.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy impreza organizowana przez pracodawcę dla pracowników jest Imprezą masową?

Autor: Anna Pabis • Opublikowane: 09.04.2013

Czy impreza pracownicza – organizowana przez pracodawcę dla pracowników i ich rodzin za pośrednictwem specjalistycznej firmy, z płatnym wstępem – będzie imprezą masową w myśl ustawy? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to czy jest jakaś możliwość, aby ta impreza nie była traktowana jako masowa?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące organizowania imprez masowych zostały unormowane w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy: „Ilekroć w ustawie jest mowa o imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4, z wyjątkiem imprez:

 

a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,

e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,

f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników

– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć”.

 

Przez imprezę masową artystyczno-rozrywkową należy rozumieć „imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

 

  1. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
  2. w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500” (art. 3 pkt 2 tejże).

 

W myśl art. 3 pkt 3 omawianej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o „masowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

 

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000”.

 

Z przytoczonych przepisów wynika, że przez imprezę masową należy więc rozumieć jedną z dwóch rodzajów imprez, tj. imprezę masową artystyczno-rozrywkową oraz masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, jeżeli bierze w niej udział określona liczba osób.

 

Imprezą masową w rozumieniu ustawy nie będzie impreza zamknięta organizowana przez pracodawców dla ich pracowników. Nieistotna jest przy tym liczba osób biorących w niej udział. Impreza zamknięta stanowi przeciwieństwo imprezy otwartej, ogólnodostępnej. Oznacza to, że taka impreza została zorganizowana wyłącznie dla określonej grupy osób, w tym przypadku dla pracowników, i tylko te osoby są uprawnione do uczestniczenia w niej. Nie ma znaczenia, czy impreza dla pracowników jest w jakikolwiek sposób odpłatna, czy nie.

 

Odwołując się do przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), należy przyjąć, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2), natomiast pracodawcami są jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Wymaga się przy tym, aby osoba uczestnicząca w imprezie była pracownikiem pracodawcy–organizatora, a nie innego pracodawcy. Zgodnie z publikacją Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz Cezarego Kąkola, LEX 2012, pojęcie pracownika należy tutaj rozumieć ściśle, wyłączając z jego zakresu np. członków rodziny pracownika czy jego znajomych.

 

Tym samym impreza pracodawcy, na którą zostaną zaproszeni pracownicy, ich dzieci oraz małżonkowie, będzie imprezą masową.

 

Trzeba rozważyć, czy impreza zorganizowana przez pracodawcę dla pracowników i ich rodzin może zostać potraktowana jako impreza „niemasowa” w rozumieniu przywoływanej ustawy.

 

Ustawa zezwala na organizację określonych imprez artystycznych i sportowych, które nie będą traktowane jako imprezy masowe.

 

Przykładowo: nie stanowi imprezy masowej impreza zorganizowana w szczególnym miejscu, takim jak teatr, opera, operetka, filharmonia, kino, muzeum, biblioteka, dom kultury i galeria sztuki lub w innym podobnym obiekcie, jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć. Należy przy tym stwierdzić, że o zakwalifikowaniu danego miejsca (obiektu) jako np. muzeum czy teatru nie decyduje wyłącznie jego nazwa, ale rzeczywisty charakter obiektu (terenu) i specyfika imprezy odpowiadająca nadanej jej nazwie (por. Cezary Kąkol, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, LEX 2012).

 

O wyłączeniu stosowania niniejszej ustawy do imprez organizowanych w wymienionych obiektach decyduje fakt, że charakter imprez takich jak wystawa, spektakl czy seans oraz miejsce, w którym się one odbywają, niosą ze sobą wręcz minimalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób w nich uczestniczących. Ponadto obiekty, w których takie imprezy się odbywają, muszą spełniać wiele innych wymogów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom, np. określonych przez przepisy budowlane czy przeciwpożarowe.

 

Podsumowując: impreza nie będzie miała charakteru imprezy masowej, jeżeli zostanie zorganizowana dla pracowników i ich rodzin przez pracodawcę przykładowo w kinie, z tym że w trakcie imprezy powinien odbywać się seans filmowy. Obiekt kina nie może być wykorzystany do organizowania przedsięwzięć, które z zasady się tam nie odbywają.

 

Wyłączeniu podlegają również imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami. Podstawą wyłączenia jest spełnienie dwóch wymogów – impreza jest organizowana w szkole lub placówce oświatowej, a jej organizatorem jest podmiot zarządzający szkołą lub placówką oświatową.

 

Nie są również traktowane jako imprezy masowe imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nie zawiera definicji współzawodnictwa sportowego.

 

Kolejne wyłączenie dotyczy organizowania imprez sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnych i nieodpłatnych, organizowanych na terenie otwartym. Jest to kategoria bardzo szeroka. Zgodnie z przywołanym komentarzem do ustawy przymiotnik „powszechny” wskazuje, że chodzi tu o sport, który jest znany, często uprawiany i dostępny dla każdego bez żadnych ograniczeń oraz nie wymaga szczególnego przygotowania, ćwiczeń, treningu czy sprzętu. Pojęcie rekreacji ruchowej nie zostało zdefiniowane w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych ani w ustawie o sporcie. Rekreacja – jak wynika ze słownika języka polskiego – jest rozumiana jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Z kolei „ruchowy” to „mający związek z ruchem”, czyli „chodzeniem, poruszaniem się w celu nabycia sprawności fizycznej”.

 

Zgodnie z publikacją Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz Cezarego Kąkola, LEX 2012: „Sport będący przedmiotem imprezy musi być ogólnodostępny, czyli dostępny dla każdego, bez ograniczeń, np. wiekowych, a także nieodpłatny, czyli taki, który nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat przez jego uczestnika). Impreza musi się również odbywać na terenie otwartym, czyli mówiąc potocznie – na świeżym powietrzu. Innymi słowy, nie może to być impreza, która odbywa się np. na stadionie czy w innym obiekcie niebędącym budynkiem, a także w hali sportowej. Jako przykłady można tu wymienić np. ćwiczenia gimnastyczne, trening jogi, spływ kajakowy”.

 

Sposób uregulowania wyłączenia z katalogu imprez masowych imprez sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnych i nieodpłatnych, organizowanych na terenie otwartym jest bardzo niejasny i dopuszcza, moim zdaniem, dowolność interpretacji. Można przypuszczać, że impreza pracownicza na świeżym powietrzu, ogólnodostępna, podczas której będą wykonywane jakieś zawody sportowe, może zostać potraktowana jako impreza „niemasowa” w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Wnioski:

 

  • Impreza pracownicza, w której poza pracownikami biorą udział osoby trzecie (rodziny), stanowi imprezę masową. Imprezą niepodlegającą przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych może być impreza organizowana przez pracodawcę tylko i wyłącznie dla pracowników. Na zlecenie pracodawcy przy organizacji imprez może działać specjalistyczna firma.
  • Z treści ustawy można wywnioskować, że istnieją następujące rodzaje imprez, których nie kwalifikuje się jako imprezy masowe, a mogą zostać zorganizowane przez pracodawcę dla pracowników i ich rodzin oraz znajomych:
    – możliwe jest zorganizowanie dla pracowników i ich rodzin oraz znajomych imprezy, która nie będzie podlegała reżimowi imprezy masowej, jeżeli będzie to impreza zorganizowana w teatrze, operze, muzeum lub innym podobnym obiekcie, a jej charakter będzie odpowiadał przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;
    – impreza sportowa o charakterze rekreacji ruchowej, o charakterze ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowana na terenie otwartym korzysta z wyłączenia stosowania przepisów omawianej ustawy. Jednym z warunków wyłączenia jest wstęp na imprezę osób postronnych, a nie tylko pracowników. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl