Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbywanie w Polsce kary orzeczonej w Anglii

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 28.03.2011

Mój kuzyn został zatrzymany w Anglii za próbę przemytu dużej ilości narkotyku (70 kg konopi indyjskiej, 230 kg amfetaminy). Sąd angielski skazał go na 10 lat pozbawienia wolności. Chciałabym mu pomóc, więc zastanawiam się, czy możliwe jest odbywanie kary w Polsce. Jak wygląda procedura przeniesienia do polskiego zakładu karnego? Czy w Polsce kuzyn ma szansę na krótsze więzienie? Po jakim czasie może starać się o warunkowe zwolnienie? Czy wpływ na wymiar kary ma fakt, że kuzyn wcześniej nie miał konfliktów z prawem? Czy adnotacja o angielskim wyroku znajdzie się w kartotece kuzyna w KRK?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie kary pozbawienia wolności z państwa skazania do państwa wykonania kary regulują następujące przepisy: konwencja o przekazywaniu osób skazanych sporządzona w Strasburgu 21 marca 1983 r., art. 608 i następne Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) oraz art. 114 Kodeksu karnego.

 

Zgodnie z art. 608 K.p.k. „w razie prawomocnego skazania obywatela polskiego przez sąd państwa obcego na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu tego państwa z wnioskiem o przejęcie skazanego albo osoby, wobec której orzeczono środek, w celu wykonania kary pozbawienia wolności w Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Ponieważ zarówno Polska, jak i Wielka Brytania są sygnatariuszami konwencji strasburskiej, jeżeli minister sprawiedliwości wystąpi o przekazanie Pani kuzyna do wykonania kary w Polsce, rząd angielski powinien to uczynić.

 

Z żądaniem przejęcia Pani kuzyna mogą wystąpić również władze angielskie. Zgodnie bowiem z przepisami konwencji państwo skazania powinno poinformować skazanego o wynikającej z konwencji możliwości wykonania kary w swoim kraju i jeżeli skazany wyrazi zgodę, państwo powinno poinformować o tym państwo, którego skazany jest obywatelem, niezwłocznie po uprawomocnieniu się skazującego orzeczenia.

 

Zgodnie z art. 608 K.p.k. wystąpienie z wnioskiem o przejęcie skazanego oraz o przejęcie orzeczenia do wykonania musi zostać poprzedzone uzyskaniem przez ministra sprawiedliwości postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania. Wydanie postanowienia w tym przedmiocie należy do kompetencji sądu okręgowego, w którego okręgu skazany ostatnio stale mieszkał lub czasowo przebywał.

 

Konwencja strasburska przewiduje dwa tryby przejęcia kary do wykonania.

 

„Właściwe organy państwa wykonania powinny:

 

  1. bądź wykonywać karę, w dalszym ciągu uwzględniając modyfikacje wynikające z prawa państwa przejmującego,
  2. bądź w drodze postępowania przekształcić skazanie w orzeczenie państwa wykonania, zastępując karę wymierzoną w państwie skazania karą przewidzianą przez prawo państwa wykonania za takie samo przestępstwo” (art. 9 ust. 1 konwencji).

 

„W wypadku wykonywania kary w dalszym ciągu państwo wykonania generalnie jest związane rodzajem i wymiarem kary w orzeczeniu skazującym„. Konwencja wskazuje tu jednak, że „jeżeli rodzaj lub wymiar kary są niezgodne z ustawodawstwem państwa wykonania lub jeżeli ustawodawstwo tego wymaga, państwo wykonania może w drodze orzeczenia sądowego dostosować karę do kary przewidzianej przez jego prawo za przestępstwo tego samego rodzaju” (art. 10 konwencji).

 

Jeżeli dochodzi do przejęcia wykonania kary z jej przekształceniem, organy państwa przejmującego są związane ustaleniami stanu faktycznego, wynikającymi w sposób wyraźny lub dorozumiany z orzeczenia wydanego w państwie skazania.

 

Sąd okręgowy, do którego zwraca się minister sprawiedliwości o wydanie postanowienia, w przedmiocie dopuszczalności przejęcia ma obowiązek badać, który z trybów, jakie przewiduje konwencja sporządzona w Strasburgu – ma możliwość zastosować, co wiąże się z koniecznością ustalenia tego, czy państwo skazania złożyło zastrzeżenia ogólnego (art. 3 ust. 3 konwencji mówi, że „każde państwo w chwili podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, przez złożenie oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, może zastrzec, że zamierza wyłączyć stosowanie w odniesieniu do innych państw jednej z procedur określonych w art. 9 ust. 1 lit. a) lub b)”).

 

Jeżeli dojdzie do przejęcia wykonania kary zgodnie z art. 611 K.p.k., sąd polski określi kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego oraz karę podlegającą wykonaniu.

 

Pani kuzyn w Anglii za przemyt narkotyków został skazany na 10 lat pozbawienia wolności.

 

W polskim prawie przemyt narkotyków penalizuje w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani art. 55 ust. 1, który przewiduje maksymaląa karę za to przestępstwo w wysokości 5 lat pozbawienia wolności: „kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5”.

 

Przejmując karę do wykonania w Polsce, sąd, mając na uwadze art. 10 ust 2 konwencji, powinien wiec obniżyć orzeczoną karę do lat 5. Na taki obowiązek wskazał Sąd Najwyższy, orzekając, że „przy określaniu, w trybie art. 611c § 1 KPK, kary podlegającej wykonaniu po przejęciu orzeczenia do wykonania – sąd związany jest górną granicą zagrożenia oznaczoną w przepisie określającym typ przestępstwa” (postanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna, z dnia 08.12. 2004 r., sygn. akt V KK 344/04).

 

W przypadku przejęcia wykonania kary z jej przekształceniem sąd będzie prowadził postępowanie, tak jakby przestępstwo miało miejsce z Polsce, opierając się na zasadach wymiaru kary przewidzianych w polskim Kodeksie karnym – czyli wymierzając karę, powinien uwzględnić fakt, iż Pani kuzyn nie był wcześniej skazany.

 

W przypadku przejęcia wykonania kary będzie ona wykonywana na podstawie polskich przepisów, co oznacza, że zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu karnego Pani kuzyn będzie mógł zostać warunkowo zwolniony po odbyciu polowy kary.

 

Jeśli zaś chodzi o wpis do KRK, to zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w rejestrze gromadzi się dane o osobach prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych. Czyli mimo skazania w Anglii informacja o skazaniu znajdzie się w krajowym rejestrze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus IX =

»Podobne materiały

Odszkodowanie za straty powstałe na polu w wyniku prac gazowni

Zakład gazowniczy prowadził na moim polu uprawnym prace budowlane i konserwatorskie (ciężki, duży sprzęt, mnóstwo pracowników itp.). Powierzchnia ok. 15 arów w związku z tym była wyłączona z uprawy. Biegły wycenił straty za plony, czyli odszkodowanie, na 600 zł, co wydaje mi się za niską kwotą.

 

Odstępne przy cesji leasingu

Podpisuję umowę leasingową na przejęcie maszyny od innej firmy. Firma zdająca maszynę żąda ode mnie odstępnego w wysokości różnicy między ceną rynkową tej maszyny a wartością mojej umowy leasingowej. Czy ma prawo do tego żądania?

 

Odrzucenie zadłużonego spadku przez dzieci mieszkające za granicą

Zmarł mój brat, pozostawiając po sobie same długi. Spadek odrzuciła żona brata, potem nasza matka, następnie ja. Pozostały jeszcze moje dzieci (dwójka). Szkopuł w tym, że mieszkamy na stałe w Holandii, ale dzieci ze względu na mnie mają (niejako z urzędu) obywatelstwo polskie, ich ojciec jest Holend

 

Stosowanie urządzeń do podsłuchu

Jakiś czas temu rozstałem się ze swoją partnerką. Założyłem podsłuch w jej mieszkaniu – mikrofon objętościowy. Obecnie podsłuch został przez nią wykryty. Co mi grozi za taki czyn?

 

Posiadanie marihuany – czy mam szansę na umorzenie postępowania?

Kiedy zatrzymała mnie policja, miałam przy sobie 1 gram marihuany (wcześniej nigdy nie byłam karana). Dobrowolnie poddałam się karze, ale teraz uważam, że kara ustalona z prokuratorem jest zbyt surowa. Czy w mojej sytuacji istnieje możliwość umorzenia postępowania? Posiedzenie sądu w mojej sprawie o

 

List z niewielką ilością marihuany a konsekwencje dla nadawcy

Pracowałem w Holandii ostatnie kilka lat. Na pamiątkę wysłałem do Polski na adres rodziców odrobinę marihuany (niecałe 0,2 g). Kilka dni temu funkcjonariusze służby celnej (wraz z psem) zapukali do mieszkania rodziców i je przeszukali, nic nie znajdując. Dodam, że zostawiłem zaadresowaną kopertę pod

 

Rezygnacja ze studiów wojskowych i obowiązek zwrotu kosztów

Obecnie jestem studentem Wojskowej Akademii Technicznej, ale zamierzam zrezygnować ze studiów wojskowych. Wiem, że będę musiał zwrócić sporą sumę uczelni. Czytałem, że rektor–komendant może na wniosek studenta umorzyć te koszty. Czy mam na to szansę? Co powinienem zrobić?  

 

Nieusunięcie braków formalnych pozwu w wyznaczonym terminie

Dwa miesiące temu dostałam wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu przez uzupełnienie dokumentacji. Wezwanie odebrałam i zapomniałam o nim. Kilka dni temu otrzymałam zarządzenie o zwrocie pozwu z powodu nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie (7 dni). Czy mogę to jakoś odkręcić i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »