.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadterminowa służba wojskowa a emerytura funkcjonariusza więziennictwa

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 21.08.2018 • Zaktualizowane: 17.02.2021

Jestem funkcjonariuszem służby więziennej od 12 lat, przed służbą służyłem 1,5 roku w zasadniczej służbie wojskowej, potem dwa lata w nadterminowej. Czy służba nadterminowa wlicza się do wysługi? Jeżeli tak, miałbym 15 lat służby i mógłbym odejść na emeryturę. Proszę o potwierdzenie, czy tak jest.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nadterminowa służba wojskowa a emerytura funkcjonariusza więziennictwa

Nabycie praw emerytalnych oraz praw do innych świadczeń przysługującym funkcjonariuszom służb mundurowych

Nabycie praw emerytalnych oraz praw do innych świadczeń przysługującym funkcjonariuszom służb mundurowych reguluje ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 132 z późn. zm.).

 

Poprzez pojęcie „wysługa emerytalna”, określone w art. 3 pkt 7 ustawy, rozumie się okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej, z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, a także okresy im równorzędne, łącznie z okresami, o których mowa w art. 14 i art. 16.

 

Zgodnie zaś z ust. 2 powołanego artykułu – emerytem policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej.

Kiedy funkcjonariuszowi przysługuje emerytura policyjna?

Warunkiem przysługiwania emerytury policyjnej jest zwolnienie ze służby funkcjonariusza, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych (art. 12 ustawy). Zgodnie z art. 16 funkcjonariuszom, którzy spełniają powyższe warunki, zalicza się do wysługi emerytalnej, posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Okresami równorzędnymi ze służbą w wymienionych powyżej jednostkach jest m.in. okres służby wojskowej uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej. Pisał Pan, że przed pracą w Służbie Więziennej służył Pan 1,5 roku w zasadniczej służbie wojskowej, a następnie dwa lata w nadterminowej.

Nabycie praw emerytalnych przez żołnierza zawodowego

Nabycie praw emerytalnych oraz praw do innych świadczeń przysługującym żołnierzom zawodowym reguluje ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 2225 z późn. zm.).

 

Zasadnicza służba wojskowa to jedna z form odbywania niezawodowej czynnej służby wojskowej. Została prawnie zawieszona z dniem 1.01.2010 r. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 r., poz. 1726 z późn. zm.) w czynnej służbie wojskowej są żołnierze zawodowi.

 

Ponadto żołnierzami w czynnej służbie wojskowej w okresie do 2010 r. były osoby, które odbywały zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe i okresową służbę wojskową lub pełnią służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

 

Przyjęcie do takiej służby równoważne było z zawarciem przez żołnierza z armią kontraktu zobowiązującego go do pełnienia w wojsku służby przez ustalony w umowie czas.

Okresy służby wojskowej zaliczane do służby uprawniającej do nabycia prawa do emerytury

Zarówno okres zasadniczej służby wojskowej, jak i okres nadterminowej służby wojskowej podlega zaliczeniu do służby uprawniającej do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

 

Zgodnie z wyrokiem SA w Krakowie z dn. 02.06.2009 r., III SA/Kr 1297/08, żołnierz nadterminowej służby wojskowej w dalszym ciągu pełni zasadniczą służbę wojskową, co nie zmienia faktu, iż służba ta jest odrębnym rodzajem czynnej służby wojskowej, innym niż zasadnicza służba wojskowa (wyrok z dnia 20 lutego 1996 r., WR 15/96) Uregulowana była w uchylonych już art. 59 pkt 1 lit. a i b i 86 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – jedn. tekst: Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16).

 

W wyroku powyższym Sąd wyraził pogląd, że z „uwagi na status takiego żołnierza, określony w wielu szczegółowych przepisach, można wyrazić pogląd, że żołnierz taki nie jest ani żołnierzem pełniącym zasadniczą służbę wojskową, ani żołnierzem pełniącym służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ani też osobą spełniającą zastępczo obowiązek służby wojskowej. Nadterminowa zasadnicza służba wojskowa ma swój samodzielny byt, a żołnierz pełniący taką służbę podlega ściśle określonym specjalnie dla niej regułom prawnym – w szczególności rozporządzeniu MON.

Nadterminowa służba wojskowa

W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na to, że żołnierzem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej może zostać tylko żołnierz, który odbył już zasadniczą służbę wojskową, i spełniający warunki z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Żołnierz pełniący nadterminową zasadniczą służbę wojskową mógł ubiegać się o powołanie do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego lub do zawodowej służby wojskowej na zasadach i w trybie określonym w stosownych przepisach. Żołnierze nadterminowi pełnili również służbę na stanowiskach służbowych szeregowych zasadniczej służby wojskowej lub niektórych stanowiskach żołnierzy zawodowych.

 

Żołnierze nadterminowi, z dniem 1 stycznia 2010 roku stali się z mocy prawa – w przypadku wyrażenia zgody – żołnierzami zawodowymi.

 

Natomiast żołnierze nadterminowi, którzy nie wyrazili takiej zgody, służbę nadterminową pełnili do upływu terminu posiadanego kontraktu.

 

Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe regulacje emerytalne dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę po 31 grudnia 2012 r. W rezultacie nabędą oni uprawnienia emerytalne po 25 latach i ukończeniu 55 lat życia. Jednocześnie zachowane zostały prawa nabyte – czyli posiadanie w dniu zwolnienia z tej służby 15 lat służby w Wojsku Polskim. Dotyczy to osób, które rozpoczęły służbę wojskową przed 1 stycznia 2013 r.

 

Nadterminowa służba wojskowa została zniesiona w roku 2010. Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej w okresie do 2010 r. były osoby, które odbywały zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe i okresową służbę wojskową lub pełnią służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Tak stanowił art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Dotyczy to każdego rodzaju służby wojskowej, w tym służby zawodowej, okresowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zasadniczej służby wojskowej oraz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 4 =

23.06.2020

Trochę autor myli fakty. Otóż służba nadterminowa jest służbą zasadniczą, a nie kontraktową. Będąc żołnierzem służby nadterminowej brało się pieniądze, ale nie posiadało się statusu żołnierza kontraktowego. Jeżeli ktoś był na kontrakcie to był uznawany za żołnierza kontraktowego. Służbę nadterminową można było pełnić maksymalnie przez 4 lata, służbę kontraktową tyle razy ile "wojsko" z Tobą podpisało.

Policyjny_Tester

10.02.2019

Służba nadterminowa wlicza się do wysługi jak każdy rodzaj służby czynnej, natomiast ciekawe jest czy przy braku ciągłości np.żołnierz służby zasadniczej został nadterminowym i po zakończeniu okresu na który został podpisany wniosek poszedł do cywila, a następnie (już po wprowadzeniu nowych zasad) wrócił i podpisał kontrakt jako żołnierz zawodowy służy na nowych, czy na starych zasadach? (tj.15 czy 25 lat)?

ciekawski

12.11.2018

Mam wrażenie, że autor opinii nie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy w tym przypadku służba nadterminowa wlicza się do wysługi.

Paweł

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »