.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lokal gastronomiczny - przejęcie go a koncesje na sprzedaż alkoholu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.02.2012 • Zaktualizowane: 04.03.2021

Przejmuję działający lokal gastronomiczny posiadający wszystkie koncesje na sprzedaż alkoholu. Jaka jest procedura wydania koncesji i ramy czasowe w przypadku zmiany przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod tym samym adresem? Czy jest możliwe wystąpienie o koncesje bez zawieszania działalności lokalu, po podpisaniu umowy sprzedaży, ale przed jej wejściem w życie lub jeżeli proces rejestracji działalności gospodarczej jest jeszcze w toku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokal gastronomiczny - przejęcie go a koncesje na sprzedaż alkoholu

Zmiana przedsiębiorcy prowadzącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

Jak wynika z opisu, przejmuje Pan działający lokal gastronomiczny. Podmiot prowadzący dotychczas lokal ma koncesje na sprzedaż i podawanie alkoholu do spożycia na miejscu (lub także poza miejscem sprzedaży). Koncesje są wystawione na ten podmiot (przedsiębiorcę).

 

Pan jest w trakcie rejestracji działalności gospodarczej.

 

Zmiana przedsiębiorcy prowadzącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie powoduje przejścia zezwolenia na nowego przedsiębiorcę. Nowy przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie dla siebie. Bez znaczenia jest fakt, że jest to to samo miejsce. Zezwolenia wydawane są przedsiębiorcom, a nie na określone miejsce.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Organ wydający zezwolenie ma na to w zasadzie 30 dni od złożenia wniosku (minimalny termin do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym). Miły uśmiech powoduje niejednokrotnie, że ten czas ulega skróceniu, nawet znacznemu.

 

Procedura:

 

 1. wniosek o zezwolenie z wymaganymi danymi i dokumentami,
 2. uzyskanie zezwolenia,
 3. wniesienie opłaty,
 4. prowadzenie sprzedaży.

 

Należałoby przewidzieć na samym początku złożenie przez dotychczasowego przedsiębiorcę zawiadomienia o likwidacji przez niego punktu sprzedaży alkoholu w celu wygaśnięcia jego zezwolenia i zwolnienia się miejsca do wydania zezwolenia w ramach limitu punktów w danej gminie.

 

Stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości:

 

„Art. 18.

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej »organem zezwalającym«.

 

1a. (uchylony).

 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. (…)

 

5. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 4. przedmiot działalności gospodarczej;
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 4. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

 

7. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 

 1. posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;
 2. wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111, wydanego przez gminę;
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. (…)

 

12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:

 

 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej”.

 

Jak wynika z tych przepisów, zezwolenie, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. To z kolei powoduje, że konieczne jest stanie się przedsiębiorcą.

 

Stosownie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 

„Art. 4.

1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. (…)

 

Art. 14.

1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi”.

 

Przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej możliwe jest podjęcie działalności już tego dnia. Oznacza to możliwość zawierania umów i składania oświadczeń woli, wniosków, pism itp. jako przedsiębiorca.

 

Tylko w przypadku wskazania innej niż data złożenia wniosku daty rozpoczęcia działalności – jest to możliwe dopiero w tej wskazanej dacie. Rozpoczęcie działalności wymaga jednak niekiedy podjęcia innych działań niż faktyczna działalność nastawiona na osiąganie zysków, np.: zawarcia umowy najmu, wystąpienia z wnioskami do odpowiednich instytucji.

 

Jako nowy przedsiębiorca musi Pan wystąpić do właściwej gminy o zezwolenie.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać m.in.: oznaczenie Pana jako przedsiębiorcy (tak jak w zgłoszenie do ewidencji), siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników: ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania; numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć m.in.: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

 

A więc bez znajomości numeru wpisu do ewidencji oraz bez zaświadczenia o wpisie wniosek jest niekompletny i najprawdopodobniej zostanie Pan wezwany do jego uzupełnienia.

 

Uniemożliwia to w zasadzie złożenie prawidłowego wniosku.

Nabycie lokalu gastronomicznego a zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Rezygnacja przez dotychczasowego przedsiębiorcę z prowadzenia lokalu gastronomicznego oznacza likwidację przez niego punktu sprzedaży alkoholu, co skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 

Nie powoduje to jednak w Pańskim przypadku konieczności zawieszania działalności lokalu w ogóle, a jedynie niesprzedawanie i niepodawanie alkoholu w okresie, w jakim nie posiada Pan jeszcze zezwolenia.

 

Gdyby to Pan zrobił, stanowiłoby to podstawę do odmowy wydania zezwolenia, a Pana naraziłoby na odpowiedzialność karną.

 

Zawarta umowa o nabyciu lokalu gastronomicznego nie stanowi podstawy do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Owszem, warunkiem jest posiadanie punktu (trzeba to wskazać we wniosku), ale nie bycie jego właścicielem. Taka umowa nie przenosi na Pana zezwoleń posiadanych przez poprzedniego przedsiębiorcę działającego w tym lokalu, niezależnie od tego, czy weszła w życie, czy też nie.

 

Przepisy nie zakazują co prawda wydawania kilku zezwoleń na jeden punkt, ale w praktyce konieczna jest likwidacja danego punktu sprzedaży przez jednego przedsiębiorcę i rozpoczęcie w nim działalności przez drugiego przedsiębiorcę.

 

Skutkiem tego poprzedni przedsiębiorca powinien zgłosić fakt likwidacji punktu sprzedaży do gminy i jego zezwolenie wygaśnie z dniem zgłoszenia. Pan jednocześnie składa wniosek o wydanie zezwolenia dla siebie.

Rejestracja działalności gospodarczej

Przy wpisie do ewidencji proces rejestracji jest krótki – zaświadczenie wydawane jest niemalże od ręki. Dla wystąpienia o zezwolenie nie są istotne kwestie związane z nadaniem numeru NIP, REGON lub rejestracji jako podatnika podatku dochodowego – ich posiadanie nie jest warunkiem ubiegania się o zezwolenie. Najważniejsze jest posiadanie wpisu.

 

W sensie rejestracji działalności w innych instytucjach niż właściwy organ rejestracyjny, taka rejestracja nie jest zakończona, ale dla potrzeb zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest ona w zupełności wystarczająca. Znany jest numer wpisu oraz posiadane jest zaświadczenie o wpisie.

 

Przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawa wygląda inaczej.

 

Do wniosku należy dołączyć odpis z rejestru przedsiębiorców, a odpis taki można uzyskać dopiero po wpisaniu danego podmiotu do KRS, wcześniej nie jest to możliwe.

 

Ponadto wniosek powinien zawierać numer w rejestrze przedsiębiorców, a ten podobnie jak odpis znany jest dopiero po wpisaniu podmiotu do KRS.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „przedsiębiorca nie będący osoba fizyczną może podjąć działalność gospodarczą (…) po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym”.

 

Tak więc w przypadku wpisu do KRS nie jest możliwe wystąpienie o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do czasu uzyskania odpisu z tego rejestru. Głównym powodem jest nieistnienie przedsiębiorcy oraz nieposiadanie informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku.

 

Należy przy tym mieć na uwadze inne warunki, jakie są wymagane przy składaniu wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton