.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypłata odszkodowania AC po kradzieży auta

• Autor: Elżbieta Gołąb

Dwa tygodnie temu skradziono mój samochód, który posiadał polisę AC. Ubezpieczyciel, aby wypłacić mi odszkodowanie, wymaga ode mnie m.in. decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, którą mogę otrzymać dopiero, gdy policja zakończy sprawę (a to, jak wiadomo, może trochę potrwać). Czy firma ubezpieczeniowa nie powinna mi niezależnie od tego wypłacić pieniędzy w ciągu 30 dni od zgłoszenia kradzieży? Jakich dokumentów zgodnie z prawem może wymagać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypłata odszkodowania AC po kradzieży auta

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. autocasco, OC przewoźnika czy też OC w życiu prywatnym, termin zakończenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 817 Kodeksu cywilnego „ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody”. Zgodnie z § 3 przywołanego artykułu „umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać inne terminy, lecz tylko takie, które są korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niż terminy określone w przepisach kodeksu cywilnego”. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) „jeżeli zakład ubezpieczeń nie zachowa terminu wypłaty odszkodowania przewidzianego w umowie, lub też w kodeksie cywilnym, jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemożności zaspokojenia zgłaszanych roszczeń”.

 

W przypadku wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do świadczenia przysługują odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przewiduje innej wysokości odsetek.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawiadomienie o szkodzie a termin wypłaty odszkodowania

Reasumując, ubezpieczenie z AC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o szkodzie pod warunkiem, że wszystkie okoliczności zostały wyjaśnione – co faktycznie oznacza, że szkoda została stwierdzona. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, od kiedy szkoda została stwierdzona. Takim stwierdzeniem szkody może być np. zaświadczenie z policji o zakończeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu potwierdzające, że faktycznie doszło do kradzieży pojazdu objętego ubezpieczeniem AC („w sytuacji, gdy ubezpieczyciel poweźmie uzasadnione wątpliwości co do powstania szkody w majątku ubezpieczonego, uprawniony jest do powstrzymania się ze spełnieniem swego świadczenia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości” – wyrok Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, z dnia 15.06.2000 r., sygn. akt II CKN 284/260).

Utrata auta na skutek kradzieży a wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela

Co do dokumentów, jakich wymaga ubezpieczyciel, są one opisane w ogólnych warunkach umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeń. Towarzystwo może je kształtować w sposób dowolny (byle nie były one sprzeczne z prawem lub niemożliwe). Podpisując umowę ubezpieczenia, zaakceptował Pan warunki ubezpieczenia. Nie ma przepisów ogólnych, które by regulowały tę kwestię – mogą one być regulowane dowolnie przez strony, zgodnie z zasadą swobody umów. Nie znając OWU Pańskiego ubezpieczenia, nie mogę wypowiedzieć się, jakich dokumentów tak naprawdę może żądać Pański ubezpieczyciel. Odpowiedzi szukać należy w zapisach ogólnych warunków umowy. Wymagane dokumenty mogą różnić się między sobą w zależności od ubezpieczyciela, ponieważ każdy ma swój własny wzór umowy.

 

Ponieważ prokuratura nadal prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży Pańskiego pojazdu, a termin jego zakończenia jest trudny do przewidzenia, proszę wystąpić do organów policji o wydanie zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia kra dzieży tego pojazdu. Zaświadczenie takie (na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów) wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie, dowodem rejestracyjnym pojazdu, kartą pojazdu (jeżeli była wydana) oraz oświadczeniem złożonym przez właściciela pojazdu po odpowiedzialnością karną, w którym oświadcza, że jego pojazd został ukradziony, stanowi podstawę do dokonania wyrejestrowania pojazdu przez właściwy wydział komunikacji. Zaświadczenie to powinno być wydane (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, art. 217) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku o jego wydanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Gołąb

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje, źle wykonane usługi, wadliwe towary). Dzięki 3-letniej pracy w biurze powiatowego rzecznika konsumentów zna prawo konsumenckie nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Udziela porad również z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego i rodzinnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu