Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasądzenie zwrotu kosztów a nieprawomocny wyrok

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 31.03.2011

Wyrokiem sądu sprzed dwóch miesięcy zostałem uznany za sprawcę kolizji drogowej. Zasądzono ode mnie na rzecz oskarżyciela posiłkowego zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok nie jest prawomocny, ponieważ oskarżyciel złożył odwołanie. Tymczasem dostałem od adwokata poszkodowanego wezwanie do zwrotu zasądzonych kosztów wraz z odsetkami. Czy muszę zapłacić te pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Procedura cywilna i karna ustanawiają słuszną zasadę, że wygrywającemu proces (uniewinnionemu) należy się zwrot kosztów, w tym prawnika prowadzącego sprawę. Ustawa adwokacka i radcowska przewidują, że opłaty za usługi prawników ustala umowa z klientem. Zgodnie natomiast z rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej przydzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) wynagrodzenia adwokatów i radców zwracane są według stawek ustalonych dla spraw prowadzonych z urzędu (takich, w których państwo przyznaje prawnika osobom najuboższym i płaci za niego). Mogą być one podniesione do sześciokrotności stawki minimalnej. Takie podwyższenie musi być uzasadnione, np. zawiłością sprawy czy zwiększonym wkładem pracy adwokata.

 

Oskarżycielowi posiłkowemu przysługuje zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego od oskarżonego, co do którego wydany został wyrok skazujący. Art. 627 Kodeksu postępowania karnego stanowi, że „od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego”. W świetle uchwały z dnia 10.09.1970 r. (sygn. akt VI KZP 20/70, OSNKW 1970, z. 12, poz. 167), podobnie jak innych uchwał Sądu Najwyższego (np. uchwały z dnia 10.09.1970 r., sygn. akt VI KZP 31/70, OSNKW 1971, z. 1, poz. 13 i uchwały z dnia 28.03.1979 r., sygn. akt VII KZP 50/78, OSNKW 1979, z. 5, poz. 49), niewątpliwe jest to, że koszty zastępstwa adwokackiego, wyłożone przez oskarżyciela posiłkowego, powinien ponieść skazany. Do osoby, której postępowanie zostało warunkowo umorzone, stosuje się takie same zasady jak do osoby skazanej, gdyż warunkowe umorzenie postępowania karnego nie oznacza uniewinnienia, lecz właśnie uznanie, że dana osoba – oskarżony – popełniła zarzucany jej czyn.

 

Sąd nie określa w wyroku terminu zapłaty kwoty zasądzonej tytułem zwrotu. Zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego staje się wymagalny z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, które stosownie do art. 363 Kodeksu postępowania cywilnego staje się prawomocne, jeśli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Jeżeli więc orzeczenie sądu stało się prawomocne, to należy uznać, iż z tą chwilą wymagalny stał się również zasądzony tym orzeczeniem zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W konsekwencji strona, która przegrała postępowanie, powinna zwrócić stronie przeciwnej zasądzone koszty zastępstwa procesowego niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia.

 

Czyli reasumując – jeżeli wyrok w Pańskiej sprawie nie jest prawomocny, to adwokat oskarżyciela posiłkowego nie może żądać skutecznie zwrotu kosztów procesu ani naliczać odsetek za zwłokę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki