Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie lekarzy na dyżury przez prywatną firmę

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 19.02.2016

Chcę założyć działalności gospodarczą. Działalność ta miałaby polegać na świadczeniu usług dla nocnej pomocy lekarskiej w NZOZ, które mają kontrakt z NFZ. Usługa ta miałaby polegać na zatrudnieniu lekarzy na dyżury przez moją firmę. Pewien rodzaj pośrednictwa między NZOZ a lekarzem. Firma X na podstawie umowy z NZOZ wynajmowałaby zatrudnionych u siebie na umowę-zlecenie lekarzy. Czy firma X musi prowadzić działalność leczniczą? Jaką formę powinna mieć firma X?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej występują podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcą oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą – podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 , oraz lekarze lub pielęgniarki wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, wskazaną prawem.

 

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą to podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 7; czyli:

 

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i
 • nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
 • wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa
 • Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium,
 • ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
 • finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),
 • jednostki wojskowe,

  – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

 

Podmiotami leczniczymi są:

 

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
 • finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),
 • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 • posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • jednostki wojskowe ,

  – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

 

Powyższe wskazuje, że powinien Pan być przedsiębiorcą – podmiotem leczniczym.

 

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

Pan jako przedsiębiorca (lub Pana firma mająca osobowość prawną lub bez osobowości prawnej) nie musi posiadać uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych, ale musi zapewnić, by były one udzielane w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 

To samo dotyczy także świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, w tym leczniczych.

 

Świadczenia zdrowotne mogą być bezpośrednio udzielanie przez osobę wykonującą zawód medyczny – czyli osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

 

Lekarz to osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

 

Lekarz swoja działalność leczniczą może wykonywać na wiele sposobów. Lekarz może wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Praca lekarza może być wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej. Jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej jest umowa o dzieło – na mocy której przyjmujący zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło po stronie przyjmującego zamówienie jest wykonanie oznaczonego dzieła w sposób, w jaki uzna on za właściwy.

 

Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Jeśli w konkretnym przypadku umowa określa, co ma być rezultatem czynności lekarza i zawiera elementy, o których mowa w art. 627 Kodeksu cywilnego – można zawrzeć z lekarzem umowę o dzieło.

 

Przy umowie zlecenia rezultat działań lekarza może być z góry zamierzony oraz stanowi przedmiot starań zleceniobiorcy (Pana firmy), ale rezultat ten nie da się z góry przewidzieć jako pewny. Stąd umowa zlecenia jest umową starannego działania.

 

Praktyka dopuszcza umowy-zlecenia oraz o dzieło. Nie mogą one zawierać elementów charakterystycznych dla stosunku pracy ani nie mogą służyć obchodzeniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II UK 447/13 i II UK 482/13 uznał, że „lekarz jako pracownik pracuje na rzecz swojego pracodawcy nie tylko, gdy zawiera umowę cywilnoprawną ze swoim pracodawcą na dodatkową pracę wykonywaną na jego rzecz; ale także wtedy, gdy lekarz jako pracownik medyczny pracuje na rzecz swojego pracodawcy na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem. Stanowisko SN traktowane jest jako zakaz zatrudnienia tych samych pracowników medycznych w ramach tego samego podmiotu leczniczego na podstawie dwóch stosunków pracy, nawet, gdy stosunki te zawierane są z różnymi podmiotami”.

 

Firma X w takiej sytuacji w myśl prawa powinna prowadzić działalność leczniczą i być podmiotem leczniczym. W przeciwnym wypadku nie ma prawa zatrudniania lekarzy oraz świadczenia usług i udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Forma działalności zależna byłaby do istniejący potrzeb i warunków. Może to być działalność jednoosobowa, spółka cywilna, spółka jawna, spółka zoo, spółka akcyjna, spółka komandytowa. Możliwa jest taka działalność, jaka Pan planuje. Jest to spotykane w praktyce, np. pewne świadczenia zdrowotne w szpitalu są udzielane przez lekarzy zatrudnianych przez firmy zewnętrzne.

 

Zatrudnienie lekarza na podstawie kontraktu – umowy cywilnoprawnej – związane byłoby z koniecznością założenia praktyki lekarskiej przez lekarza i podpisaniu umowy o współpracę z Pana firmą jako podmiotem leczniczym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V + I =

»Podobne materiały

Zwolnienie lekarskie w jednym zakładzie pracy, a w drugim – praca lub urlop

Żona jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w dwóch zakładach. W przyszłym miesiącu kończy się jej roczny urlop macierzyński i powinna wrócić do pracy. Zasiłek macierzyński pobiera z tytułu ubezpieczenia w dwóch zakładach pracy. Ze względu jednak na to, że w jednym z zakładów ma styc

 

Dociągnięcie do nieruchomości wody i kanalizacji a współwłasność

Jestem współwłaścicielem nieruchomości – posiadam udział 20/471 części dzałki i 1/9 budynku mieszkalnego (lokal dwuizbowy). Chciałbym doprowadzić z ulicy wodę i kanalizację do budynku, jednak pozostali współwłaściciele nie wyrażają na to zgody. Istniejące przyłącza nie nadają się do włączenia

 

Wypowiedzenie umowy agencyjnej

Wypowiedziałem umowę agencyjną w trybie trzymiesięcznym ze skutkiem na dzień 31.07.2012 r. Jednak ostatnio zaszły okoliczności, które dają mi prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy (dający zlecenie nie wywiązuje się z warunków umowy). Czy mogę zmienić obowiązujące obecnie wypowiedzenie n

 

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego i zajęcie hipoteki przez bank

Nie mam siły ani środków na dalszą walkę o spłatę kredytu hipotecznego. Dostałam pismo z banku z groźbą wypowiedzenia kredytu za 4 tygodnie. Później zostaną wszczęte procedury komornicze i dojdzie do zajęcia hipoteki. Jak to będzie wyglądać? Ile mam czasu na opuszczenie mieszkania? Czy otrzymam jaki

 

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym i urlopie

Czy po 12 miesiącach przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym i po 60 dniach urlopu (zaległego i za bieżący rok) mogę pójść na zwolnienie lekarskie na tę samą chorobę co na świadczeniu rehabilitacyjnym? Jestem 1,5 miesiąca przed emeryturą.

 

Czy podobna nazwa domeny może być problemem?

Od prawie roku posiadam domenę internetową, ale dopiero teraz chciałam zacząć z niej korzystać, to znaczy: zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą o nazwie identycznej jak posiadana domena. Jednak przeszukując ostatnio strony internetowe, zauważyłam, że istnieje inna firma, która zarejestrowała

 

Opieka paliatywna w hospicjum

Pacjent chory na nowotwór, przebywający obecnie w szpitalu, został zakwalifikowany do opieki paliatywnej. Lekarze sugerują, że należy znaleźć mu miejsce w hospicjum. Nasi znajomi twierdzą jednak, że to szpital powinien załatwić wszystkie formalności i przenieść pacjenta bezpośrednio do hospicju

 

Opieka paliatywna w hospicjum

Pacjent chory na nowotwór, przebywający obecnie w szpitalu, został zakwalifikowany do opieki paliatywnej. Lekarze sugerują, że należy znaleźć mu miejsce w hospicjum. Nasi znajomi twierdzą jednak, że to szpital powinien załatwić wszystkie formalności i przenieść pacjenta bezpośrednio do hospicju

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »