Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycinka drzew na terenie ogródków działkowych bez zezwolenia

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.06.2020

Stowarzyszenie „objęło” w posiadanie teren ogródków działkowych, lecz do tej pory nie została formalnie mu przekazana nieruchomość, która zgodnie z rejonizacją gruntów należny do Skarbu Państwa i do użytkownika wieczystego Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stowarzyszenie działa już długo na tym terenie. Część działkowiczów jest w stowarzyszeniu, a cześć pozostała w ROD-zie. Stowarzyszenie zleciło wycinkę drzew bez zezwolenia. Jakie mogą być sankcje? Czy stowarzyszenie można uznać za posiadacza terenu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycinka drzew na terenie ogródków działkowych bez zezwolenia

Odpowiedzialność za nielegalną wycinkę drzew posiadacza nieruchomości

W pierwszej kolejności pozwoli Pani, iż przytoczę pogląd wyrażony w literaturze odnoszący się do kręgu osób ponoszących odpowiedzialność.

 

„W przypadku kar pieniężnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, w przeciwieństwie do deliktu opisanego wyżej, odpowiedzialność została ograniczona do usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia. W związku z tym w pierwszej kolejności organ administracji powinien dokonać ustaleń, czy podmiot, który usunął drzewa lub krzewy, mógłby uzyskać zezwolenie na ich usunięcie, a zatem, czy jest posiadaczem nieruchomości, na której one rosły. Tylko bowiem taki podmiot może ponosić odpowiedzialność za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia. Skoro bowiem nikt inny nie mógłby uzyskać zezwolenia, to oczywiście również nikt inny nie może ponosić odpowiedzialności za ich usunięcie bez zezwolenia (W. Radecki, Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska. Komentarz, red. J. Sommer, Wrocław 1993, s. 28). W tym też kierunku podążyła praktyka, w której przyjmuje się, że: "Karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia, o jakiej mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 u.o.p., można wymierzyć jedynie tym podmiotom, które są uprawnione do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu danej nieruchomości. Nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej osobie trzeciej, gdyż osoba taka nie jest zobowiązana do utrzymywania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na cudzej nieruchomości, a tym samym nie jest uprawniona (brak przymiotu strony) do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu takich nieruchomości" (wyrok NSA z dnia 21 lutego 2012 r., II OSK 2320/10, LEX nr 1145583)” (K. Gruszecki, Komentarz do art.88 ustawy o ochronie przyrody, 01.09.2013).

 

Stowarzyszenie jako posiadacz zależny

W mojej ocenie zasadne jest sięgnięcie do definicji kodeksowej zwrotu posiadanie. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Mając na uwadze powyższe, proszę zauważyć, że posiadania może być samoistne oraz zależne. W Państwa przypadku, w mojej ocenie, mamy do czynienia z posiadaniem zależnym, albowiem wiadomym jest, iż nie władacie ziemią, jak własną, albowiem macie świadomość, iż ziemia należy do Skarbu Państwa. Na tę okoliczność zwraca Pani uwagę już w treści pytania.

 

Moim zdaniem stowarzyszenie jest posiadaczem zależnym w formie użyczenia. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

Zasadnym jest podkreślenie stanowiska doktryny, zgodnie z którym „zawarcie umowy użyczenia nie jest uzależnione od zachowania formy szczególnej, bez względu na przedmiot użyczenia. Umowa ta może być zawarta także w sposób dorozumiany” (Z. Gawlik, Komentarz do art. 710 Kodeksu cywilnego, 01.08.2010).

 

Innymi słowy, brak umowy o przeniesienie posiadania nie skutkuje samo przez się uznaniem, iż do przeniesienia posiadania nie doszło. W mojej ocenie w chwili obecnej stowarzyszenie jest posiadaczem zależnym, bowiem na skutek pobierania opłat, dokonywania innych czynności na przedmiotowej nieruchomości, sprawuje pieczę nad „objętą” nieruchomością. Powyższe z kolei pozwala uznać stowarzyszenie za biorącego do używania, tj. traktowanie tegoż jako posiadania zależnego z uwagi na występujące użyczenie. Nie ma przy tym znaczenia, czy posiadanie jest w złej, czy dobrej wierze, albowiem to istotne jest w przypadku zasiedzenia, a nie w przypadku posiadania zależnego.

 

Kara grzywny

Nie należy jednak się poddawać. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Nie może być zatem tak, że organ, nie ustalając osoby, która rzeczywiście dopuściła się wycinki drzew, nałoży na stowarzyszenie karę grzywny. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Zasadne będzie powoływanie się na art. 7, 77 i 80 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 5 =

»Podobne materiały

Usunięcie uschniętych drzew z ogrodu

Jestem właścicielką domu z ogrodem, mieszkam z matką. Moja matka matka usunęła 3 drzewa iglaste z tego ogrodu (sosna lub świerk o obwodzie pnia ok. 80–90 cm). Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 17.06.2017 r. przed wycięciem drzew należało dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia tych drzew, al

 

Wycięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym

Jakie sankcje grożą za wycięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym przed moją bramą? Drzewo to dąb o średnicy 70 cm na wysokości 130 cm od ziemi. Działka leży na terenie obi entym ochroną konserwatora zabytków. Zamierzam poszerzyć bramę i drzewo wypadałoby w świetle bramy. Obawiam się, że zezwolenia

 

Jak wygląda obecnie kwestia wycinki drzew?

Interesuje mnie, jak wygląda obecnie sprawa odnośnie wycinki drzew. Posiadam działkę budowlaną, na której prawie na środku stoi dąb. Czy mogę wyciąć ten dąb bez pozwolenie? W gminie dowiedziałem się, że po co mam wycinać ten dąb teraz, przecież jeżeli będę posiadał projekt budowlany, to gmina wyda d

 

Gdzie zgłosić zawiadomienie o nielegalnej wycince drzew?

Podczas mojej 2-dniowej nieobecności, przy działce, którą od wielu lat dzierżawię od gminy, zostały wycięte 30-letnie drzewa: kilka orzechów, modrzew, świerk, krzewy bzu. Wycięte drzewa zostały zabrane i teren uprzątnięto, a nawet przysypano pnie dla niepoznaki. Znalazłam konary i gałęzie nad rzeką

 

Warunki składowania odpadów z rozbiórki remontowanej drogi

Proszę o wyjaśnienie kwestii z zakresu prawa ochrony środowiska, a dokładniej chodzi o odpady i ich składowanie. Zamawiający chce umieścić w specyfikacji przetargowej na roboty budowlane zapis, w którym wskaże, że materiały z rozbiórki nawierzchni drogowej należy złożyć w miejscu przez niego wskazan

 

Zużyte akumulatory i baterie, odbiór odpadów, BDO

Problem dotyczy odbioru odpadów, a dokładniej baterii i akumulatorów wycofanych z eksploatacji. Jednoosobowa działalność gospodarcza (firma A) posiada numer BDO i zaznaczone działy: VII „Transportujący odpad” oraz VIII „Sprzedawca odpadów”. Druga firma (firma B) posiada numer

 

Odszkodowanie za wycięcie drzew

Nadleśnictwo wycięło kilkanaście drzew znajdujących się na mojej działce (graniczącej z lasem). W przyszłym tygodniu zaplanowano spotkanie w sprawie ugody, w związku z tym mam pytanie: czy oprócz zapłaty równowartości utraconego drzewa należy mi się dodatkowo jakieś odszkodowanie za wycięcie drzew?

 

Czy mogę wziąć ślub w trakcie zwolnienia lekarskiego?

Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim od psychiatry do 16.08 i chciałabym je jeszcze ok. miesiąca kontynuować. 22.08 mam zamiar wziąć ślub. Czy mogę wziąć ślub w trakcie zwolnienia lekarskiego bez żadnych skutków prawnych? Czy lepiej na dzień ślubu nie mieć L4?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »