.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Koszty pobytu w domu opieki po ubezwłasnowolnieniu

• Autor: Elżbieta Gołąb

Mój ojciec przebywa na stałe w domu opieki. Kilka miesięcy temu na wniosek ośrodka ojciec został całkowicie ubezwłasnowolniony, a opiekę prawną nad nim sprawuje jedna z pracownic. O całej sprawie dowiedziałem się podczas odwiedzin. Czy w tej sytuacji ja lub moja żona jesteśmy zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o dochodach w celu ewentualnego dofinansowania pobytu ojca?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Koszty pobytu w domu opieki po ubezwłasnowolnieniu

Ponoszenie opłat za pobyt osoby w domu pomocy społecznej

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) obowiązuje trójstopniowy udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania według ustalonej kolejności:

 

  1. jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej w wysokości 70% dochodu własnego, nie więcej niż pełny koszt utrzymania;
  2. w drugiej kolejności rodzina osoby kierowanej – małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), jeżeli jej sytuacja na to pozwala (tylko wtedy gdy odpłatność wnoszona przez mieszkańca domu nie pokrywa w pełni średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej); ustawa określa ustalanie odpłatności w przypadku dochodu wyższego niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (czyli powyżej 1192,5 zł) i wyższego niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (czyli powyżej 877,5 zł); w sytuacji wniesienia odpłatności przez członków rodziny kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 250% tego kryterium, w przypadku osoby w rodzinie nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3. trzecia w kolejności jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – która wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wyżej.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zasady ponoszenia opłat z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej

Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy i zmianą wprowadzoną w wyżej wymienionym artykule, od dnia 1 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 320) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić także inne osoby (np. rodzeństwo, dalsi krewni czy też inne osoby niezobowiązane do alimentacji).

 

Zasady ponoszenia opłat z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej uwzględniają zatem sytuację materialną osób i rodzin, ale nie zwalniają ich z odpowiedzialności za swoich członków wymagających opieki. Przy ustalaniu odpłatności brana jest pod uwagę rzeczywista sytuacja materialna rodziny, w taki sposób, aby obciążona opłatą sama nie znalazła się w sytuacji wymagającej wsparcia pieniężnego z pomocy społecznej. W przypadku gdy rodzina z jakiegoś powodu nie wpłaci opłaty ustalonej w drodze porozumienia, gmina wnosi ją zastępczo, a potem może wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu tych środków.

 

Takie same zasady co do odpłatności są stosowane w razie pobytu osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Ubezwłasnowolnienie osoby przebywającej w DPS

Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego można ubezwłasnowolnić osobę całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Wszelkich czynności prawnych, prócz należących do bieżących spraw życia codziennego, dokonuje w imieniu osoby opiekun prawny. Opiekuna dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ustanawia rejonowy sąd opiekuńczy po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu.

 

Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej ma prawo zarządzać majątkiem osoby, którą się opiekuje, w pierwszej kolejności przeznaczając dochody z tego majątku na pokrycie potrzeb tej osoby. Z zarządu tym majątkiem ma obowiązek corocznie zdawać sprawozdanie do sądu rodzinnego. Nie ma jednak obowiązku, jeżeli nie jest jednocześnie najbliższym krewnym, pokrywać za tę osobę odpłatności z nią związanych ze swojego prywatnego majątku.

 

Reasumując, Pan jako najbliższy krewny jest zobowiązany w razie braku możliwości pokrycia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przez Pańskiego ojca do pokrycia brakującej części opłaty. W celu ustalenia stanu majątkowego (możliwości wnoszenia ewentualnej dopłaty) Pana i Pańskiej rodziny Pan i pozostali członkowie rodziny zobowiązani jesteście złożyć oświadczenie majątkowe o swoich dochodach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Gołąb

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje, źle wykonane usługi, wadliwe towary). Dzięki 3-letniej pracy w biurze powiatowego rzecznika konsumentów zna prawo konsumenckie nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Udziela porad również z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego i rodzinnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu