Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż akcji pracowniczych

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 02.07.2014

Pracuję w prywatnej spółce, która miała kiedyś plany wejścia na giełdę i „uszczęśliwiła” pracowników swoimi akcjami. Niestety owe plany się zmieniły i obecnie nic nie wskazuje na to, aby firma miała debiutować na giełdzie w najbliższym czasie. Chciałabym więc sprzedać akcje pracownicze. Czy to możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co prawda nie istnieją przepisy stricte chroniące akcjonariat pracowniczy – np. wymuszające na spółce odkupienie od pracownika niechcianych akcji. W praktyce jednak istnieją mechanizmy ich zbycia.

 

Istnieją firmy, które zajmują się obrotem takimi akcjami. Może Pani także dać zwykłe ogłoszenie o sprzedaży akcji pracowniczych.

 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że naraża to Panią na sprzedaż niemalże po omacku, ponieważ nie ma stałych form wyceny akcji nienotowanych na giełdzie, nie zajmują się tym także żadne instytucje w ramach konkretnych obwarowań prawnych.

 

Jeżeli nie zdecyduje się Pani, aby poczekać – mimo wszystko – na wejście firmy na giełdę, będzie Pani zdana na wycenę ekspertów z firm zajmujących się skupem akcji. Bez wątpliwości sugeruję negocjację proponowanych cen, ponieważ te będą z pewnością przez oferenta znacznie zaniżane.

 

Dobrze byłoby zasięgnąć opinii bezstronnego eksperta na temat realnej wartości Pani akcji pracowniczych. W przeciwnym razie, kusząc się na kilkaset złotych dzisiaj, może się Pani pozbawić szansy na dużo wyższą kwotę za kilka lat. Dlatego też dobrze byłoby wstrzymać się ze sprzedażą do czasu ewentualnego debiutu spółki na giełdzie. Z czasem takie akcje mogą okazać się nadspodziewanie dużo warte.

 

Niestety przepisy nie przewidują przymusowego wykupu akcji przez właściciela. Jest natomiast odwrotny przepis, tj. art.418 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie: K.s.h.), który mówi, iż:

 

„§ 1. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki powzięcia uchwały. Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio”.

 

W takiej sytuacji wyceny dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały przez walne zgromadzenie. W przypadku natomiast akcji nienotowanych na rynku regulowanym – po cenie ustalonej przez biegłego, wybranego przez walne zgromadzenie.

 

Uchwała walnego zgromadzenia o wyborze bądź braku wyboru biegłego jest podejmowana bezwzględną większością głosów. Jeżeli na tym samym zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o przymusowym wykupie akcji, nie wybrano biegłego, decyduje o tym sąd rejestrowy na wniosek zarządu spółki.

 

Myślę, że tę zasadę ewentualnej wyceny przez biegłego można byłoby zastosować i w Pani wypadku, jednak zapewne wiązałoby się to z kosztami.

 

Dobrze byłoby też, gdyby zapoznała się Pani ze statutem spółki. W nim mogą się znajdować zapisy dotyczące warunków nabycia i ewentualnego zbycia akcji pracowniczych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - zero =

»Podobne materiały

Jak domagać się zapłaty wynagrodzenia?

Była zatrudniona na umowę o pracę od kwietnia 2016 r. Od lutego 2017 r. byłam na zwolnieniu związanym z ciążą, od sierpnia 2017 r. na macierzyńskim oraz wychowawczym, natomiast tak się ułożyło, że zaszłam w drugą ciążę i od lipca 2018 r. byłam na zwolnieniu, a od stycznia 2019 r. na macierzyńskim i

 

Kiedy można nadać wyrokowi sądu klauzulę wykonalności?

Kiedy można nadać wyrokowi sądu klauzulę wykonalności? Czy zgodne z prawem było nadanie klauzuli wykonalności 5 dni od ogłoszenia wyroku?

 

Jak pozbawić syna zachowku?

Posiadam mieszkanie własnościowe. Mam dwójkę dzieci: syna i córkę. Spisałam testament przed notariuszem i zapisałam mieszkanie córce i zięciowi. Jednak słyszałam, że syn może żądać wypłaty zachowku. Czy istnieje możliwość, aby w taki sposób przepisać mieszkanie córce i zięciowi, aby po mojej śmierci

 

Zmuszono mnie do poświadczenia nieprawdy – jakie mogą być tego skutki?

W 2006 r. wyjechałam za granicę, gdzie miałam pracować jako sprzątaczka. Niestety zostałam oszukana i zmuszona do pracy w agencji towarzyskiej. Wymuszono na mnie, abym podpisała się pod fałszywym paszportem. Następnie miałam się zameldować na ten fałszywy dokument. W urzędzie zostałam zatrzyman

 

Ocena klasyfikacyjna niższa niż przewidywana

Nauczyciel, zgodnie z zapisami statutu szkoły, zapoznał ucznia i jego rodziców na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej z oceną przewidywaną z przedmiotu. Roczna ocena klasyfikacyjna była jednak ostatecznie niższa niż przewidywana. Czy taka sytuacja jest zgodna z prze

 

Wysokość odprawy dla nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony. Pracuję w szkole ponad 20 lat. Jakiej wysokości przysługuje mi odprawa, jeżeli w poprzednim roku szkolnym obniżono mi pensum do 13/18 etatu, a na następny rok zapowiedziano mi brak możliwości zatrudnienia?

 

Obejście zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju

W wyniku prawomocnego postanowienia sądu mam zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w kraju. Czy mogę zarejestrować działalność za granicą, a wykonywać pracę na terenie Polski? Dodam, że zakaz wydała sekcja sądu ds. upadłościowych.

 

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

Mam 99 udziałów w spółce z o.o. Wspólnik, który posiada jeden udział, nie chce mi go sprzedać, przez co blokuje rozwój naszej firmy. Jak mogę rozwiązać tę sytuację?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »