.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odprawa mieszkaniowa dla żołnierza - zmiany wprowadzone ustawą o obronie Ojczyzny

• Opublikowano: 23-11-2022 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Od kwietnia weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny i w związku z tym mam pytanie o odprawę mieszkaniową dla żołnierza. Otóż z końcem maja 2022 r. odchodzę na emeryturę z wysługą 15 lat i 3 miesiące, z tego 7 ostatnich lat była to służba stała jako żołnierz zawodowy, a wcześniej służyłem w Policji. Czy będzie mi przysługiwała odprawa mieszkaniowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odprawa mieszkaniowa dla żołnierza - zmiany wprowadzone ustawą o obronie Ojczyzny

Zwolnienie ze służby wojskowej a odprawa mieszkaniowa

W mojej ocenie w kwestii uprawnień do odprawy mieszkaniowej zachodzi istotna zmiana dla sytuacji, jaką Pan opisał. Obecnie, według art. 23 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy. Żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w lokalu mieszkalnym niebędącym kwaterą, przysługuje prawo do zajmowania tego lokalu.

 

1. Odprawa mieszkaniowa wynosi 3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową i nie może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 80% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego. Odprawę oblicza się i wypłaca według następujących zasad:

 

1) żołnierzowi zawodowemu, zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, przysługuje odprawa obliczona z uwzględnieniem okresu służby liczonego w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok, w którym następuje zwolnienie ze służby, przyjmuje się jako rok pełny;

2) żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy lub któremu przyznano wojskową rentę inwalidzką przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego;

3) wartość przysługującego lokalu mieszkalnego jest iloczynem maksymalnej powierzchni użytkowej podstawowej przypadającej na jedną normę, o której mowa w art. 26 ust. 1, ilości norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza, wskaźnika 1,66, wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby, określanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Jak widać, pojęcie zwolnienia ze służby traktowane jest tu bardzo szeroko. Każda forma „odejścia” ze służby jest zwolnieniem. Czy to będzie wolą żołnierza, czy jego przełożonych. Także w kontekście przejścia na emeryturę stosuje się sformułowanie „zwolnienie ze służby”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana wprowadzona do ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza do zapisu art. 23 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej istotną zmianę. W ustępie 9 tego artykułu, który to ustęp traktuje o sytuacjach, kiedy odprawa nie przysługuje, dodano punkt 4 w brzmieniu:

 

„Odprawa mieszkaniowa nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu oraz osobom, o których mowa w ust. 3 (uprawnionym w przypadku śmierci żołnierza), jeżeli żołnierz ostał zwolniony z czynnej służby wojskowej przed upływem 10 lat od dnia powołania do tej służby w przypadku, gdy powołanie do czynnej służby wojskowej nastąpiło po okresie służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Celnej, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędzie Ochrony Państwa.”

 

Odprawa mieszkaniowa a przepisy przejściowe

Pisze Pan, że zostanie zwolniony po 7 latach służby w wojsku i po tym, jak przeniósł się Pan z Policji, zatem teoretycznie według nowych przepisów prawo do odprawy Pana nie obejmie. Jednak do Pana, jako osoby, która została powołania do służby wojskowej przed dniem wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny, nowy, dodatkowy punkt w art. 23 ust. 9 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej nie ma zastosowania. Zatem odprawa będzie przysługiwała, pomimo krótszego niż 10 lat okresu służby wojskowej. Bowiem artykuł 816 ustawy o obronie Ojczyzny stanowi, że: „Przepisu art. 23 ust. 9 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 713 niniejszej ustawy nie stosuje się do żołnierzy, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”. Zatem do Pana, ponieważ zaczął Pan służbę przed wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny, przepis ograniczający prawo do odprawy nie będzie miał jednak zastosowania i odprawa powinna Panu przysługiwać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu