.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyrok skazujący dla pracownika w instytucji samorządowej, czy sąd poinformuje pracodawcę?

Zostałem skazany wyrokiem sądu z art. 278 § 5 i art. 275 § 1 Kodeksu karnego. Ukarano mnie karą grzywny. Jestem zatrudniony na stanowisku asystenta w muzeum, które jest instytucją samorządową. Czy w związku z tym informacja o moim wyroku zostanie przekazana pracodawcy? Znam treść art. 21 K.p.k., lecz nie wiem, czy ma on zastosowanie do piastowanego przeze mnie stanowiska. Mowa w nim jest o funkcjonariuszu publicznym. Jakie jest prawdopodobieństwo, że mój pracodawca zostanie powiadomiony o wyroku sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyrok skazujący dla pracownika w instytucji samorządowej, czy sąd poinformuje pracodawcę?

Postępowanie wobec osoby skazanej po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu karnego

W pierwszej kolejności musimy odwołać się do przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.), a konkretnie do przepisów art. 180-183 K.k.w. Przepisy te regulują postępowanie wobec osoby skazanej po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu karnego, niezależnie od tego, jaka kara została wymierzona i za jakie przestępstwo. Zgodnie z tymi przepisami:

 

  1. Sąd przesyła odpis wyroku – w razie orzeczenia wobec osoby zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu – właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód. Jeżeli skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub inne odpowiedzialne stanowisko, sąd przesyła odpis wyroku również właściwej jednostce nadrzędnej.
  2. Sąd przesyła odpis wyroku – w razie orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej – odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego lub dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej objętej zakazem.
  3. Sąd przesyła odpis wyroku jednostce Policji, a także odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca pobytu skazanego – w razie orzeczenia zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
  4. Sąd przesyła odpis wyroku komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego – w razie orzeczenia zakazu wstępu na imprezę masową,
  5. Sąd przesyła odpis wyroku ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego – w razie orzeczenia zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
  6. Sad przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego – w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd zawiadamia ponadto pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony.
  7. Sąd zawiadamia zrzeszenia zawodowe, stowarzyszenia, związki lub cechy albo inne organizacje gospodarcze, o orzeczeniu zakazu wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli skazany, w związku z wykonywanym przez siebie zawodem lub prowadzeniem określonej działalności gospodarczej, należy do zrzeszenia zawodowego, stowarzyszenia, związku lub cechu albo innej organizacji gospodarczej.

 

Poza tymi przypadkami sąd nie zawiadamia z urzędu pracodawcy o wyroku orzeczonym wobec pracownika. Oczywiście od takiego zawiadomienia trzeba odróżnić Krajowy Rejestr Karny, w którym gromadzi się dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, wykroczenia.

 

Zawiadomienie o wszczęciu i o ukończeniu postępowania

Należy także zaznaczyć, że przepisem szczególnym jest art. 21 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.), zgodnie z którym – o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób. Prokurator zawiadamia również o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym, a o wszczęciu postępowania przeciw innym osobom, jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny. Obowiązek ten spoczywa na organie, którego decyzja kończy postępowanie prawomocnie. W postępowaniu przygotowawczym będzie to prokurator, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, zaś w postępowaniu jurysdykcyjnym – właściwy sąd.

 

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez samorząd województwa. Tak więc jest Pan pracownikiem samorządowym, a więc w moim przekonaniu ma do Pana zastosowanie art. 21 K.p.k.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Funkcjonariusz publiczny

Zgodnie z art. 115 § 13 Kodeksu karnego (K.k.) – funkcjonariuszem publicznym jest m.in. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Szczególne regulacje zawarte są w ustawie o pracownikach samorządowych. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania bądź umowy o pracę na stanowisku urzędniczym nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym po skazaniu za umyślne przestępstwo

Zgodnie z art. 6a tej ustawy o pracownikach samorządowych – w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, wicemarszałka województwa, członka zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika samorządowego odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.

 

Przepis ten wyłącza możliwość zastosowania art. 52 Kodeksu pracy – rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika – w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu skazującym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W innych przypadkach, jeżeli przestępstwo uniemożliwia dalsze zatrudnienie na danym stanowisku, czyli gdy istnieje związek pomiędzy przestępstwem a zajmowanym stanowiskiem możliwe jest zwolnienie na podstawie art. 52 K.p.

 

Poza regulacją wskazaną w art. 21 K.p.k. nie ma regulacji dotyczących możliwości sprawdzenia przez pracodawcę faktu skazania pracownika. Niewątpliwie w przypadku osoby zatrudnionej w instytucji samorządowej organ postępowania karnego ma obowiązek zawiadomić przełożonego o prawomocnym zakończeniu postępowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu