.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i emerytura w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 27.12.2019

W bieżącym roku osiągnąłem wiek emerytalny i wystąpiłem o emeryturę na postawie: ukończonych studiów, służby wojskowej oraz mojej pracy w Polsce w latach 1978 do 1988. Mój wniosek do ZUS-u został przyjęty do realizacji. Od lat 90. ubiegłego wieku przebywam i pracuję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które mają z Polską podpisaną umowę o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Emiraty są dla mnie „centrum interesów życiowych”. Czy w przypadku pobierania emerytury w kraju nie wchodzę w kolizję z prawem podatkowym w Polsce? Jeśli tak, to czy mogę wstrzymać otrzymywanie emerytury do czasu powrotu do kraju na stałe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i emerytura w Polsce

Fot. Fotolia

Opodatkowanie polskiej emerytury

Kwestie ustalenia miejsca opodatkowania polskiej emerytury w przedstawionym przez Pana przypadku należy rozpatrywać w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. 

 

Jak stanowi art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy PIT, „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Rezydentura w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Jak wskazał Pan w opisie sytuacji, na stałe mieszka Pan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i tam też znajduje się Pana ośrodek interesów życiowych. Oznacza to, że w świetle przepisów podatkowych jest Pan rezydentem Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Zgodnie z treścią art. 4a ustawy PIT „przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska”.

 

W kontekście miejsca opodatkowania emerytur należy wskazać na treść art. 20 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Opodatkowanie Polskiej emerytury w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

„Artykuł 20. Emerytury i renty

 

1. Z uwzględnieniem postanowień artykułu 21 ustęp 2, renty, emerytury i inne podobne wynagrodzenia, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

2. Użyte w niniejszym artykule określenia »emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia« oznaczają cyklicznie wypłacane świadczenia z tytułu pracy najemnej wykonywanej przed przejściem na emeryturę lub z tytułu odszkodowania za wypadki i szkody poniesione w związku z wcześniejszą pracą najemną”.

 

Jak zatem wynika z powyższego przepisu, wszelkie emerytury które otrzymuje osoba mieszkająca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podlegają opodatkowaniu w tym państwie. W rezultacie wartość emerytury wypłaconej przez polskie organy nie podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz w całości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wypłacanie polskiej emerytury osobom mieszkającym za granicą

Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę na kwestię wypłacania emerytur polskich osobom mającym miejsce zamieszkania za granicą. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów emerytury takie wypłacane są na zagraniczny rachunek bankowy wyłącznie do krajów, z którymi Polska zawarła dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Niestety taka umowa nie została zawarta z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

 

W rezultacie osobie uprawnionej do emerytury lub renty z ZUS mieszkającej w państwie trzecim świadczenia wypłacane są na rachunek świadczeniobiorcy w Polsce lub osobie upoważnionej przez niego do odbioru świadczenia, która mieszka w Polsce. Brak jest natomiast podstaw prawnych do transferu tych świadczeń do miejsca zamieszkania emeryta/rencisty. Oznacza to, że ZUS wypłaci Panu emeryturę na polski rachunek bankowy. Naturalnie nie ma przeszkód, aby z polskiego rachunku bankowego przelał Pan kwotę emerytury na zagraniczny rachunek bankowy. Jak już wskazałem, taka emerytura będzie w całości opodatkowana w ZEA według tamtejszych stawek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »