.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje zameldowania tymczasowego osoby w mieszkaniu

Autor: Barbara Wallas • Opublikowane: 25.10.2012 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Myślę o zameldowaniu tymczasowym kogoś w moim mieszkaniu. Czy wpłynie to na wysokość opłat czynszowych? Jaka jest droga informacji o zameldowaniu od faktu zgłoszenia tego w urzędzie – czy informacje te dotrą do urzędu skarbowego, spółdzielni mieszkaniowej? Z czym muszę się liczyć? Proszę o informacje jakie są konsekwencje zameldowania tymczasowego osoby w mieszkaniu.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje zameldowania tymczasowego osoby w mieszkaniu

Obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) „osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego”.

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zgodnie z art. 7 powołanej wyżej ustawy „pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem”.

 

Stosownie do art. 8 ust. 1 „osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego”.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

W myśl art. 9 ust. 2a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych „przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu”.

Obowiązek właściciela do potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy „właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu”.

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące krok po kroku

Zgodnie z § 5 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 257 poz. 1743) „dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, osoba zgłasza w organie gminy dane, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, oraz zamierzony okres pobytu przez wypełnienie i podpisanie formularza «Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące»”.

 

Odpowiadając na Pana pytania, analiza powyższych przepisów oznacza dla Pana, iż w praktyce będzie to wyglądało tak:

 

  1. wypełnia Pan wniosek o zameldowaniu na pobyt czasowy np. 3 osób,
  2. w większości urzędów meldunkowych istnieje kompatybilność z urzędami skarbowymi w zakresie składania wniosków NIP-3, tzn. o zmianie np. właściwości urzędu skarbowego osób zameldowanych na pobyt czasowy czy tez wymiany dowodów osobistych (ale uwaga tutaj muszą być obecne osoby, których dotyczy NIP-3, tak więc nie jest to obowiązek)
  3. załóżmy, że NIP-3 jest wysyłany automatycznie do urzędu skarbowego (wtedy z automatu urząd skarbowy posiada informację, iż pod Pana adresem zameldowane są 3 osoby, informację, iż jest Pan właścicielem mieszkania, US również posiada– najczęściej z aktu notarialnego dotyczącego prawa własności,
  4. zaistnieć może również okoliczność, że Pana działanie ograniczy się tylko do złożenia wniosku i zameldowania tymczasowe 3 osób, wówczas nie można wykluczyć, iż same osoby, którym Pan wynajmuje mieszkanie, mogą złożyć wnioski NIP-3 o zmianie urzędu skarbowego (dla US rozliczenie z podatków następuje z miejsca zamieszkania – pisząc wprost – miejsca osiągania dochodów w danym miejscu) bądź też wystąpią o zmiany w dowodzie osobistym w zakresie adresu,
  5. wprost z przepisów nie wynika, iż urząd meldunkowy informację o zameldowaniu przesyła do urzędu skarbowego czy spółdzielni mieszkaniowej, ale już nawet wyżej opisane okoliczności mogą spowodować, iż urząd skarbowy będzie w posiadaniu takiej informacji.

Obowiązek poinformowania spółdzielni o ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu

Odnośnie spółdzielni mieszkaniowej:

 

  1. Tutaj dopóki sam nie zawiadomi Pan spółdzielni mieszkaniowej o pobycie w mieszkaniu dodatkowych osób – spółdzielnia nie otrzyma takiej informacji (chyba że ma Pan „życzliwych sąsiadów”).
  2. Niestety, nie można tutaj pominąć faktu, iż łącząca Pana ze spółdzielnią umowa zapewne nakłada na Pana obowiązek poinformowania o ilości osób zamieszkujących, gdyż właśnie ma to wpływ na wysokość czynszu.
  3. Na kwotę końcową czynszu, który odprowadza Pan do spółdzielni, składają się zaplanowane z góry kwoty za użytkowanie mieszkania. Jedną z takich kwot jest np. wielkość (częstotliwość) wywozu nieczystości (ścieki, ale również śmieci), poboru wody obliczana stosownie do ilości zamieszkujących dany lokal. Oznacza to tyle, że kwota czynszu wzrasta w zależności od ilości osób zamieszkujących (im więcej osób, tym większy czynsz). Szczegółowe informacje, jak spółdzielnia oblicza czynsz, są zapewne podawane w Pana przypadku na corocznym zebraniu w planie gospodarczym.
  4. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż z tytułu wynajmu mieszkania– najemca ma obowiązek odprowadzania podatku do urzędu skarbowego, a uprzednio powiadomienia go o tym fakcie (informacja o zamiarze wynajmu + sposób opodatkowania (np. 8,5% ryczałtu od przychodu z tytułu wynajmu).

 

Reasumując należy wskazać, iż dokonując zameldowania tymczasowego na pobyt trwający ponad 3 miesiące (z uwagi również na to, iż do wniosku urząd meldunkowy zażąda umowy najmu), należy liczyć się z tym, że urząd skarbowy może wejść w posiadanie informacji o zameldowaniu tymczasowym dodatkowych osób. Odrębna kwestią jest tutaj, jak zawsze, fakt konsekwencji podatkowych ujawnionych w toku kontroli podatkowej (która jak wiadomo może być ale nie musi).

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton