Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 19.02.2014

Moje pytanie dotyczy legalizacji pobytu cudzoziemca. Na podstawie zaproszenia wystawionego na pół roku sprowadziłam do kraju obywatela Kazachstanu, z którym jestem związana. Ważność jego wizy kończy się za trzy tygodnie. Mieszkamy razem i chciałabym przedłużyć jego pobyt w Polsce (na rok albo kilka lat), a w dalszej przyszłości – zawrzeć z nim związek małżeński. Jakie szanse ma mój partner na uzyskanie karty pobytu? Jakich formalności należy dopełnić? Z jakimi kosztami musimy się liczyć?

 

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Interesujące Panią kwestie reguluje ustawia z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.). 

 

W pierwszym rzędzie należy zaznaczyć, że cudzoziemiec (a wiec także obywatel Kazachstanu) może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada:

 

 1. ważny dokument podróży;
 2. ważną wizę. 

 

Jak wynika z opisu sprawy, wystawiła Pani swojemu partnerowi z Kazachstanu zaproszenie i na tej podstawie cudzoziemiec uzyskał wizę do Polski. Po analizie sprawy stwierdzam, że na dzień dzisiejszy szanse, żeby cudzoziemiec został w Polsce, są niewielkie, chociaż można próbować przedłużyć jego wizę.

 

Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej wizy lub długość pobytu objętego tą wizą, jeżeli przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu. 

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175):

 

„1. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:  


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

1) przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu;  

2) zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;  

3) okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;  

4) nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.  

2. Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przebywającemu w szpitalu, którego stan zdrowia wyklucza możliwość opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłuża się okres ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą do dnia, w którym stan jego zdrowia pozwoli na opuszczenie tego terytorium.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ właściwy do przedłużenia wizy krajowej może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia wyklucza możliwość opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.  

 

Stosownie do art. 42 cytowanej ustawy obcokrajowiec, który zamierza przedłużyć pobyt na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej, jest obowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy co najmniej 3 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie. Organem właściwym do przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Rozstrzygnięcie w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej następuje w formie decyzji. Przedłużoną wizę Schengen lub wizę krajową zamieszcza się w dokumencie podróży w formie naklejki wizowej. 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o przedłużenie wizy;
 • aktualna kolorowa fotografia nieuszkodzona, wyraźna, o wymiarach 4,5 × 3,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem (naklejone w miejscu do tego przeznaczonym);
 • dokument podróży (kserokopia + oryginał do wglądu);
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o przedłużenie wizy, potwierdzające zamierzony cel i okoliczności planowanego pobytu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wizy krajowej;
 • podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w art. 15 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego – w przypadku przedłużenia wizy Schengen;
 • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.

 

Opłaty za przedłużenie wizy:

 

 1. krajowej – przelewem 406 zł;
 2. Schengen – 30 euro (przy fakultatywnym przedłużeniu wizy), bezpłatnie (przy obligatoryjnym przedłużeniu wizy).

 

Przeliczenia równowartości euro na złotówki dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy. 

 

Wojewoda powinien wydać decyzję w sprawie przedłużenia wizy przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie, jeżeli wniosek o jej przedłużenie został złożony w terminie 3 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie. Termin podjęcia decyzji w sprawie wynosi co najmniej 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

 

Jak zatem Pani widzi, Pani partner może starać się o przedłużenie wizy, jeżeli zachodzą opisane powyżej okoliczności. Proszę zatem niezwłocznie złożyć wniosek o przedłużenie wizy do właściwego wojewody. Wniosek trzeba dokładnie uzasadnić i dołączyć do niego stosowne dokumenty, które wskazałam powyżej.

 

Jeśli cudzoziemiec otrzyma odmowę przedłużenia wizy, trzeba będzie liczyć się z tym, że będzie musiał opuścić terytorium Polski, a Pani będzie musiała ponownie wystawić zaproszenie – np. na rok, żeby partner mógł sobie ponownie wyrobić wizę.

 

Wiza może być wydana w różnych celach, m.in.:

 

 1. turystycznym;
 2. odwiedzin;
 3. wykonywania pracy;
 4. odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
 5. realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

 

Wizy wydaje się jako:

 

 1. wizy Schengen: wizy wydawane przez państwo Schengen na tranzyt przez terytorium państw Schengen lub planowany pobyt na terytorium państw Schengen nieprzekraczający 3 miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw Schengen;
 2. wizy krajowe: uprawniają do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

 

Oczywiście ponowne otrzymania wizy na 3 miesiące nie rozwiąże problemu zamieszkania na terenie Polski, ponieważ – jak Pani pisze – interesuje Państwa kwestia załatwienia pobytu przynajmniej na rok lub kilka lat. Taką możliwość daje karta pobytu na czas określony.

 

Można wystąpić o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy, żeby zostać w Polsce i otrzymać kartę pobytu na czas oznaczony.

 

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

Jeżeli wniosek został złożony na mniej niż 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu, na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, a postępowanie nie zostało zakończone przed upływem ważności posiadanego zezwolenia na pobyt, cudzoziemiec jest obowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i oczekiwania na decyzję za granicą. W przypadku niewykonania obowiązku opuszczenia terytorium RP wojewoda obowiązany jest wydać decyzję o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

Cytowana powyżej ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w szczegółowy sposób określa osoby, które mogą kwalifikować się do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (tzw. karty pobytu). Określone są również warunki i okoliczności, które muszą zostać spełnione, aby istniała podstawa do wydania zezwolenia.

 

O udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można się ubiegać, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące:

 

 1. uzyskanie zezwolenia na pracę albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystnej dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy;
 3. związek małżeński z obywatelem polskim;
 4. podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich;
 5. zamiar podjęcia lub kontynuacji nauki lub szkolenia zawodowego;
 6. posiadanie więzi o charakterze rodzinnym z obywatelem polskim lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy niż 2 lata. Za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony pobiera się opłatę skarbową w wysokości 340 zł. Za wydanie karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.

 

Zawarcie małżeństwa lub przynajmniej podjęcie studiów w Polsce (co jest bardzo często praktykowane przez cudzoziemców) może sprawić, że pobyt w Polsce zostanie wydłużony Pani partnerowi nawet do kilku lat.

 

Niestety w tej chwili, z powodu krótkiego terminu ważności wizy Pańskiego partnera nie ma już szans na otrzymanie karty czasowego pobytu w Polsce przed końcem wizy.

 

Jeśli chodzi o zawarcie przez Państwa w przyszłości małżeństwa, jak najbardziej polecam Pani i Pani partnerowi rozważyć tę kwestię. Ślub ułatwi znacznie ubieganie się o pobyt czasowy, a następnie stały w Polsce, a także uzyskanie w przyszłości obywatelstwa.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który (zgodnie z pkt 6) jest małżonkiem obywatela polskiego. Udzielenie zezwolenia jest obligatoryjne, organ ma obowiązek udzielić takiego zezwolenia, wystarczy, że cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych wymogów. Zgodnie z art. 55 ust. 1 organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego ustala, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że:

 

 1. Jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub grupie społecznej – np. wiano, posag).
 2. Małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa.
 3. Małżonkowie nie zamieszkują wspólnie.
 4. Małżonkowie nie spotkali się nigdy przed zawarciem małżeństwa.
 5. Małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga.
 6. Małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą.
 7. Jedno z małżonków lub oboje małżonków w przeszłości zawierali już małżeństwa dla pozoru.

 

Jest to przepis, który ma zapobiegać tzw. fikcyjnym małżeństwom. Ponieważ jak wskazano wyżej, małżeństwo z obywatelem polskim daje od razu cudzoziemcowi możliwość uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wiele małżeństw jest zawieranych właśnie dla pozoru (z tym że dotyczy to głównie np. małżeństw Polek z Wietnamczykami czy Hindusami). Można jednak spodziewać się kontroli urzędnika, który np. sprawdza dom małżonków. Typowe przykłady to np. sprawdzenie, czy w szafie znajdują się rzeczy osobiste drugiego małżonka, czy w łazience znajdują się odpowiednie dla danej płci kosmetyki, druga szczoteczka do zębów itp.

 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 cytowanej ustawy zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP, nie dłuższy niż 2 lata.

 

Po zawarciu małżeństwa z obywatelem polskim cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Sam ślub nie daje automatycznie cudzoziemcowi prawa do pozostania na terytorium RP. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje się na okres dwóch lat. Wniosek składa się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Urząd nie może odmówić wydania zezwolenia wyłącznie z powodu nielegalnego pobytu małżonka w Polsce. Może natomiast odmówić legalizacji pobytu cudzoziemca ze względów bezpieczeństwa lub w sytuacji, gdy małżeństwo zostało zawarte w celu obejścia prawa (dla pozoru). Podczas prowadzenia procedury legalizacji pobytu cudzoziemca urząd może sprawdzać, czy zawarte małżeństwo jest „autentyczne”. Ma m. in. prawo do kontrolowania bez uprzedzenia, czy małżonkowie mieszkają razem – o czym pisałam powyżej.

 

Po trzech latach małżeństwa (w tym dwóch latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu czasowego) cudzoziemiec może ubiegać się o pobyt stały – tj. zezwolenie na osiedlenie się.

 

Jeśli cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub prawa stałego pobytu i pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim, ma prawo być uznanym za obywatela polskiego.

 

Wszelkie informacje na temat dokumentów potrzebnych do składania wniosków o takie zezwolenia można znaleźć na stronie wydziału spraw cudzoziemców właściwego urzędu wojewódzkiego.

 

Karta pobytu czasowego wydawana jest wtedy, gdy cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na czasowe zamieszkanie, karta stałego pobytu – gdy otrzymał zezwolenie na osiedlenie się.

 

Jako małżonkowie obywateli RP cudzoziemcy mają następujące prawa i przywileje:

 

 1. możliwość legalizacji pobytu w RP;
 2. prawo do pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla osób, które uzyskały zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony ze względu na małżeństwo z obywatelem RP;
 3. prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach dotyczących obywateli RP, gdy małżonkowie posiadają już zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
 4. ułatwienia w nabywaniu nieruchomości po 5-letnim okresie pobytu w RP na podstawie karty stałego pobytu;
 5. prawo ubiegania się o polskie obywatelstwo;
 6. prawo pomocy społecznej – gdy uzyskają zgodę na osiedlenie się, status rezydenta długoterminowego WE, gdy objęcie są ochroną międzynarodową lub uzyskają polskie obywatelstwo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 minus 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Nielegalny pobyt obywatela Ukrainy w Polsce – jak zawrzeć związek małżeński?

Jestem w związku nieformalnym z obywatelem Ukrainy przebywającym w Polsce nielegalnie. Chcielibyśmy zacząć żyć normalnie, bez strachu, z godnością. Język polski mój partner zna bardzo dobrze. W jaki sposób możemy zalegalizować jego pobyt w Polsce? Jeśli nie możemy, to czy jest możliwość legalnego wyjazdu z Polski bez wpisania na listę osób niepożądanych? Jeśli mój partner wyjedzie na Ukrainę i zostanie wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce, a my weźmiemy ślub na Ukrainie, to jak długo mogą trwać procedury umożliwiające mu legalny powrót do Polski?

Karta pobytu dla Ukraińca

Jestem obywatelem Ukrainy. Posiadam Kartę Polaka. Chciałbym otrzymać kartę stałego pobytu, a następnie obywatelstwo polskie. Jak powinienem po kolei postępować? Na Ukrainie prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem, że muszę w Polsce kupić mieszkanie i mieć meldunek. Czy to prawda?

Zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca – męża Polki

Wyszłam za mąż za obywatela Nigerii, ślub jest już zarejestrowany w Polsce. Niebawem mąż przyjeżdża do mnie (ma wizę czasową). Chcemy, by w tym czasie uzyskał pozwolenie na pobyt i pracę, gdyż zamierzamy mieszkać na stałe w Polsce. Jakie powinniśmy spełnić warunki, by uzyskać wszelkie zgody?

 

Małżeństwo z obcokrajowcem a obywatelstwo

Chciałabym zawrzeć związek małżeński z obcokrajowcem – obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej. Mój narzeczony przebywa w Polsce na podstawie karty pobytu (jest studentem). Każde z nas chciałoby pozostać przy swoim obywatelstwie. Czy takie rozwiązanie może powodować jakieś problemy? Dodam, że po ślubie będziemy rozważać przeprowadzkę do jednego z krajów UE, np. do Hiszpanii. 

Studia cudzoziemca w Polsce – jak przedłużyć zezwolenie na pobyt czasowy i podjąć studia w Polsce?

Kolega jest Meksykaninem. Skończył w Meksyku studia licencjackie i chce podjąć studia magisterskie w Polsce. Aby rozpocząć rekrutację, musi wydobyć poświadczony (apostille) dyplom z Meksyku. Nie może tego zrobić zaocznie, musi tam pojechać. Obecnie ma zezwolenie na pobyt czasowy (w związku z nauką języka polskiego) i złożył już wniosek o przedłużenie tego zezwolenia. Zapisał się też na następny poziom nauki języka polskiego. Postępowanie w urzędzie trwa, w paszporcie wbito mu pieczątkę, że złożył podanie o zezwolenie na pobyt czasowy. 1) Czy z wbitą pieczątką może opuścić Polskę i bezpiecznie wrócić? 2) Czy może równolegle wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą, jaką mu zaoferowano w Polsce? 3) Co jeszcze można zrobić, aby otrzymał zezwolenie na pobyt w Polsce i rozpoczęcie studiów w Polsce?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »