Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z datą wsteczną?

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 11.01.2015

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z datą wsteczną? Dwa miesiące temu przebywałam na zwolnieniu lekarskim na dziecko, ale teraz ZUS odmówił mi prawa do zasiłku, ze względu na fakt że dzieckiem mógł się opiekować inny członek rodziny (przebywający na urlopie wychowawczym). Jeśli pracodawca nie może tak postąpić, to jak potraktować okres mojej nieobecności w pracy, skoro zwolnienie L4 nie zostało uznane przez ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do wypowiedzenia umowy o pracę stosować należy odpowiednie przepisy Kodeksu pracy oraz odpowiednio artykuły Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim Kodeks pracy odsyła do tego drugiego aktu prawnego.

 

Zgodnie z art. 32  Kodeksu pracy: „§ 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

1) okres próbny;

2) (uchylony)

3) czas nie określony”.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia”.

 

Dodatkowo możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony, o ile w samej umowie strony zastrzegły możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

 

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Na podstawie art. 36 § 1 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Kodeks pracy nie stanowi, od jakiego momentu należy liczyć okres wypowiedzenia i czy pracodawca może ze swoim oświadczeniem woli o wypowiedzeniu stosunku pracy „cofnąć się” do okresu przeszłego.

 

Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

 

W oparciu o art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

 

Zatem mając na względzie treść art. 61 Kodeksu cywilnego, stwierdzić należy, że skutek wypowiedzenia może nastąpić (być liczony) od momentu dojścia do adresata (pracownika) oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy. Tak zwane „antydatowanie” wypowiedzenia nie będzie miało względem pracownika skutku prawnego, gdyż wypowiedzenie liczone będzie od momentu, w którym otrzymał oświadczenie woli pracodawcy, a nie od daty wcześniejszej zakreślonej w wypowiedzeniu.

 

W Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 1999 r. III ZP 5/99 w treści uzasadnienia stwierdzono że: „Rozwiązanie stosunku pracy nie może nastąpić przed dojściem do wiadomości pracownika stosownego oświadczenia woli pracodawcy (art. 61 K.c. w związku z art. 300 K.p.). Pracodawca może podać w swoim oświadczeniu woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia inny termin ustania stosunku pracy niż jego dojście do wiadomości pracownika, ale może to uczynić tylko ze skutkiem na przyszłość”.

 

Zatem odpowiadając na Pani pytanie, stwierdzić należy, że pracodawca nie może wstecznie wypowiedzieć umowy o pracę.

 

Przepisy nie mówią wprost, jak należy potraktować Pani sytuację (tj. zakwestionowanie przez ZUS zwolnienia na opiekę nad dzieckiem). Należy jednak zastosować, moim zdaniem, prawnicze wnioskowanie tzw. a minori ad maius. W wolnym tłumaczeniu oznacza ono wnioskowanie z mniejszego na większe tj. „komu nie wolno mniej, temu tym bardziej nie wolno więcej”.

 

W tym przypadku owym mniej będzie rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Natomiast owym więcej będzie rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.

 

Zgodnie z art. 53 § 1 pkt. 2 K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

Natomiast § 3 ww. artykułu stanowi, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

 

Skoro zatem nie można rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika (mimo nieusprawiedliwionej nieobecności) do pracy, to tym bardziej nie można jej rozwiązać za wypowiedzeniem, podając jako powód wyłącznie zakwestionowane orzeczenie lekarskie o zwolnieniu na opiekę nad dzieckiem.

 

Na poparcie powyższego poglądu nie znalazłem w obecnym orzecznictwie ani orzeczeń go aprobujących, ani też mówiących, że jest przeciwnie. Wydaje się jednak, że tak przeprowadzone wnioskowanie jest uprawnione i znalazłoby potwierdzenie w ewentualnym rozstrzygnięciu sądu pracy.

Natomiast okres Pani niobecności będzie okresem nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie da się bowiem obronić poglądu, że uzyskując owo zwolnienie, nie wiedziała Pani, że we wspomnianym okresie inna osoba będzie sprawowała opiekę, co jednoznacznie wyklucza możliwość przyznania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

 

Dlatego też uważam, że mimo że wyżej wymieniony okres był okresem nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, to pracodawca z racji powrotu do pracy (po tym okresie) nie może powołać się na tą okoliczność przy wypowiedzeniu umowy o pracę.

 

Wsteczne żądanie urlopu wypoczynkowego za ów okres miałoby sens (wtedy byłaby to usprawiedliwiona nieobecność) – należy jednak zwrócić uwagę, że na udzielenie ukropu pracodawca może (ale nie musi) się zgodzić.

 

Oczywiście nie zaszkodziłoby nie dopuścić w chwili obecnej do uprawomocnienia się decyzji ZUS (tj. skorzystanie z drogi odwoławczej). Odwołanie to można wnieść zgodnie z pouczeniem w terminie miesiąca od otrzymania decyzji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + VIII =

»Podobne materiały

Powrót do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym a nawrót choroby

Przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym (trwającym 12 miesięcy) do 19 września 2010 r. Co się stanie, jeśli nastąpi nawrót choroby i nie dam rady stawić się do pracy 20 września? Czy mogę być zwolniona? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Czy po powrocie do pracy będzie mi przysługiwał zasiłek ch

 

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Trzy tygodnie temu zostałem zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową, ponieważ nie czuję się winny. Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem świadectwa pracy, choć z tego, co wiem, powinno być wydane niezwłocznie, a najpóźniej do 7 dni od rozwiązani

 

Zwolnienie L4 na nową chorobę a wezwanie na badanie w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Choruję już od dłuższego czasu i kończy mi się zwolnienie lekarskie (178 dzień). Złożyłem do ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. W międzyczasie wykryto u mnie kolejną chorobę, więc muszę niezwłocznie podjąć leczenie, więc lekarz wypisze mi nowe zwolnienie. Problem w tym, że właśnie otrzymałem

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »