Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Finansowanie pobytu seniora w domu pomocy społecznej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 03.02.2015

Kobieta (79 lat, inwalidka II grupy, bez rodziny i krewnych) otrzymała decyzję o przyjęciu do domu pomocy społecznej. Jej emerytura wynosi 1450 zł, ma jeszcze prawie 60 tys. zł oszczędności na lokatach w banku. Pracownik socjalny sugeruje, aby po przyjęciu do DPS sprzedała mieszkanie i z dochodu opłacała przez 12 miesięcy pełny koszt pobytu, tj. po 3880 zł. Szacunkowy dochód ze sprzedaży mieszkania to ok. 330 tys. zł. Czy po roku opłacania pełnego kosztu kobieta będzie wnosiła tylko 70% dochodów z emerytury i odsetek z lokat, czy też musi się liczyć z tym, że DPS domagać się będzie płacenia nadal pełnego kosztu pobytu, skoro jeszcze będzie posiadała środki ze sprzedaży mieszkania oraz oszczędności ulokowane w banku – do czasu wyczerpania. Jakie aktualnie przepisy regulują finansowanie pobytu seniora w DPS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej i odpłatnością związaną z pobytem w nim regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność”.

 

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa ust. 2 przywołanego wyżej przepisu określając, że: „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2”.

 

Natomiast ust. 2a przywołanego wyżej przepisu stwierdza, iż: „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2”.

 

Ustalenie wysokości opłaty ponoszonej przez konkretnego mieszkańca gminy skierowanego do domu pomocy społecznej leży w gestii kierownika OPS i ustala ją w ramach swobodnego uznania w granicach w zakresie od 0 do 70% posiadanego dochodu. Przykładowo dla osoby posiadającej dochód w wysokości 1000 zł z tytułu otrzymywanej emerytury kierownik OPS może ustalić opłatę w granicach między 0 zł a 700 zł (1000 zł x 70%). Należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy nakładają na mieszkańca obowiązek ponoszenia odpłatności do wysokości 70% posiadanego dochodu (zdefiniowane w art. 8 ustawy o pomocy społecznej) i nie przewidują konieczności ponoszenia opłat z tytułu posiadanego majątku (np. pensjonariusz DPS nie ma obowiązku sprzedaży swojego mieszkania i pokrywania z tego tytułu odpłatności w DPS albo posiadając oszczędności w kwocie 100 000 zł nie ma obowiązku wydania tych pieniędzy i ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS w 100% do czasu ich wydania, ponieważ to nie jest jego dochód, a o takowym traktuje ustawa).

 

Jeżeli jednak podopieczny DPS sprzeda mieszkanie, to zwiększa się jego dochód, który winien być liczony na 12 miesięcy, bo przez taki okres DPS może pobierać z niego opłatę. Po roku ponownie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, co do możliwości płatniczych pensjonariusza DPS u.

 

Trzeba pamiętać, że dla pensjonariusza DPS ustala się opłatę odpowiadającą średniemu kosztowi utrzymania, następnie określa się kwotę, którą jest on w stanie ponieść – maksymalnie 70% jego dochodu (a nie wartości mieszkania czy oszczędności na rachunku). Jeżeli pensjonariusz nie jest w stanie sam ponieść całej opłaty, to cały lub częściowy koszt pobytu w domu pokrywają: małżonek, zstępni i w ostatniej kolejności wstępni, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych. Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona przez wyżej wymienione osoby, uiszcza ją właściwa gmina.

 

Jednak w żadnym razie urzędnik OPS nie może się domagać sprzedaży mieszkania podopiecznego DPS czy też wynajęcia tego mieszkania. Jeżeli jednak Pan doświadczy tego rodzaju nagabywań, to należy zażądać takich urzędniczych pomysłów na piśmie, z powołaniem się na konkretny przepis prawny i z uzasadnieniem tego rodzaju „sugestii”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - VII =

»Podobne materiały

Umieszczenie rodzica w domu opieki społecznej

Nasza mama jest starszą (ma prawie 90 lat), bardzo schorowaną osobą. Obecnie mieszka sama, co zagraża jej życiu i zdrowiu, ponieważ wymaga całodobowej opieki. Ja ani siostra nie jesteśmy w stanie opiekować się mamą w takim stopniu, dlatego chciałybyśmy umieścić ją w domu opieki społecznej. Czy jest

 

Koszty pobytu w domu opieki po ubezwłasnowolnieniu

Mój ojciec przebywa na stałe w domu opieki. Kilka miesięcy temu na wniosek ośrodka ojciec został całkowicie ubezwłasnowolniony, a opiekę prawną nad nim sprawuje jedna z pracownic. O całej sprawie dowiedziałem się podczas odwiedzin. Czy w tej sytuacji ja lub moja żona jesteśmy zobowiązani do przedsta

 

Koszty domu pomocy społecznej

Ojciec (rozwiedziony) przybywający w domu pomocy społecznej posiada majątek w postaci nieruchomości oraz rentę, która jest jednak częściowo zajęta przez komornika. Dom pomocy społecznej domaga sie od synów pokrycia 30% kosztów pobytu w ośrodku mimo posiadanego przez ojca majątku. Opiekun p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »