.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezalegalizowany wodomierz i obciążenie wysokimi kosztami

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.05.2008

Administracja z mojego poprzedniego miejsca zamieszkania obciążyła mnie, męża i pełnoletniego syna kosztami za posiadanie przez 10 miesięcy (I-X 2005 r.) kupionego przeze mnie, niezalegalizowanego wodomierza. Zostaliśmy obciążeni w oparciu o wodomierz główny budynku, przy czym nie dano nam nigdy rozliczenia z jego wskazań. Przez cały czas zamieszkiwania, jako główny najemca mieszkania, opłacałam zużycie wody według wskazań wodomierza. Już po naszej przeprowadzce administracja, bez naszej wiedzy, sporządziła protokół zdawczo-odbiorczy, z którego wynikało, że wodomierz przez wspomniany okres nie był zalegalizowany. W lipcu 2006 r. dokonano rozliczenia zużycia wody tego lokalu – nie otrzymałam go – a administracja zrobiła adnotację, że odmówiono jego przyjęcia. W grudniu 2007 r. otrzymaliśmy informację o zadłużeniu wraz z odsetkami. Pomimo że wysyłamy pisma z zapytaniem o zasadność tego obciążenia, administracja powołuje się jedynie na przepisy dotyczące legalizacji wodomierzy i sprawę chce skierować do sądu, my zaś zastanawiamy się, czy nie powiadomić prokuratury. Czy jako główny najemca miałam prawo domagać się wydania wspomnianego wodomierza w celu poddania go ekspertyzie? Czy administracja ma prawo po 1,5 roku, bez jakiegokolwiek powiadomienia wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty? Jak w tej sytuacji postąpić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezalegalizowany wodomierz i obciążenie wysokimi kosztami

Na jakiej podstawie są naliczane opłaty za zużycie wody?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy – wodomierze używane w obrocie podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej. Powyższe akty prawne wskazują, iż, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, powinien on mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Jeżeli takiej nie posiada, jego wskazania nie mogą być podstawą do naliczania opłat za zużycie wody.

Rozliczenie zużycia wody w budynku wielorodzinnym

Zgodnie z § 30 ust. 1 i § 33 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej i instalacja wodociągowa zostały wyposażone w wodomierze, służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację osobiście lub zlecając rzecz wykonawcy naprawy lub instalacji licznika. Należy pamiętać, iż właścicielem wodomierza jest osoba, która zakupiła wodomierz za własne pieniądze.

Na kim spoczywa obowiązek dokonania legalizacji wodomierza?

W przypadku najmu mieszkania właściciele najczęściej ustalają, iż za konserwację, legalizację i wymianę uszkodzonych wodomierzy, znajdujących się w lokalach, odpowiedzialny jest użytkownik, a więc osoba zajmująca dane mieszkanie. Zatem, jeżeli to Pani zakupiła wodomierz, to na Pani prawdopodobnie spoczywał obowiązek dokonania legalizacji wodomierza.

Jeżeli wodomierz nie posiadał ważnej legalizacji, zużycie wody w mieszkaniu musiało być rozliczone jak za lokal nieopomiarowany. Jeżeli w budynku znajdują się lokale wyposażone w wodomierze i lokale bez wodomierzy, mieszkańcy lokali nieopomiarowanych obciążani są różnicą pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach i pomieszczeniach – proporcjonalnie do ilości osób mieszkających w lokalu. Najemcy lokali nieopomiarowanych mogą też być rozliczani w formie ryczałtu.

 

O tym, czy wodomierz posiadał ważną legalizację, powinna Pani wiedzieć, ponieważ to na Pani spoczywał obowiązek dokonania legalizacji wodomierza.

 

Administracja ma rację powołując się na przepisy dotyczące legalizacji wodomierzy. Jak już powyżej wspomniano niezalegalizowany wodomierz nie może być podstawą do rozliczania zużycia wody.

Lokator nie zgadza się z naliczeniem opłat za zużycie wody

Nie ma sensu kierowania sprawy do prokuratury, ponieważ ma ona charakter cywilny. Jeżeli nie zgadza się Pani z naliczeniem opłat za zużycie wody, może Pani bronić swoich racji w toku postępowania cywilnego. Jeżeli administracja skieruje pozew do sądu, to – po otrzymaniu nakazu zapłaty – będzie Pani mogła złożyć sprzeciw od tego orzeczenia. W sprzeciwie powinna Pani zawrzeć zarzuty co do twierdzeń administracji. Będzie Pani musiała również przedstawić dowody na potwierdzenie swoich racji.

 

Obciążenie opłatami za zużycie wody wszystkich osób zamieszkujących w lokalu jest zgodne z prawem, ponieważ zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego za zobowiązania związane z korzystaniem z mieszkania odpowiadają solidarnie wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w danym lokalu.

 

Administracja miała prawo wysłać Pani przedsądowe wezwanie do zapłaty nawet po 1,5 roku od zakończenia najmu. I nie musiała również Pani powiadamiać, że ma w stosunku do Pani roszczenia, ponieważ wezwanie do zapłaty jest takim powiadomieniem.

Rozliczenie zużycia wody przez spółdzielnię w mieszkaniach w których nie ma wodomierzy

Może Pani natomiast poprosić administrację o przedstawienie informacji o tym, jak rozlicza zużycie wody w mieszkaniach, w których nie ma zainstalowanych wodomierzy. Musi Pani jednak pamiętać, że administracja może bez odpowiadania na pismo złożyć pozew w sądzie.

 

W opisywanej sytuacji, jeżeli wodomierz nie posiadał legalizacji, trudno Pani będzie w sądzie zarzucić administracji, iż prawidłowo rozliczyła się Pani ze zużycia wody. Jeszcze raz podkreślę, iż wskazania wodomierza niezalegalizowanego nie mogą być podstawą do rozliczania zużycia wody. Należy pamiętać, iż ważność legalizacji wodomierza wynosi 5 lat, więc jeżeli wodomierz został zalegalizowany po zakupie – jego legalizacja jest ważna do dzisiaj. Jeżeli jest Pani przekonana, że dokonała legalizacji wodomierza, będzie Pani mogła żądać dopuszczenia w sprawie sądowej dowodu z opinii biegłego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »