Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mogę wymeldować zięcia z mojego domu?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.06.2017

Kilka lat temu zameldowałam córkę i jej męża w moim domu. Nigdy w nim nie mieszkali, bo mieli mieszkanie służbowe. Teraz trwa sprawa rozwodowa i córka z dzieckiem wprowadziła się do mojego domu. Z tego co się orientuję jej mąż nadal mieszka w mieszkaniu służbowym. Jak mogę wymeldować zięcia z mojego domu? Czy córka powinna podać ten fakt przy następnej rozprawie? Czy przebywanie zięcia w mieszkaniu podczas widzeń dziecka może być potwierdzeniem zamieszkiwania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawy meldunkowe reguluje aktualnie ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 722). Należy pamiętać, iż zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu, nie ma natomiast wpływu na jakiekolwiek prawa do lokalu. Tym samym z samego faktu zameldowania nie można wywodzić żadnych praw do lokalu.

 

Najłatwiej byłoby, aby zięć sam się wymeldował z Pani mieszkania. Co więcej, skoro zięć nie mieszka w Pani mieszkaniu, to ciąży na nim obowiązek wymeldowania się. Potwierdza to art. 33 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, zgodnie z którym „Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się” oraz art. 25 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż pobyt stały wiąże się z przebywaniem i zamiarem przebywania w oznaczonym miejscu.

 

Niemniej, jeśli zięć dobrowolnie nie dopełni ww. obowiązku wymeldowania się, to istnieje możliwość wymeldowania go bez zgody z urzędu lub na wniosek właściciela, o czym stanowi art. 35 ww. ustawy: „Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”.

 

W celu wymeldowania zięcia należy wystąpić na drogę postępowania administracyjnego.

 

Podstawą do wydania decyzji o wymeldowaniu jest opuszczenie lokalu i niedopełnienie obowiązku wymeldowania się. Wymeldowanie będzie możliwe po ustaleniu, że osoba ta nie mieszka pod danym adresem – poświadczają to najczęściej zeznania świadków, np. sąsiadów. Nadto dobrze by było, aby w tym lokalu nie było żadnych rzeczy osoby, którą chce Pani wymeldować.

 

W celu wszczęcia procedury administracyjnej należy złożyć do prezydenta miasta (wójta, burmistrza) wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego. We wniosku należy wskazać kogo i z jakiego adresu ma nastąpić wymeldowanie, oraz od jakiego czasu osoba ta w tym lokalu nie zamieszkuje. Organ gminy musi zbadać, czy osoba, która opuściła lokal zrobiła to dobrowolnie. W tym celu zbierane są oświadczenia np. świadków. We wniosku warto więc wnieść również o przesłuchanie konkretnych sąsiadów jako świadków (tj. podać ich imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania), którzy potwierdzą, że osoba, której wniosek dotyczy, nie przebywa w przedmiotowym lokalu.

 

We wniosku należy nadto podać adres osoby wymeldowywanej, pod którym aktualnie przebywa. Jeśli nie może Pani ustalić tego adresu, wówczas we wniosku należy wskazać, że miejsce jego pobytu nie jest znane. Ustalenie adresu osoby wymeldowywanej należy do organu wymeldowującego, który w tym celu wystąpi do Centralnego Biura Adresowego i do Centralnego Rejestru Skazanych. Jeśli nadal adresu nie można ustalić – zgodnie z art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego – organ administracji publicznej występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela (kuratora) dla osoby nieobecnej, który będzie podejmował czynności w postępowaniu za tę osobę.

 

O wymeldowaniu organ orzeka w drodze decyzji.

 

Od ww. decyzji służy stronie odwołanie do właściwego wojewody za pośrednictwem wójta gminy/prezydenta/burmistrza miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli w terminie 14 dni strona nie złoży odwołania, wówczas decyzja uprawomocni się, co oznacza, że decyzja ta stanie się ostateczna.

 

Do wniosku należy również dołączyć dokument potwierdzający, iż jest Pani właścicielem przedmiotowej nieruchomości (wydruk z elektronicznej księgi wieczystej). Wniosek o wymeldowanie z urzędu musi zostać opłacony opłatą skarbową w wysokości 10 zł. Przedmiotowy wniosek może Pani złożyć w każdym czasie.

 

Organ powinien załatwić sprawę o wymeldowanie z urzędu w terminie 1 miesiąca od daty wpływu Pani wniosku, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie 2 miesięcy.

 

Moim zdaniem to, że zięć będzie przebywał w Pani mieszkaniu podczas widzeń dziecka, nie może stanowić przyczyny odmowy jego wymeldowania. Córka może podać do akt sprawy rozwodowej, iż mąż z nią aktualnie nie zamieszkuje, ani że nigdy nie zamieszkiwał w Pani mieszkaniu, mimo posiadania meldunku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 4 =

»Podobne materiały

Były właściciel domu się nie wymeldował – co zrobić?

Prawie 10 lat temu kupiłam dom, który teraz zamierzam sprzedać. Były właściciel jednak do tej pory się nie wymeldował. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Koszty wyrobienia nowego paszportu po kradzieży dokumentu

Skradziono mi paszport. Gdy starałem się o nowy, poinformowano mnie, że, oprócz kompletu potrzebnych dokumentów i potwierdzenia z policji, będzie mnie to kosztowało 140 zł. Później okazało się jednak, że muszę zapłacić 200% za wyrobienie nowego dokumentu, ponieważ niewystarczająco zabezpieczyłem pop

 

Czy osoba poszukiwana przez policję za dług alimentacyjny uzyska w konsulacie w Niemczech nowy paszport?

Mieszkam na stałe w Niemczech. Mój paszport wydany przez konsulat w Berlinie będzie ważny jeszcze tylko przez pół roku. Ostatnio zobaczyłem w internecie, że jestem poszukiwany przez policję za stare zadłużenie alimentacyjne. Czy jeśli złożę wniosek o nowy paszport w konsulacie, zostanie mi on wydany

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »