.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakaz wtórnych podziałów a sprzedaż części działki

• Autor: Elżbieta Gołąb

Jestem właścicielem działki, na której stoi budynek (80%) oraz dobudówka (20%). Mam kupca na tę dobudówkę, który zresztą od lat dzierżawi ją ode mnie pod działalność. Miejscowy plan zagospodarowania wszedł w życie dwa lata temu, kiedy jeszcze miałem podpisaną z miastem dzierżawę wieczystą, a rok później wykupiłem tę ziemię na własność. Czy zakaz wtórnych podziałów przy prywatnym właścicielu mam tak samo dosłownie rozumieć? W jaki sposób podejść do tej sprzedaży?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakaz wtórnych podziałów a sprzedaż części działki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawą planowania przestrzennego w gminie. Plan ten jest aktem prawa miejscowego i jako taki stanowi zgodnie z Konstytucją RP źródło prawa (na terenie obszaru danej gminy). Plan uchwala rada gminy na podstawie wcześniej uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedurę uchwalania planu i jego zawartości określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb:

 

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 • linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
 • tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
 • granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 • zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
 • tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
 • granice obszarów: zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, przekształceń obszarów zdegradowanych.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakaz wtórnego podziału

Ponieważ na terenie, na którym znajduje się Pańska nieruchomość, obowiązuje zakaz wtórnego podziału, nie może Pan wydzielić działki, by później móc ją sprzedać.

 

Nie może Pan ustanowić użytkowania wieczystego na czyjąś rzecz. Grunt w użytkowanie wieczyste może być ustanowiony zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tylko na gruntach należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, nie osób fizycznych.

 

Jedyne, co Pan może zrobić, to sprzedać udział procentowy w nieruchomości, a później dokonać zniesienia współwłasności albo dokonać ustanowienia odrębnej własności lokalu i później ten lokal zbyć temu, kto go aktualnie od Pana dzierżawi. Ustanowienia odrębnej własności lokalu dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Gołąb

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje, źle wykonane usługi, wadliwe towary). Dzięki 3-letniej pracy w biurze powiatowego rzecznika konsumentów zna prawo konsumenckie nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Udziela porad również z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego i rodzinnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu