Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty pobytu w domu opieki po ubezwłasnowolnieniu

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 30.05.2011

Mój ojciec przebywa na stałe w domu opieki. Kilka miesięcy temu na wniosek ośrodka ojciec został całkowicie ubezwłasnowolniony, a opiekę prawną nad nim sprawuje jedna z pracownic. O całej sprawie dowiedziałem się podczas odwiedzin. Czy w tej sytuacji ja lub moja żona jesteśmy zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o dochodach w celu ewentualnego dofinansowania pobytu ojca?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) obowiązuje trójstopniowy udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania według ustalonej kolejności:

 

  1. jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej w wysokości 70% dochodu własnego, nie więcej niż pełny koszt utrzymania;
  2. w drugiej kolejności rodzina osoby kierowanej – małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), jeżeli jej sytuacja na to pozwala (tylko wtedy gdy odpłatność wnoszona przez mieszkańca domu nie pokrywa w pełni średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej); ustawa określa ustalanie odpłatności w przypadku dochodu wyższego niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (czyli powyżej 1192,5 zł) i wyższego niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (czyli powyżej 877,5 zł); w sytuacji wniesienia odpłatności przez członków rodziny kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 250% tego kryterium, w przypadku osoby w rodzinie nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3. trzecia w kolejności jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – która wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wyżej.

 

Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy i zmianą wprowadzoną w wyżej wymienionym artykule, od dnia 1 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 320) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić także inne osoby (np. rodzeństwo, dalsi krewni czy też inne osoby niezobowiązane do alimentacji).

 

Zasady ponoszenia opłat z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej uwzględniają zatem sytuację materialną osób i rodzin, ale nie zwalniają ich z odpowiedzialności za swoich członków wymagających opieki. Przy ustalaniu odpłatności brana jest pod uwagę rzeczywista sytuacja materialna rodziny, w taki sposób, aby obciążona opłatą sama nie znalazła się w sytuacji wymagającej wsparcia pieniężnego z pomocy społecznej. W przypadku gdy rodzina z jakiegoś powodu nie wpłaci opłaty ustalonej w drodze porozumienia, gmina wnosi ją zastępczo, a potem może wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu tych środków.

 

Takie same zasady co do odpłatności są stosowane w razie pobytu osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

 

Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego można ubezwłasnowolnić osobę całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Wszelkich czynności prawnych, prócz należących do bieżących spraw życia codziennego, dokonuje w imieniu osoby opiekun prawny. Opiekuna dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ustanawia rejonowy sąd opiekuńczy po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu.

 

Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej ma prawo zarządzać majątkiem osoby, którą się opiekuje, w pierwszej kolejności przeznaczając dochody z tego majątku na pokrycie potrzeb tej osoby. Z zarządu tym majątkiem ma obowiązek corocznie zdawać sprawozdanie do sądu rodzinnego. Nie ma jednak obowiązku, jeżeli nie jest jednocześnie najbliższym krewnym, pokrywać za tę osobę odpłatności z nią związanych ze swojego prywatnego majątku.

 

Reasumując, Pan jako najbliższy krewny jest zobowiązany w razie braku możliwości pokrycia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przez Pańskiego ojca do pokrycia brakującej części opłaty. W celu ustalenia stanu majątkowego (możliwości wnoszenia ewentualnej dopłaty) Pana i Pańskiej rodziny Pan i pozostali członkowie rodziny zobowiązani jesteście złożyć oświadczenie majątkowe o swoich dochodach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki