.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przeniesienie pacjenta ze szpitala do hospicjum

• Data: 24-03-2024 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Pacjent chory na nowotwór, przebywający obecnie w szpitalu, został zakwalifikowany do opieki paliatywnej. Lekarze sugerują, że należy znaleźć mu miejsce w hospicjum. Nasi znajomi twierdzą jednak, że to szpital powinien załatwić wszystkie formalności i przenieść pacjenta bezpośrednio do hospicjum, w przeciwnym wypadku pacjent po wypisaniu ze szpitala będzie musiał czekać w kolejce na miejsce w placówce. Jest osobą starszą i mieszka sam, ale nie może funkcjonować samodzielnie, a rodzina nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków i stałej, fachowej opieki. Czy znajomi mają rację? W jaki sposób załatwić opiekę paliatywną w hospicjum?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przeniesienie pacjenta ze szpitala do hospicjum

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki paliatywnej

Trzeba wiedzieć, że hospicjum jest zakładem opiekuńczo-leczniczym, gdzie świadczona opieka jest opieką paliatywną. Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby, w końcowym (terminalnym) okresie życia, oraz nad ich rodzinami. Opiekę tę sprawuje wielodyscyplinarny zespół składający się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, pracownika socjalnego, rehabilitanta, terapeuty zajęciowego, kapelana i wolontariuszy. Opieka paliatywna nie jest równoważna z opieką długoterminową. Czas trwania tej opieki wynosi średnio 90 dni w przypadku hospicjów domowych i 30 dni w przypadku hospicjów stacjonarnych. Według kryterium klinicznego opieka długoterminowa jest opieką nad ludźmi przewlekle chorymi, którzy nie wymagają intensywnej opieki. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. – „Wykazem jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej” – do opieki paliatywno-hospicyjnej kwalifikują się w przypadku osób dorosłych:

  • C00-D48 Nowotwory;
  • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego;
  • B20-B24 Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV);
  • G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy;
  • I42-I43 Kardiomiopatie;
  • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej;
  • L89 Owrzodzenie odleżynowe.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opieka udzielana w zakładach opiekuńczo - leczniczych w tym hospicjów

Zadaniem zakładów opiekuńczo-leczniczych (w tym hospicjów) jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej. Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 731). Świadczenia zdrowotne finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent.

Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo leczniczego

Zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wystąpić: osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub – za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego albo do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego wydaje organ, który utworzył publiczny zakład, lub organ, który zawarł umowę z niepublicznym zakładem na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem zawierającym umowę z zakładem niepublicznym jest NFZ. Skierowanie wydawane jest po rozpatrzeniu wniosku. Skierowanie do hospicjum wydawane jest przez lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w przychodni bądź w szpitalu. Może je wystawić lekarz ubezpieczenia społecznego niezależnie od posiadanej specjalności.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Decyzja o wypisie pacjenta ze szpitala

Co do szpitala, to zgodnie z art. 22 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wypisanie ze szpitala następuje:

  • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu;
  • na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego;
  • gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Decyzję o wypisie pacjenta ze szpitala podejmuje lekarz (prowadzący lub ordynator oddziału), jeżeli uzna, że stan zdrowia pacjenta nie wymaga kontynuacji leczenia w szpitalu i proces diagnostyczno-terapeutyczny został zakończony, a dalsza hospitalizacja nie byłaby związana z leczeniem, a jedynie z innymi względami: np. socjalnymi lub społecznymi.

Co dzieje się z pacjentem niezdolnym do samodzielnej egzystencji po wypisaniu ze szpitala?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 przywołanej ustawy w przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala będącego publicznym zakładem opieki zdrowotnej (ZOZ) w wyznaczonym terminie, szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania. W sytuacji, gdy bliscy pacjenta nie chcą odebrać go ze szpitala lub on sam nie chce opuścić szpitala, a jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, szpital ma prawo naliczyć pacjentowi koszty pobytu w szpitalu od terminu określonego przez kierownika ZOZ niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Jeżeli pacjent lub rodzina chce przedłużyć pobyt pacjenta w szpitalu, np. do czasu załatwienia miejsca w innym zakładzie opieki zdrowotnej, należy uzgodnić z kierownikiem ZOZ przed planowym zakończeniem leczenia pacjenta w szpitalu, odpłatność za dodatkowy pobyt w szpitalu (art. 23 ust. 2 ustawy).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Jak załatwić opiekę paliatywną w hospicjum?

Po tych wszystkich mądrościach, które mają na celu wyjaśnienie, w jakim gąszczu prawno-formalnym się Państwo poruszają, przejdźmy do strony praktycznej, czyli odpowiedzi na pytanie: jak załatwić opiekę paliatywną w hospicjum. Przede wszystkim stanowczo odradzam Państwu wchodzenie w konflikt z lekarzami ze szpitala i udowadnianie im, co powinni robić. Jak wskazałam wyżej, szpital nie ma żadnego obowiązku przetrzymywać pacjenta, jeżeli uznał, że leczenie konieczne dla pacjenta zostało zakończone. Nie da się ukryć, że do hospicjów bywają kolejki; rodzina pacjenta powinna zatem jak najszybciej udać się czy też zadzwonić do różnych placówek znajdujących się w okolicy i ustalić najbliższy możliwy termin przyjęcia chorego. Proszę pamiętać, że hospicja bardzo chętnie przyjmują pacjentów, ponieważ dostają za nich z NFZ dość spore świadczenia. Pozostaje zatem znaleźć hospicjum, w którym kolejka jest najkrótsza (3-5 dni). Kiedy już dane hospicjum zostanie „domówione”, należy udać się do ordynatora oddziału, w którym obecnie przebywa pacjent, albo do dyrektora szpitala i wnieść prośbę o zatrzymanie chorego np. na oddziale geriatrycznym do czasu przewiezienia go do hospicjum, argumentując brakiem warunków domowych do zajmowania się nim (małe dziecko, choroba w domu etc.). Jest duża szansa, że dysponując już określonym terminem przyjęcia pacjenta, ordynator czy dyrektor szpitala zdecyduje się udzielić takiej pomocy. Jeżeli nie, to proszę pamiętać o całym sztabie ludzi, którzy mogą udzielić pomocy w czasie oczekiwania na miejsce w hospicjum, np. pielęgniarce środowiskowej, domowym hospicjum. Należy jednak zainteresować się tym natychmiast.

Przykłady

Historia Pana Jana Pan Jan, w wieku 78 lat, zdiagnozowany z zaawansowanym nowotworem płuc, spędził ostatnie miesiące życia w hospicjum. Jego rodzina, nie będąc w stanie zapewnić mu stałej, profesjonalnej opieki w domu, podjęła decyzję o szukaniu miejsca w hospicjum. Po konsultacji z lekarzem rodzinnym, który wydał skierowanie, oraz dzięki wsparciu pracownika socjalnego, rodzina Pana Jana szybko znalazła hospicjum gotowe przyjąć pacjenta. Czas oczekiwania był krótki, dzięki czemu Pan Jan mógł spędzić ostatnie tygodnie życia w spokoju, otoczony profesjonalną opieką.

 

Doświadczenie Pani Marii Pani Maria, chorująca na nowotwór jajnika, po długim leczeniu szpitalnym, została skierowana do opieki paliatywnej. Jej rodzina miała trudności z odnalezieniem się w gąszczu formalności i nie była pewna, jak załatwić opiekę w hospicjum. Z pomocą przyszła pielęgniarka środowiskowa, która poinformowała ich o procedurach i pomogła wypełnić niezbędne dokumenty. Dzięki jej wsparciu, Pani Maria została przyjęta do hospicjum, gdzie otrzymała wszechstronną opiekę, co znacząco poprawiło jej jakość życia w ostatnich miesiącach.

 

Opowieść o Panu Andrzej Pan Andrzej, cierpiący na zaawansowaną chorobę neurodegeneracyjną, znalazł się w sytuacji, gdy jego żona i dzieci nie byli w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki w domu. Rodzina skontaktowała się z kilkoma hospicjami, szukając miejsca dla Pana Andrzeja. W tym trudnym czasie wsparcie znaleźli w lokalnej społeczności i kościele, którego członkowie pomogli im w załatwieniu formalności i znalezieniu hospicjum, które zgodziło się przyjąć Pana Andrzeja w ciągu kilku dni. Ten czas umożliwił rodzinie spędzenie z nim cennych chwil w godnych warunkach.

Podsumowanie

Znalezienie odpowiedniego miejsca w hospicjum dla pacjenta wymagającego opieki paliatywnej może wydawać się skomplikowane, jednak odpowiednie zrozumienie procedur i korzystanie z dostępnych zasobów może znacząco usprawnić ten proces. Wsparcie ze strony lekarzy, pracowników socjalnych oraz wspólnoty lokalnej odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pacjentom dostępu do wysokiej jakości opieki w ostatnich etapach życia, pozwalając im na godne i spokojne pożegnanie.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w nawigacji po formalnościach związanych z opieką paliatywną? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz usługi przygotowywania pism, aby zapewnić bliskim godną opiekę w hospicjum bez zbędnych trudności. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych - Dz.U. 2012 poz. 731

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu