Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firma z USA – działalność w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.02.2014

Chciałabym się dowiedzieć, na jakich zasadach firma z USA może prowadzić działalność w Polsce. Jak wygląda kwestia podatków (w tym VAT-u) i ewentualnego zatrudniania pracowników?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorstwo funkcjonujące w oparciu o prawo USA wykonywało działalność gospodarczą w Polsce (Close Corporation, LLC itd.). Niemniej jednak w zależności od charakteru tych prac i szczegółów działalności na terytorium Polski może powstać oddział albo przedstawicielstwo firmy z USA. Ma to swoje konsekwencje podatkowo-rachunkowe. Nim podam kilka dokładniejszych informacji, zaznaczę, że działalność w pełnym zakresie można prowadzić poprzez oddział, a poprzez przedstawicielstwo można jedynie reklamować i promować zagranicznego przedsiębiorcę.

 

Normą jest prowadzenie działalności w oparciu o oddział – z tego powodu ograniczę swoje dalsze uwagi właśnie do problematyki oddziału. Prowadzenie i utworzenie oddziału jest możliwe na mocy i zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje on, że dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą (na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej) tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba jednak pamiętać, że oddział może rozpocząć „normalną” działalność po uzyskaniu wpisu tego oddziału do rejestru przedsiębiorców. Konieczne również jest używanie w Polsce oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrażenia „oddział w Polsce”.

 

Aspektem najbardziej dotkliwym – wpływającym na funkcjonowanie oddziału – jest konieczność prowadzenia dla niego oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości.

 

Kwestia rozliczenia podatku dochodowego firmy z USA prowadzącej działalność w Polsce jest bardziej skomplikowana. Aby omówić ten problem, należy wyjaśnić kolejne pojęcie, tj. pojęcie „zakładu”, którego istnienie bądź nieistnienie determinuje właściwe rozliczenie podatku. Zgodnie z art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zagraniczny zakład jako pojęcie oznacza:

 

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych;
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa;
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

 

– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

 

Umowa między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.) definiuje pojęcie zakładu w art. 6 w następujący sposób: „zakład” to stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, a w szczególności filia, biuro, fabryka, warsztat, kopalnia, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych, plac budowy (budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy).

 

Istnieje kilka istotnych wyłączeń z tej definicji – m.in. nie stanowią zakładu stałe miejsca działalności gospodarczej używane wyłącznie w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:

 

 1. placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa;
 2. zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania;
 3. zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji;
 5. stałe placówki utrzymywane dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, dla badań naukowych lub dla podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze, prowadzonej dla przedsiębiorstwa.

 

Kolejna ekskluzja wynika z ust. 4 art. 6 przywołanej umowy międzynarodowej: jeżeli osoba (z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 5 tego artykułu) działa w Polsce dla przedsiębiorstwa USA, to uważa się, że w Polsce istnieje zakład wtedy, kiedy osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr i towarów. Trzeba także pamiętać, iż nie traktuje się przedsiębiorstwa USA za posiadające zakład w Polsce tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta lub innego niezależnego przedstawiciela, o ile osoba ta działa w ramach swojej zwykłej działalności handlowej, niezależnie od tego, czy taki makler lub agent działa na rzecz jednego, czy większej liczby mocodawców. Również przedsiębiorstwo z USA nie będzie uważane za posiadające zakład w Polsce tylko z tego powodu, że sprzedaje po zakończeniu targów handlowych, odbywających się w Polsce, wyroby lub towary, które wystawiało na takich targach handlowych.

 

Kwestia zakładu jest tak ważna, ponieważ gdy przedsiębiorstwo z USA prowadzi działalność w Polsce przez położony tam zakład, to zyski przedsiębiorstwa, co do zasady, są opodatkowane w Polsce, w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 

Odnośnie do podatku od towarów i usług: nie ma problemu z oddziałem i wystawianiem faktur VAT. Pozwolę sobie przytoczyć, że w doktrynie wskazuje się, że „w zakresie podatku dochodowego, zgodnie z zasadą przyjętą w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego są opodatkowane w kraju, w którym położony jest oddział. Urząd skarbowy właściwy dla oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego należy ustalić według załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027, z późn. zm.). Dla celów podatku VAT podmiot zagraniczny wykonujący w Polsce czynności opodatkowane VAT automatycznie staje się podatnikiem i musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne (...). Choć oddział nie jest odrębną osobą prawną, może być jednostką samobilansującą się: prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe. W przypadku oddziałów przedsiębiorstwa zagranicznego mamy nawet do czynienia z »samodzielnymi« podatnikami. Należy jednak pamiętać, że nawet wówczas oddział pozostaje częścią przedsiębiorstwa, które go utworzyło” (Małgorzata Niedźwiedzka, Rachunkowość i sprawozdawczość oddziału, w: „Vademecum Doradcy Podatkowego” 1/2010).

 

Warto pamiętać, że oddział nie ma możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT, ponieważ zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 3 zwolnienia tego nie stosuje się m.in podatników niemających siedziby na terytorium Polski.

 

Na zakończenie dodam jeszcze dla porządku, że czym innym niż oddział jest przedstawicielstwo – jego zakres działania może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a przedsiębiorca tworzący jest obowiązany:

 

 1. używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”;
 2. prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 3. zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 97, oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń; do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 97 przywołanej ustawy.

 

Nie będzie również problemu z zatrudnieniem pracowników przez oddział wyodrębniony organizacyjne i finansowo z prawem do samodzielnego zatrudniania i zwalniania pracowników, który rozliczy ich analogicznie do tego, jak pracowników rozliczają krajowi przedsiębiorcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden - I =

»Podobne materiały

Firma zagraniczna prowadząca sprzedaż na polskim portalu a rachunek bankowy w Polsce

Moja firma jest zarejestrowana w Anglii, tu jest też jej siedziba. Firma prowadzi sprzedaż przez internet, także na polskim  allegro . Chciałbym założyć polski rachunek bankowy, by nie wzbudzać podejrzeń kupujących. Czy mogę założyć takie konto bez konieczności rejestrowania firmy w Polsce

 

Import towarów z USA

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Mam sklep z ozdobami i elementami do ich wyrobu. Chciałabym te elementy kupować także w Stanach Zjednoczonych. Czy żeby kupować w takiej zagranicznej hurtowni towar i sprzedawać go u nas w Polsce muszę posiadać europejski NIP? Na tym nie ko

 

Samozatrudnienie w Anglii i rozliczenia podatkowe w Polsce

Od dwóch lat mieszkam z rodziną w Anglii. Stałe zameldowanie mamy w Polsce, gdzie mam też pracę (jestem na urlopie wychowawczym). Chciałabym zapytać o samozatrudnienie w Anglii polegające na sprzedaży towarów (kupowanych w Wielkiej Brytanii) na Allegro. Sprzedaż i adres korespondencyjny byłyby na te

 

Podwójne obywatelstwo (amerykańskie i polskie) a podatki i emerytura z USA

Mam podwójne obywatelstwo: amerykańskie i polskie. W młodym wieku wyemigrowałem do USA. Po uzyskaniu amerykańskiej emerytury powróciłem do Polski. Jestem tu zarejestrowany tylko na pobyt tymczasowy, choć nie zamierzam już wracać do USA. Płacę tylko amerykańskie podatki federalne, gdyż w Polsce

 

Jak założyć firmę LLC w USA i rozliczyć zarobki firmy w Polsce?

Chciałbym założyć firmę w USA, będzie to odpowiednik naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (firma LLC), firma nie będzie posiadała statusu płatnika podatku w USA (numeru TIN), nie będzie osiągała żadnych zysków (będzie jedynie właścicielem strony internetowej). Będę właścicielem oraz dyrekt

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »