.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy adres zameldowania oznacza to samo co miejsce stałego pobytu?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 04.02.2019

Od kilku lat mieszkam i pracuję za granica. Niedawno byłam w polskiej ambasadzie i złożyłam wniosek o nowy paszport. W miejscu „dokładny adres miejsca stałego pobytu” wpisałam adres, gdzie obecnie przebywam, a w miejscu „poprzedni adres stałego pobytu” wpisałam adres polski, gdzie jestem zameldowana. Czy adres zameldowania oznacza to samo co miejsce stałego pobytu? Czy powinnam zgłosić swój wyjazd z Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy adres zameldowania oznacza to samo co miejsce stałego pobytu?

Fot. Fotolia

Czy miejsce zamieszkania jest tym samym co miejsce zameldowania?

Miejsce zamieszkania, a dokładniej miejsce stałego pobytu nie jest tym samym co miejsce zameldowania. Ona te pojęcia definiowane są przez dwa akty prawne. Miejsce zamieszkania zostało określone w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Powyższa definicja oznacza, że wyznacznikami miejsca zamieszkania jest rzeczywiste zamieszkiwanie w określonej miejscowości, a nie tylko przebywanie w tym miejscu, oraz wola tej osoby, polegająca na rzeczywistym zamiarze stworzenia centrum życiowego w konkretnej miejscowości.

Czym jest miejsce zamieszkania?

Miejsce zamieszkania tak naprawdę określa miejsce stałego pobytu danej osoby. Jak podkreśla się w orzecznictwie, sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie przesądza jeszcze o ustanowieniu miejsca zamieszkania, ponieważ konieczne jest faktyczne przebywanie w danej miejscowości, które wykazuje cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych oraz majątkowych interesów (post. NSA z 4.3.2010 r., sygn. akt I OW 189/09, Legalis; wyr. WSA w Gliwicach z 23.2.2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1131/16, Legalis). W myśl art. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym o miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przebywania) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Przebywanie to czynnik trwały, choć niekoniecznie ciągły, związany z zamiarem stałego pobytu tj. nie tymczasowego, nie okazjonalnego. Natomiast zamiar stałego pobytu musi być określony na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. O zamiarze takim świadczy to, że w danej miejscowości w danym czasie znajduje się centrum życiowe danej osoby, a więc występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej osoby, w której aktualnie koncentruje się jej życiowe centrum.

Czym jest meldunek?

Natomiast miejsce zameldowania jest pojęciem administracyjnym i ma związek z ewidencją ludności. Zameldowanie czynnością administracyjnoprawną, która potwierdza stan faktyczny związany z rzeczywistym przebywaniem osoby fizycznej w określonym miejscu. W wyroku WSA w Poznaniu z 3.11.2011 r., sygn. akt II SA/Po 543/10, Legalis, sąd stwierdził: „Ustalenie, że osoba nie figuruje w ewidencji ludności Urzędu Miasta oraz aktualnej ewidencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie świadczy jeszcze o tym, że osoba ta nie zamieszkuje w chwili wydawania decyzji w danym miejscu. Prowadzone rejestry odzwierciedlają fakt zameldowania stałego i czasowego, które nie zawsze odpowiada faktycznemu miejscu zamieszkania (art. 25 k.c.)”.

Pobyt stały według ustawy 

Pojęcie „pobyt stały” w rozumieniu przepisów ustawy oraz pojęcie „miejsce zamieszkania”, o którym mowa w art. 25, nie są zatem tożsame. Pierwsze z nich odnosi się do konkretnego adresu, np. dom lub lokal, drugie zaś jedynie do miejscowości (por. wyr. NSA z 12.6.2003 r., sygn. akt V SA 529/02, Legalis). W związku z tym można uznać osobę za zamieszkałą w rozumieniu art. 25 KC w miejscu niebędącym miejscem jej stałego zameldowania tylko wtedy, gdy jest w stanie przekonująco wyjaśnić przyczyny rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem w innym miejscu – por. wyr. WSA w Opolu z 19.7.2012 r., sygn. akt I SA/Op 183/12, Legalis: „Zameldowanie, będące kategorią prawa administracyjnego, chociaż nie przesądza o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego, niejednokrotnie stanowić będzie cenną wskazówkę przy ocenie istnienia przesłanek określonych w art. 25 k.c.”

Czy osoba na stałe mieszkająca poza granicami Polski powinna wymeldować się z wcześniejszego miejsca zamieszkania w Polsce?

W tym kontekście konieczne jest wykazanie, w jakim miejscu skupia się aktywność życiowa osoby, ponieważ zasadniczym celem administracyjnej czynności zameldowania jest odzwierciedlenie jedynie faktu przebywania (stałego lub czasowego) osoby w oznaczonym miejscu, a więc zapewnienie zgodności pomiędzy stanem faktycznym a wpisem figurującym w ewidencji ludności (wyr. WSA w Poznaniu z 3.2.2010 r., sygn. akt II SA/Po 509/09, Legalis). Ponadto orzecznictwo sądowoadministracyjne akcentuje cechę stałości, a nie przejściowości skupienia aktywności życiowej danej osoby (wyr. NSA z 9.4.2013 r., sygn. akt II OSK 479/13, NZS 2013, Nr 4, poz. 1). Tak więc w moim przekonaniu uzupełniła Pani wniosek poprawnie. Jednakże w przypadku miejsca zamieszkania za granicą Polski, zgodnie z polskimi przepisami, obywatel polski powinien się wymeldować i podlega przepisom meldunkowym obcego prawa administracyjnego w miejscu swojego nowego zamieszkania, co jest zgodne z unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 862/2007 z 11.07.2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L Nr 199, s.23). „Miejsce zamieszkania”, zgodnie z art. 2 lit. d tego rozporządzenia, to miejsce, gdzie osoba fizyczna zwykle spędza codzienny czas wolny od pracy, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi lub, jeżeli dane takie nie są dostępne, miejsce formalnego zamieszkania lub miejsce zameldowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl