.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odprawa po wypowiedzeniu umowy i odprawa emerytalna

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Mam 35-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela. Od 10 lat jestem wicedyrektorem szkoły. Z końcem roku szkolnego kończy się kadencja dyrektora, a co za tym idzie, także moja. W nowej organizacji roku dyrektor wykazał brak godzin dla mnie z uwagi na powrót nauczycielki z urlopu macierzyńskiego. Prawdopodobnie dyrektor wypowie mi pracę. Mam prawo do emerytury. Moje pytanie dotyczy odprawy. Jeśli dyrektor wypowie mi pracę z ostatnim dniem sierpnia i dostanę odprawę 6-miesięczną, czy mogę od 1 września przejść na emeryturę i otrzymać odprawę emerytalną? Jeśli tak, to kto wypłaci mi tę odprawę, skoro nie będę już pracownikiem szkoły?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) – dyrektor szkoły, w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.

 

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zgodnie z art. 87 KN – nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

Zgodnie z art. 87 KN odprawę emerytalną może otrzymać nauczyciel, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

nabył prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę,

nie otrzymał z tego tytułu odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 28 KN.

 

Warunkiem koniecznym otrzymania odprawy emerytalnej jest faktyczne ustanie stosunku pracy związane z przejściem na emeryturę. Nauczycielowi, który po nabyciu uprawnień emerytalnych i przyznaniu świadczenia kontynuuje zatrudnienie, nie przysługuje więc prawo do odprawy emerytalnej.

 

Między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę musi istnieć związek przyczynowy. W wyroku z dnia 28 lipca 1999 r. (I PKN 174/99) Sąd Najwyższy uznał, że wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu, na jaki zawarto umowę o pracę, nie wyklucza jego związku z przejściem na emeryturę. Związek rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę może mieć charakter przyczynowy, czasowy, funkcjonalny albo mieszany.

 

Przejście na emeryturę nie musi być jedyną, wyłączną i bezpośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Odprawa przysługuje bowiem z uwagi na fakt przejścia na emeryturę, niezależnie od przyczyn, które legły u podstaw rozwiązania stosunku pracy. Przejście na emeryturę powinno zbiegać się w czasie z rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Prawo do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania nie wyklucza więc prawa do odprawy emerytalnej.

 

Odprawa emerytalna i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy są niezależne od siebie. Jeśli zaistnieją jednocześnie przyczyny wskazane w art. 20 ust. 1 i art. 87 ust. 2 KN, nauczyciel otrzyma dwie odprawy.

 

Słowem, jeśli w dniu 31 sierpnia rozwiąże się Pani umowa o pracę i z dniem 1 września przejdzie Pani na emeryturę, to odprawa emerytalna będzie Pani przysługiwała i wypłacić ją powinna szkoła, w której Pani pracowała.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu