.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż sklepu z transferem pracowników

• Autor: Adam Dąbrowski

Prowadzę firmę, która jest właścicielem kilku sklepów w centrach handlowych. Jeden lokal chcę sprzedać na zasadach cesji innemu podmiotowi wraz z pracownikami, czyli chodzi o zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nabywca będzie w tym miejscu prowadził identyczną działalność gospodarczą. Zostawiam mu całe wyposażenie sklepu. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest czterech, ale nabywca zgadza się przejąć na tych samych warunkach, co u mnie, tylko trzech. Ta czwarta osoba jest w okresie chronionym (1,5 roku do emerytury). W jaki sposób mogę dokonać transferu nie wszystkich pracowników? Co z tą czwartą osobą? Jeśli do dwóch miesięcy któryś z pracowników złoży wypowiedzenie, czy będę zobowiązana do wypłaty odpraw pracowniczych? Jak formalnie należy przeprowadzić zmianę pracodawcy? Chodzi mi o umowy o pracę, zmiany w ZUS i US.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż sklepu z transferem pracowników

Fot. Fotolia

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

To, co Pani nazywa „cesją lokalu innemu podmiotowi” w prawie nosi nazwę przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

 

Pojęcie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę zostało uregulowane w art. 23-1 Kodeksu pracy (K.c.). Polega ono na zmianie podmiotu władającego (pracodawcy) danym zakładem pracy lub też jego wyodrębnioną i zorganizowaną częścią.

 

Co do zasady, z przejściem zakładu pracy będziemy mieli do czynienia przeważnie w sytuacjach sprzedaży przedsiębiorstwa, które stanowi pewien zorganizowany zbiór składników materialnych, jak i niematerialnych oraz jako takie może stanowić przedmiot obrotu (por. art. 551 i 552 K.c.). W sytuacji, gdy w ramach tej zorganizowanej zbiorowości zatrudniani są także pracownicy, takie przedsiębiorstwo będzie zakładem pracy.

 

Tak samo będzie w razie przejścia niecałego przedsiębiorstwa, ale jego jednego elementu, który samodzielnie może stanowić odrębne przedsiębiorstwo. Tak właśnie jest w przypadku sklepu w Pani firmie.

Transfer pracowników

W zakresie transferu pracowników, możliwe jest:

 

 1. rozwiązanie z nimi umów o pracę przed zbyciem sklepu oraz zawarcie nowych umów przez nowego pracodawcę, lub
 2. zastosowanie art. 23-1 Kodeksu pracy.

 

W pierwszym przypadku byłyby to zwolnienia grupowe i zmuszona byłaby Pani do zapłaty odpraw z tytułu zwolnienia z przyczyn leżących po Pani stronie. W drugim przypadku:

 

 1. dojdzie do przejścia zakładu pracy z Pani na innego pracodawcę,
 2. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy;
 3. UWAGA:
  – nowy pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków;
  – w razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. W takim przypadku – rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Nie ma odpraw. Sąd Najwyższy uznał, że rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie nie uprawnia do odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, chyba że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była poważna zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy

Przy przejściu zakładu pracy – za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie (Pani i nowa firma).

 

Jeżeli u Pani jako pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, to:

 

 • dotychczasowy (Pani) i nowy (nowa firma) pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania;
 • przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

 

Pracownicy, którzy przeszli razem z zakładem do nowego pracodawcy, w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy, lub jego części, mogą bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

 

Co do pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej – nabywca ewentualnie postawi Pani ultimatum: albo tylko trzy osoby, albo nic. Pani może powiedzieć: albo wszyscy, albo nic.

Ochrona przedemerytalna

Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 39 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

 

Powyższa ochrona dotyczy tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy o pracę (wyrok SN z 16 lipca 2008 roku, I PK 11/08). Nie można również zastosować wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy na podstawie art. 42 Kodeksu pracy (uchwała SN z 11 lipca 1975 r., I PZP 19/75). Zakaz ten nie dotyczy umów terminowych, które ulegają rozwiązaniu z upływem terminu, na jaki zostały zawarte.

 

Wypowiedzenie zmieniające jest dopuszczalne, jeżeli dojdzie do likwidacji stanowiska, na którym zatrudniony jest pracownik. Gdy pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, następuje rozwiązanie stosunku pracy. A to związane jest z odprawą oraz potencjalnymi roszczeniami pracownika.

Jak formalnie przeprowadzić transfer pracowników?

Co do strony formalnej transferu pracowników: Pani przekazuje akta osobowe pracowników nowemu pracodawcy i stosunek pracy jest kontynuowany dalej. Nie dochodzi do przerwania stosunku pracy.

 

O zmianach związanych z przejmowaniem przez innego pracodawcę należy poinformować odpowiedni organ ewidencyjny (urząd gminy lub miasta) bądź Krajowy Rejestr Sądowy (w zależności od tego, jaka jest Państwa forma organizacyjna). Na podstawie tych informacji ZUS sporządzi z urzędu wymagane dokumenty dotyczące płatnika, które będą uwzględniać dokonane zmiany.

 

W ZUS muszą zostać złożone wyrejestrowania i zarejestrowania przejmowanych pracowników (i ewentualnie ich członków rodzin, podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego). Zatem Pani firma wyrejestrowuje pracowników, a nowy pracodawca ich rejestruje. Dochodzi do zmiany płatnika składek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu