniej doszło do ustalenia prawa do emerytury powszechnej, z uwzględnieniem okresu pełnionej służby. Nie jest więc możliwa sytuacja, w której żołnierz najpierw nabędzie się prawo do emerytury powszechnej z uwzględnieniem służby wojskowej, a później wystąpi o ustalenie prawa do emerytury wojskowej z tytułu tej służby.

Wiek emerytalny żołnierzy rozpoczynających służbę od 01.01.2013

Należy także wspomnieć, że wiek emerytalny żołnierzy rozpoczynających służbę od 01.01.2013 r. został podwyższony (ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim). Stanowi o tym art. 18a u.z.e.z.

 

Nie znajdzie on jednak zastosowania do Pana, gdyż dotyczy tylko żołnierzy rozpoczynających służbę po raz pierwszy od 01.01.2013 r. Z Pana zaś relacji wynika, że pełnił Pan służbę od 1995 r.

 

Zatem po odsłużeniu 1 roku i 9 miesięcy powinien Pan nabyć prawo do emerytury wojskowej, gdyż będzie miał Pan odsłużone w Wojsku Polskim 15 lat.

 

Niemniej jednak, w miarę możliwości, doradzałbym odsłużenie nieco dłuższego okresu, żeby nie było wątpliwość podczas obliczania okresów wysługi wojskowej. Poza tym z każdym rokiem będzie Pan nabywał dodatkowo 2,6 podstawy wymiaru emerytury.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »