Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieświadome odjechanie z miejsca kolizji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.07.2013

Dostałem wezwanie na policję w związku z kolizją drogową. Gdy przyjechałem na komisariat, dowiedziałem się, że wyjeżdżając z parkingu, uderzyłem lekko inny samochód. Nie mając o tym pojęcia, odjechałem z miejsca zdarzenia. Na miejscu, jak się okazało, był świadek, który spisał numer rejestracyjny mojego auta. Policjanci nie chcieli mi uwierzyć, że nie byłem świadomy kolizji. Co mam teraz robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieświadome odjechanie z miejsca kolizji

Spowodowanie kolizji i oddalenie się z miejsca zdarzenia

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że brał Pan udział w kolizji drogowej, o której dowiedział się Pan z zawiadomienia policji, albowiem nie miał Pan świadomości o uderzeniu w inny samochód. Odjechał Pan z miejsca zdarzenia, gdyż nie wiedział Pan o nim.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 86 Kodeksu wykroczeń (K.w.), zgodnie z którym:

 

„§ 1 Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

 

Dla odpowiedzialności z art. 86 K.w. konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego i przezornego oraz stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych przypadkach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność polegaja na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003).

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2003 r. (sygn. akt III KK 156/2003): „o prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą”.

Opinia biegłego w celu ustalenia winnego kolizji

Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie winien Pan złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych w celu ustalenia, czy uszkodzenia, które powstały w samochodzie należącym do poszkodowanego, mogły zostać spowodowane pojazdem należącym do Pana. Zasadne jest także rozpoznanie terenu w celu ustalenia, czy zdarzenie nie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring miejski lub kamerę przemysłową podmiotu gospodarczego.

 

Dopuszczenie dowodu z nagrania umożliwi dopiero wskazanie, czy mógł mieć Pan świadomość kolizji, czy też nie. O ucieczce można bowiem mówić dopiero w sytuacji, kiedy sprawca kolizji ma świadomość jej spowodowania.

 

Pragnę nadto poinformować o treści art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym: „zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia”.

Oddalenie się z miejsca kolizji a roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 43 pkt 4 tej ustawy, zgodnie z którym zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia

 

„Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, chociaż niewątpliwie pozostaje w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia OC, nie jest »roszczeniem z umowy ubezpieczenia« w rozumieniu tego przepisu. Ponadto jednolitość regulacji regresu nietypowego w art. 43 ustawy przemawia przeciwko różnicowaniu podstaw prawnych terminów przedawnienia roszczeń przeciwko ubezpieczającym (art. 819 § 1 k.c.) i innym ubezpieczonym, niebędącym stroną umowy ubezpieczenia (art. 118 k.c.). W konsekwencji, skoro nie zachodzą podstawy do stosowania w/w przepisów szczególnych, termin przedawnienia roszczenia zakładu ubezpieczeń do ubezpieczonego sprawcy szkody powinien być ustalany zgodnie z treścią art. 118 in fine k.c., zgodnie z którym roszczenie ubezpieczyciela jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedawnia się w terminie 3 lat od dnia wypłaty odszkodowania poszkodowanemu” (B. Janiszewska, Przedawnienie roszczenia zwrotnego ubezpieczyciela przeciwko ubezpieczonemu sprawcy szkody komunikacyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2007, nr 1, s. 24).

 

Jeśli ubezpieczyciel udowodnieni Panu ucieczkę z miejsca zdarzenia, to ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego ubezpieczenia.

 

Sytuacja, z którą może się Pan spotkać w niedalekiej przyszłości, jest w ostatnim czasie bardzo często spotykana w praktyce.

 

Mając powyższe na uwadze, należy dokładnie przeanalizować okolicę miejsca zdarzenia i sprawdzić, czy nie ma tam żadnej kamery, albowiem wówczas możliwe będzie udowodnienie, że nie zbiegł Pan po kolizji, ale odjechał Pan nieświadomy tego zdarzenia, a tym samym ubezpieczycielowi nie będzie przysługiwało prawo regresu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus jeden =

»Podobne materiały

Stłuczka na parkingu, oddalenie się z miejsca wypadku i żądanie regresowe ubezpieczyciela

Rok temu zdarzyła mi się stłuczka na parkingu – wyjeżdżając z parkingu, zarysowałam nieznacznie inne auto. Nie było w pobliżu właściciela pojazdu, więc odjechałam. Po jakimś czasie zostałam wezwana na policję i ukarano mnie mandatem w wysokości 200 zł (przyjęłam go i zapłaciłam) na podstawie a

 

Szkoda parkingowa

Dostałam wezwanie na komisariat w sprawie szkody parkingowej, którą rzekomo spowodowałam (ponoć wyjeżdżając z parkingu, zarysowałam inny samochód, jednak nic nie poczułam i odjechałam). Czy powinnam przyjąć mandat? Jak się zabezpieczyć przed ewentualnym roszczeniem regresowym ubezpieczyciela?

 

Odzyskanie pieniędzy od byłej dziewczyny

Pożyczyłem mojej byłej dziewczynie 16 000 zł. Umowa została zawarta ustnie, a pożyczona kwota miała zostać oddana po tygodniu. Minął już prawie rok. Była dziewczyna nie chce oddać pieniędzy. Jedynym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Jakie mam szanse na odzyskanie pieniędzy od byłej dzie

 

Oświadczenie o przyznaniu się do winy po kolizji

Kiedy wykonywałam manewr wyprzedzania, jadący przede mną opel bez zasygnalizowania skrętu w lewo wjechał na mój pas (jak się później okazało, jechał na znajdujący się obok plac budowy). Zaczęłam hamować, ale było już za późno i doszło do kolizji. Natychmiast zbiegli się robotnicy, którzy zaczęli krz

 

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne

Z końcem roku szkolnego, tj. 31 sierpnia, chciałabym skorzystać z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Będę miała 56 lat i 35-letni staż pracy pedagogicznej. Czy przebywając na tej emeryturze, mogę prowadzić działalność gospodarczą typu gabinet terapii dzieci z zaburzeni

 

Ucieczka z miejsca kolizji

Byłam na delegacji w Niemczech. Parkowałam po ciemku i uderzyłam w inny samochód. Zdenerwowana pojechałam w inne miejsce, ale zaraz wróciłam na miejsce zdarzenia. Uderzonego samochodu już tam nie było. Następnego dnia, gdy wsiadałam do auta, zatrzymał mnie właściciel uszkodzonego pojazdu – oka

 

Niezamówiona informacja handlowa

Chciałabym się dowiedzieć, jak według polskiego prawa wygląda kwestia dopuszczalności wysyłania niezamówionej informacji handlowej w następującej sytuacji. Mam zamiar wysłać potencjalnym klientom zgodę na przesłanie swojej oferty; dopiero jeśli ją wyrażą, otrzymają informacje na temat mojej firmy. D

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »