Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy adres zameldowania oznacza to samo co miejsce stałego pobytu?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 04.02.2019

Od kilku lat mieszkam i pracuję za granica. Niedawno byłam w polskiej ambasadzie i złożyłam wniosek o nowy paszport. W miejscu „dokładny adres miejsca stałego pobytu” wpisałam adres, gdzie obecnie przebywam, a w miejscu „poprzedni adres stałego pobytu” wpisałam adres polski, gdzie jestem zameldowana. Czy adres zameldowania oznacza to samo co miejsce stałego pobytu? Czy powinnam zgłosić swój wyjazd z Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy adres zameldowania oznacza to samo co miejsce stałego pobytu?

Fot. Fotolia

Miejsce zamieszkania, a dokładniej miejsce stałego pobytu nie jest tym samym co miejsce zameldowania. Ona te pojęcia definiowane są przez dwa akty prawne. Miejsce zamieszkania zostało określone w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Powyższa definicja oznacza, że wyznacznikami miejsca zamieszkania jest rzeczywiste zamieszkiwanie w określonej miejscowości, a nie tylko przebywanie w tym miejscu, oraz wola tej osoby, polegająca na rzeczywistym zamiarze stworzenia centrum życiowego w konkretnej miejscowości.

 

Miejsce zamieszkania tak naprawdę określa miejsce stałego pobytu danej osoby. Jak podkreśla się w orzecznictwie, sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie przesądza jeszcze o ustanowieniu miejsca zamieszkania, ponieważ konieczne jest faktyczne przebywanie w danej miejscowości, które wykazuje cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych oraz majątkowych interesów (post. NSA z 4.3.2010 r., sygn. akt I OW 189/09, Legalis; wyr. WSA w Gliwicach z 23.2.2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1131/16, Legalis). W myśl art. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym o miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przebywania) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Przebywanie to czynnik trwały, choć niekoniecznie ciągły, związany z zamiarem stałego pobytu tj. nie tymczasowego, nie okazjonalnego. Natomiast zamiar stałego pobytu musi być określony na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. O zamiarze takim świadczy to, że w danej miejscowości w danym czasie znajduje się centrum życiowe danej osoby, a więc występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej osoby, w której aktualnie koncentruje się jej życiowe centrum.

 

Natomiast miejsce zameldowania jest pojęciem administracyjnym i ma związek z ewidencją ludności. Zameldowanie czynnością administracyjnoprawną, która potwierdza stan faktyczny związany z rzeczywistym przebywaniem osoby fizycznej w określonym miejscu. W wyroku WSA w Poznaniu z 3.11.2011 r., sygn. akt II SA/Po 543/10, Legalis, sąd stwierdził: „Ustalenie, że osoba nie figuruje w ewidencji ludności Urzędu Miasta oraz aktualnej ewidencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie świadczy jeszcze o tym, że osoba ta nie zamieszkuje w chwili wydawania decyzji w danym miejscu. Prowadzone rejestry odzwierciedlają fakt zameldowania stałego i czasowego, które nie zawsze odpowiada faktycznemu miejscu zamieszkania (art. 25 k.c.)”.

 

Pojęcie „pobyt stały” w rozumieniu przepisów ustawy oraz pojęcie „miejsce zamieszkania”, o którym mowa w art. 25, nie są zatem tożsame. Pierwsze z nich odnosi się do konkretnego adresu, np. dom lub lokal, drugie zaś jedynie do miejscowości (por. wyr. NSA z 12.6.2003 r., sygn. akt V SA 529/02, Legalis). W związku z tym można uznać osobę za zamieszkałą w rozumieniu art. 25 KC w miejscu niebędącym miejscem jej stałego zameldowania tylko wtedy, gdy jest w stanie przekonująco wyjaśnić przyczyny rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem w innym miejscu – por. wyr. WSA w Opolu z 19.7.2012 r., sygn. akt I SA/Op 183/12, Legalis: „Zameldowanie, będące kategorią prawa administracyjnego, chociaż nie przesądza o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego, niejednokrotnie stanowić będzie cenną wskazówkę przy ocenie istnienia przesłanek określonych w art. 25 k.c.”

 

W tym kontekście konieczne jest wykazanie, w jakim miejscu skupia się aktywność życiowa osoby, ponieważ zasadniczym celem administracyjnej czynności zameldowania jest odzwierciedlenie jedynie faktu przebywania (stałego lub czasowego) osoby w oznaczonym miejscu, a więc zapewnienie zgodności pomiędzy stanem faktycznym a wpisem figurującym w ewidencji ludności (wyr. WSA w Poznaniu z 3.2.2010 r., sygn. akt II SA/Po 509/09, Legalis). Ponadto orzecznictwo sądowoadministracyjne akcentuje cechę stałości, a nie przejściowości skupienia aktywności życiowej danej osoby (wyr. NSA z 9.4.2013 r., sygn. akt II OSK 479/13, NZS 2013, Nr 4, poz. 1). Tak więc w moim przekonaniu uzupełniła Pani wniosek poprawnie. Jednakże w przypadku miejsca zamieszkania za granicą Polski, zgodnie z polskimi przepisami, obywatel polski powinien się wymeldować i podlega przepisom meldunkowym obcego prawa administracyjnego w miejscu swojego nowego zamieszkania, co jest zgodne z unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 862/2007 z 11.07.2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L Nr 199, s.23). „Miejsce zamieszkania”, zgodnie z art. 2 lit. d tego rozporządzenia, to miejsce, gdzie osoba fizyczna zwykle spędza codzienny czas wolny od pracy, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi lub, jeżeli dane takie nie są dostępne, miejsce formalnego zamieszkania lub miejsce zameldowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 7 =

»Podobne materiały

Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

Były mąż „wsadził” naszego 13-letniego syna do pociągu relacji Katowice–Poznań bez mojej wiedzy i zgody. Do domu z dworca dziecko przywiózł kolega męża. Czy było to narażenie dziecka na niebezpieczeństwo?

 

Jak przyspieszyć sprawę o podział majątku?

Rozwiodłam się z mężem. Sprawa o podział majątku (wspólny) dom trwa już 3 lata, mąż robi wszystko, by ją przedłużyć. Sąd zna wartość domu, ja nie chcę tam wrócić, ale były mąż nie zgadza się na spłatę ani na sprzedaż nieruchomości. Mi bardzo zależy na przyspieszeniu sprawy, jak to zrobić?

 

Kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem

Czy są jakieś przepisy, które regulują kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem – niemowlęciem. Chodzi o to, że według mnie ojciec 3-miesięcznego dziecka nie może zabierać go poza miejsce stałego pobytu, że spotkania powinny się odbywać wyłącznie w mojej obecności.

 

Odszkodowanie za kanalizacje i wodociąg na działce bez zgody

Jestem właścicielką działki, w poprzek której przebiega uzbrojenie terenu (kanalizacja zbiorcza, wodociąg), wybudowane 5 lat temu. Działkę nabyłam w ubiegłym roku. Poprzedni właściciele poinformowali mnie, że gmina nie wystąpiła do nich z zapytaniem o zgodę na zajęcie części ich działki pod uzbrojen

 

Zameldowanie na pobyt czasowy – czy grozi wymeldowaniem z miejsca stałego pobytu?

Czy jeśli osoba zamelduje się gdzieś na pobyt czasowy, może być wymeldowania z miejsca stałego pobytu?

 

Zakres działu usług związanych z kulturą a podatek VAT

Chciałem zapytać, czy za usługę zwolnioną od podatku, określoną w ustawie o VAT, załącznik nr 4, poz. 11, ex 92 („usługi związane z kulturą”), można uznać organizację imprezy kulturalnej?

 

Nadterminowa służba wojskowa a emerytura funkcjonariusza więziennictwa

Jestem funkcjonariuszem służby więziennej od 12 lat, przed służbą służyłem 1,5 roku w zasadniczej służbie wojskowej, potem dwa lata w nadterminowej. Czy służba nadterminowa wlicza się do wysługi? Jeżeli tak, miałbym 15 lat służby i mógłbym odejść na emeryturę. Proszę o potwierdzenie, czy tak jest.

 

Wyjazd z dzieckiem do Polski z Niemiec bez zgody męża

Mieszkam w Niemczech. Mam obywatelstwo polskie, zaś mąż polsko-niemieckie. Rok temu urodziłam syna. Chcę odwiedzić rodziców w Polsce, ale mąż nie zgadza się, abym jechała z dzieckiem. Grozi, że odbierze mi prawa do syna. Twierdzi, że ma większe prawa do dziecka, ponieważ syn jest obywatelem Niemiec.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »